رود دره های پایدار به سوی نگرش زیر ساخت سبز ( نمونه موردی : رود دره اوین – درکه ، تهران )

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ویرجینیاتک

2 پژوهشگر له نوتر، دانشکده های معماری منظر اتحادیه اروپا

چکیده

شتاب رشد شهر تهران پایتختی که روزانه با حدود دوازده میلیون جمعیت و ایده های بلند پروازانه توسعه سروکار دارد در طی دهه های اخیر موجب آسیب های فراوانی به محیط طبیعی از جمله مسیل ها شده است. رود دره ها در بستر کوهپایه البرز در شمال شهر تهران رابطه بین شهر و طبیعت بکر را برقرار مینمایدو متضمن گوناگونی گونه های گیاهی و جانوری می شوند.این کیفیت با فعالیت ها و دخالت های انسان ها و توسعه بی رویه شهر در معرض خطر قرار گرفته است. دو عنصر اصلی رود دره ها آب و خاک هستند.اگر هر کدام از این دو عامل توسط همجواری با فعالیت های انسان ها آلوده شوند، چرخه زیست محیطی سلامت خود و طبیعت توازن خود را از دست می دهند. بنابر این نیاز به بررسی و بازنگری قابلیت های محیطی الزامی شده تاتوسعه ها در چارچوب پایدار شکل گیرند. پژوهش در دست تحقیقی کیفی است که بر اساس روش پدیدار شناسانه شکل گرفته است . فرآیند وسیع گردآوری ادبیات کتابخانه ای در حوزه های نظریات مطرح و اطلاعات موردی در فرآیندی تحلیلی منجر به کشف اصول و ارزش های زیر ساخت های سبز گردیده اند. گام بعدی بررسی قابلیت های رود دره اوین – درکه به عنوان زیر ساختی سبز برای شهر تهران است. برای دستیابی به اهداف بالا ضروری است که اصول برنامه ریزی این رود دره و استراتژی های مربوط نیز ارایه شوند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Stream Corridors Towards a Vision of Green Infrastructure Case Study: Tehran’s Evin-Darakeh Stream Corridor

نویسندگان [English]

  • Reza Cyrus Sabri 1
  • Roya Azadeh Sabri 2
1 Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Urban Studies, Virginia Polytechnic Institute and State University
2 esearcher, LENOTRE, European Council of Landscape Architecture Schools
چکیده [English]

The fast pace of development of Tehran (a capital city with a population of 12 million and grandiose ideas) over the last 30 years is the major cause of the deterioration of the natural environment and watershed. Stream corridors in the northern part of the city are the major areas for most of the wildlife diversity in Tehran and are easily affected by human intervention. The two major elements of the stream corridors are soil and water. If either of these is affected by human activities the ecosystem will become unhealthy and its natural balance will be unsettled. Therefore special consideration to environmental capacities is essential. This study was conceived on the basis of a phenomenological approach; an extensive literature review on the subject and the case study were also conducted. The research attempts to consider the Evin-Darakeh stream corridor as a green infrastructure by describing the benefits of green infrastructures. In order to reach this goal, planning principles for this stream corridor and the related strategies are explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Green infrastructure
  • Stream corridor
  • Evin-Darakeh stream corridor
  • Tehran
  • Intermediate Technology