نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به مطالعه باغ های تهران از دوره پادشاهی قاجار تا پهلوی می پردازد. که با نگاهی اجمالی به نقشه قدیم تهران مشاهده می شود، با توجه به موقعیت و مکان یابی پیدایش باغ های قدیمی که متاثر از توان محیطی بستر بوده است؛در گذر زمان، از یک سو دیگر رشد برون گرایی یعنی توسعه شهر تهران گردیده اند. در عین حال در دوران اخیر اکثر این باغات به علت توسعه تهران ، تخریب شده و فقط تعداد کمی از آنها باقی مانده اند. به همین خاطر شناسایی عناصر ساختاری و نظام حاکم در آن نسبت تمایز این الگو به الگوی باغ سازی ایرانی و نقش آنها در توسعه شهر تهران به طرف کوهپایه، از جمله اهداف این مقاله است. در این مطالعه با توجه به اهمیت مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در توسعه شهر تهران نظام رایج باغ های تهران و نقش آنها در جهت دهی شهر از طریق بررسی باغ نیاوران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها