نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

3 پژوهشکده هواشناسی، سازمان هواشناسی، تهران

چکیده

تغییرات آب و هوایی با تغییر الگوهای اقلیمی و به هم ریختن نظم اکوسیستم‎ها ، تاثیرات جدی بر محیط‎زیست دارد. تغییر در الگوهای آب و هوایی می‎تواند به وقوع سیل­های شدید، گرما و سرماهای شدید، تکرار بیشتر خشکسالی­ها  و گرم شدن جهانی هوا منجر شود. حتی هر یک از این پدیده‎ها می‎تواند ذخایر غذایی یک منطقه را نیز در معرض خطر قرار دهد. شمال شرق کشور به سبب وسعت زیاد از شرایط طبیعی بسیار متنوعی برخوردار بوده و هر یک از نواحی آن دارای ویژگی‎های طبیعی خاصی می‎باشد. گستردگی منطقه و عواملی مانند وجود رشته کوه‎های مرتفع و مناطق کویری، دوری از پهنه‎های آبی و وزش بادهای مختلف موجب گوناگونی آب و هوا در هر یک از مناطق آن گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون من -کندال و مدل AHP در شمال شرق کشور، عناصر اقلیمی با روند صعودی (82.25 درصد) خیلی بیشتر از عناصر اقلیمی با روند نزولی (35.5 درصد) در تغییرات اقلیمی شمال شرق ایران سهیم بوده‎اند. مناطقی که بیشترین تغییرات آب و هوایی را از لحاظ عناصر هواشناسی با روند نزولی (تعداد روزهای یخبندان، متوسط رطوبت، تعداد روزهای برفی، بارش 24 ساعته، بارش سالانه) تجربه می‎کنند. در قسمت‎های جنوب و جنوب‎شرقی منطقه مشاهده می‎شوند. عناصر اقلیمی با روند افزایشی (متوسط دما، دمای حداقل، دمای حداکثر، ساعات آفتابی)، بیشترین وسعت منطقه را پوشش می‎دهند. در این میان فقط ایستگاه‎های قوچان، سبزوار، دچار کم‎ترین تغییرات آب و هوایی می‎باشند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Weather Elements Monitoring in North-East Stations of Iran as a Profile of Climate Change

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Ahmadi 1
 • Hasan lashkari 1
 • Ghasem Keikhosravi 2
 • Majed Azadi 3

1 Department of Climatology, Faculty of Earth Science, University of Shahid Beheshti, Tehran

2 Faculty of Earth Science, University of Shahid Beheshti, Tehran

3 Department of havashenasi, Orgnization havashenasi, Tehran

چکیده [English]

