تخمین غلظت آلاینده‌های هوا در پایانه‌های مسافری شهری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

با گسترش شهرها و نیاز به وسایل حمل و نقل عمومی، تجمع و تردد تعداد زیادی از وسایل نقلیه در پایانه‌های مسافری، این مکان به یکی از منابع آلودگی هوا در سطح شهر تبدیل شده است. در این مقاله تخمین غلظت و نحوه پراکنش آلاینده‎های هوا در پایانه مسافری بیهقی در شهر تهران با روش مدل‌سازی ارایه شده است. ابتدا با جمع‏آوری آمار و اطلاعات پایه مربوط به خودروها، تردد و زمان حضور در پایانه‌ها، میزان انتشار آلاینده‏های CO، NOx ، SOx و PM10  توسط مدل IVE استخراج گردید. میزان انتشار آلاینده‌های هوای به دست آمده از مدل IVE، به عنوان داده‌های ورودی مدل BREEZE AERMOD جهت تخمین غلظت آلاینده‌های هوای محیطی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت غلظت آلاینده‏های هوای محیطی و نحوه پراکنش آن‏ها در محدوده پایانه با استفاده از داده‏های انتشار، پارامترهای هواشناسی و سایر اطلاعات مورد نیاز تخمین زده شد. از نتایج خروجی مدل  AERMODدر این پایانه، غلظت متوسط آلاینده‎های‌ اکسیدهای نیتروژن برابر ppb 62/176، ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون برابر µg/m3 95/75 ، منواکسید کربن ppm 03/2  و اکسیدهای گوگرد برابر ppb  51/29 حاصل گردید. 

کلیدواژه‌ها


 1. Sharifi M. Evaluation of air pollution as a result of transportation in the vicinity of terminals, Case study Azady Terminal. Msc: Faculty of Environment, University of Tehran, Iran; 2009.[In Persian]
 2. EPA, Office of Transportation and Air Quality, Idling Vehicle Emissions for Passenger Cars, Light-Duty Trucks, and Heavy-Duty Trucks; 2008; EPA420-F-08-025.
 3. Shafie-Pour M, Tavakoli A. On-Road Vehicle Emissions Forecast Using IVE Simulation Model, International Journal of Environmental research; Spring 2013; ISSN: 1735-6865.
 4. IVE Model User Manual, Version 2.0; 2008.
 5. BREEZE AERMOD/ISC Air Quality Modeling System User Manual, Version 7; 2010.
 6. Shafie-Pour M, Pardakhti A, Mejari M, Joudi H. Estimating Air Emissions in City Terminals Using IVE Model, The Third International Conference on Environmental Planning And Management; 2013. [In Persian]
 7. Air Quality Modelling and Assessment Unit (AQMAU), Conversion Ratios For NOx And NO2; 2011.
 8. Air Resources Laboratory, http://www.ready.noaa.gov, (assessed: September 18, 2013).
 9. EPA, National Ambient Air Quality Standards, http://www.epa.gov/air/criteria.html, (assessed: Octobrer 24, 2012).
 10. World Health Organization (WHO), Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide; 2005.
 11. Raub J. Environmental Health Criteria, Carbon Monoxide (Second Edition), World Health Organization; 1999.