کلیدواژه‌ها = تهران
مطالعات گرده برخی از گونه های بومی و غیربومی شاخص شهر تهران: رویکرد اکولوژی-آلرژی

دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 135-158

10.48308/envs.2023.1046

مجید بهشتی؛ احمدرضا محرابیان؛ فرزانه خواجویی نسب؛ محمدرضا فضل الهی


بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی کلانشهر تهران با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور

دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 121-138

10.48308/envs.2022.1226

عادل خزایی؛ مجید عباسپور؛ ساسان بابایی کفاکی؛ لعبت تقوی؛ یوسف رشیدی


تاثیرتغییرپذیری های کاربری و پوشش سرزمین بر کیفیت هوای شهر تهران

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 79-100

ابوطالب صبر؛ مظاهر معین الدینی؛ حسین آذرنیوند


یک مقیاس بهینه برای مقایسه‌ آلودگی هوای شرق و غرب تهران

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 101-110

مسعود گنجی؛ اکبر آبروش


ارزیابی مدیریت طرح جدید جمع آوری پسماندهای شهری در شهر تهران (مطالعه موردی : منطقه 3)

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

نیلوفر فریقی؛ هومان لیاقتی؛ محمود شریعت؛ مسعود منوری