Climate change with changing climate patterns and confounds Ecosystems discipline, imports Serious consequences on the environment. Changes in weather patterns Could lead to severe flooding, extreme heat or cold, more frequent droughts. Each of these phenomena could Put at risk the regional food reserves. North east of Iran due to the large area has very varied natural conditions and each of the areas included specific natural features. The extent of the area and factors such as mountains rising, desert areas , stay away from the water zones and different winds lead to variety of weather in each of those area. Based on the results if the man-kendall test and AHP model in north east of Iran, climatic elements with ascending trend (82.25%) much more than climatic elements with descending trend (35.5%) affect on climate change in north east of Iran. Areas that experience most climate changes due to descending elements (number of frost days , average moisture, the number of days with snowfall,24-hour rainfall, annual precipitation) is seen in the South and South east of region. Climatic elements with ascending trend (The average temperature, the minimum temperature, the maximum temperature, hours of sunshine) cover most extent of this region. Only Ghochan and Sabzevar stations demonstrate the least climate changes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • climate change
 • North-East of Iran
 • ManKendall Test
 • Analytic Hierarchy Process (AHP) Model
 1. Turkesh M, Sumer M, Demirj I . Re-Evaluation of trends and Changes in mean, maximum and minimum temperature of Turkey fr period 1929-1999. Internatinal Journal of Climatlgy;2002;(22): 944-977.
 2. Clark T. Trends analysis f temperature and precipitatin series at canadian sites, Regional climate Change. canadian journal of Agriculture Ecoomics; 2003; (1): 27-38.
 3. Ebrahimi H, Alizade A, Javanmard S. Check temperature change in Mashhad plain as the profile of climate change in the region. Geographical research journal; 2005; (5): 79.[In Persian]
 4. Azizi G, Shamsipoor A, Yarahmadi D. Recovery of climate change in the western half of the country, using multivariate statistical analysis. Journal of Physical Geography; 2008; (66): 19-35. [In Persian]
 5. Daneshkar araste P, Shakoohi A. In search of the effects of climate change on weather conditions and surface water resources in Iran. 3rd Iran Water Resources Management Conference; 2008:7. [In Persian]
 6. Babaian I, Najafinik Z, Abasi F, Habibi khandan M, Adab M, Melyosi H. Assessment of climate change using downscaling atmospheric general circulation model. Journal of Geography and Development; 2009;(16):135-152. [In Persian]
 7. Sarabian L, Nikpoor A. Nature-oriented role of agriculture in climate change mitigation. Office of Environment and Sustainable Development of Agriculture; 2009;(1):15-20 [In Persian]
 8. Laughlin J, Jessica J, Hellmann J, Boggs C, Ehrlich P. R. Climate change hastens population extinctions. Pnas, Ecology;2002; 60-73.
 9. Franczyk J, Heejun C. The effects of climate change and urbanization on the runoff of the Rock Creek basin in the Portland metropolitan area, Oregon, USA, Department of Geography. Portland State University, Portland; 2009; 97-201.
 10. Folland C. Observed Climat Variations and Change,In Houghtom,Jenkin. Ephraums;1990; 195.
 11. Krishnamurthy V, Shukla J. Intra seasonal and intramural variability of rain fall over India center for Ocean-Land. Atmopher studie;1999; (52): 133-150.
 12. Smith S. Assessing drought- relate ecological risk in the Florida Everglades. journal of Enviromental Management; 2003; 68 (4): 360-535.
 13. Szilagyi J. Modeled Areal Evaporation Trend Over The Conterminous United States.Engrng Asce; 2001; 127 (4): 196-200.
 14. Payne J, Wood A, Hamlet R, Palmer D, Lettenmaier P. Mitigating the effects of climate change on the water resources of the Columbia River basin. Joint Institute for the Study of the Atmosphere and Ocean (JISAO) under NOAA cooperative agreement; 2002; 922(17):1232.
 15. Changchun X, Yaning CH, Weihong L, Hongtao CH .Potential impact of climate change on snow cover area in the Tarim River basin. Journal of Environmental Geology; 2007;53(7):1465-1474:(7)53.
 16. Elagib N, Mansell M. Recent Trends and Anomalies in Mean Seasonal and Temperature Over Sudan; 2000; (45):263-288.
 17. Burns D, Klaus J, Mchale M. Recent climate trends and implications for water resources in the Catskill Mountain region, New York. USA;2007;(336):155-170.
 18. Mo X, Liu S, Lin ZH, Guo RP. water consumption and water use fficiency and their responses to climate change in the North China Plain, Regional crop yield, Agric, Ecosyst. Environ; 2009;134:67-78.
 19. Harmsen EW, Norman L, Millerb NJ, Schlegel JE. Seasonal climate
 20. change impacts on evapotranspiration, precipitation deficit and crop yield in Puerto Rico; 2009; 96 (7):1086-1095.
 21. Miller N. Potential impacts of climate change on California hydrology, of the American Water Resources Association (JAWRA); 2004; 39(4):771-784.
 22. Modarres R, Silva V. Rainfall trends in arid and semi-arid regions
 23. of Iran, Arid. Enviroments; 2007; (70): 344-355.
 24. Todisco F, Vergni L. Climatic changes in central Italy and their potential effects on corn water consumption,Agric For Meteorol;2008; (148):1-11.
 25. Guo R, Lin Z, Mo X, Yang C. ,Responses of crop yield and water use
 26. efficiency to climate change in the North China Plain. Agricultural Water
 27. Management; 2010;: 1185-1194.
 28. Steele Dunne S, Lynch P, McGrath R, Semmler T, Wang S, Hanafin J, Nolan P. The impacts of climate change on hydrology in Ireland, Hydrology; 2008;356:28-45.
 29. Jamei J. Analysis of spatial-temporal distribution of North West rainfall and temperature.ph.D.:University Tabriz;2007.p.35.