بررسی تاثیر تغییر ابعاد و شکل سازه‌های صنعتی بر خروجی مدل AERMOD

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

AERMOD مدل پیشرفته­ای است که برای مدل‎سازی پخش آلاینده­های هوا از منابع مختلف و برای فواصل کمتر از 50 کیلومتر از منابع انتشار مورد استفاده قرار می­گیرد. این نرم­افزار نخستین بار توسط انجمن هواشناسی آمریکا با همکاری آژانس حفاظت محیط‎زیست آمریکا تهیه شد. با توجه به این­که وجود موانعی مانند ساختمان­ها بر سر راه منابع آلاینده می­تواند در نحوه پراکنش و میزان غلظت آلاینده­های خروجی تاثیر مهمی داشته باشد و از طرفی با نظر به این­که مدلAERMOD  یکی از مدل­هایی است که عامل ساختمان را در محاسبات خروجی می­تواند لحاظ کند، در این بررسی میزان تاثیر تغییر ابعاد و شکل سازه­های صنعتی نزدیک یک منبع آلاینده نقطه­ای به عنوان ورودی به مدل AERMOD بر خروجی این مدل بررسی می­گردد. در این مطالعه در زمینه بررسی تاثیر ابعاد و شکل ساختمان سه شکل مکعبی، گسترده و طویل در نظر گرفته شد و در نسبت‎های متفاوت ارتفاع دودکش به ارتفاع ساختمان این روند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که در زمینه بررسی شکل و ابعاد ساختمان صرف‎نظر از شکل ساختمان، با افزایش ابعاد ساختمان در هر یک از اشکال به طور جداگانه (طول، عرض و ارتفاع) غلظت آلاینده به میزان قابل ملاحظه­ای در پایین دست ساختمان افزایش می یابد. در زمینه اشکال ساختمانی نیز به نظر می­رسد که شکل ساختمانی گسترده یا عریض تاثیر افزایشی بیشتری بر غلظت آلاینده نسبت به دو شکل ساختمانی مکعبی و طویل دارد و به عبارت دیگر خروجی مدل نسبت به عرض ساختمان حساسیت بیشتری را نشان می‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of AERMOD Under Different Building Forms and Dimensions

نویسندگان [English]

 • Laleh Abbasi Chaleshtori 1
 • Farhad Nejadkoorki 1
 • Khosro Ashrafi 2
1 Faculty of Natural Resource University of Yazd
2 Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

AERMOD is an advanced model of the dispersion of air pollutants that supports a variety of source types and is appropriate for estimating impacts from short-range transport for distances less than 50 km. The US Environmental Protection Agency (EPA), in conjunction with the American Meteorological Society (AMS), has developed a new air quality dispersion model known as the AMS/EPA Regulatory Model (AERMOD). There is significant evidence on the impacts of buildings on dispersions of pollutants and, among the current air pollution models, AERMOD is that one that takes into account building characteristics. Due to its capabilities, the model has also been suggested by the USEPA. The current research examines the impacts of building characteristics as well as change in the dimensions of industrial structures close to a point source on the model output. Three different shapes (namely cubic, long and wide) were assumed as the building forms. Results showed that while the building dimensions increased the downwind pollution concentration was also increased significantly. Furthermore, buildings with a wide shape had greater impacts on pollution than the other two building forms. In other words, the output model shows greater sensitivity than the width of the building.

کلیدواژه‌ها [English]

 • (AERMOD model
 • Building dimensions
 • Building form
 • Building Profile Input Programme (BPIP
 1. منابع
 2. Daly A,With Z P.Air pollution modeling– An Overview.Chapter 2 of Ambient air pollution. Published by The Arab School for Science and Technology and The EnviroComp Institute; 2008. P. 404.
 3. Amid M. Modelling emissions in Abuali Sina Complex Petrochemical. Ms.c.: Environmental Engineering, Tehran University, Iran; 2010. p. 123. [In Persian]
 4. EPA, User's Guide for AMS/EPA Regulatory Model – AERMOD, http://www.epa.gov/scram001, (assessed: Sep , 2002).
 5. Zou B, Zhan FB, Wilson JG, Zeng Y. Performance of AERMOD at different time scales. Simulation Modelling Practice and Theory ; 2010; 18 (1):612– 623.
 6. Walsh C, Jones JA. Atmospheric Dispersion from Releases in the Vicinity of Buildings, http://www.nrpb.org/publications/w_series_reports/2002/nrpb_w16.pdf, (assessed: 2002).
 7. Olesen HR, Berkowicz R, Ketzel M, Lofstrom P. Validation of OML, AERMOD/PRIME and MISKAM Using the Thompson Wind- Tunnel Dataset for Simpel Stack-Building Configurations. Boundry-layer Meteorol; 2009; 131(1):73-83.
 8. Yean TS, Lye KH, Ismail AI. Modelling Near Field Air Pollution USM:Effects of Downwash; http://www.eprints.usm.my/155.pdf, (assessed: September, 2004).
 9. Di Sabatino S, Buccolieri R, Pulvirenti B, Britter RE. Application and validation of FLUENT flow and dispersion modelling within complex geometries. Environmental Sciences; 2009; 6(1) : 3-11.
 10. EPA, User’s Guide for the AMS/EPA Regulatory Model AERMOD, http://www.epa.gov/scram001, (assessed: sep, 2004).
 11. EPA, AERMOD Implementation Guide, http://www.epa.gov/scram001, (assessed: March 19, 2009).
 12. EPA,Addendum-User's Guide for the AERMOD Terrain Preprocessor (AERMAP), http://www.epa.gov/scram001, (assessed: oct, 2004).
 13. Schulman L, Strimaitis DG, Scire GS. Development and Evaluation of the PRIME Plume Rise and Building Downwash Model. Journal of the Air and Waste Management Association ; 2000; 50: 378-390.
 14. Cimorelli AJ, Perry SG, Venkatram A, Weil JC, Paine RJ, Wilson RB, Lee R F, Peters W D, Brode R W. AERMOD: description of model formulation, http://www.epa.gov/scram001/. pdf, (assessed: sep19, 2004).
 15. Cimorelli AJ, Perry SG, Venkatram A, Weil JC, Paine RJ, Wilson R B, Lee R F, Peters W D, Brode R W. AERMOD: a dispersion model for industrial source applications. Part I: general model formulation and boundary layer characterization. Journal of Applied Meteorology; 2005; 44:682–693.
 16. Hall D J, Spanton A M, Dunkerley F, Bennett M, Griffiths R F. An Intercomparison of AERMOD, ADMS and ISC Dispersion Models for Regulatory. Applications 7th International Conference on Harmonisation Within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Belgirate, Italy; 2001.