تحلیل آماری روزهای یخبندان تهران طی دوره 56 سالهبهمنظور آشکارسازی نوسانات آب و هوایی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشکده علوم زمین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

چکیده طی دهههای اخیر اثرات محیطی و اقتصادی اجتماعی تغییر اقلیم و بررسی روند آن در داده های حدی مورد توجه اقلیم شناسان و علوم زیست محیطی بوده است. در این میان بررسی و مطالعات تغییرات دما و عوامل مؤثر بر آن در مقیاس جهانی حاکی از آن است که روند دمای کمینه، بیشینه و دمای متوسط در حال افزایش است. یکی دیگر از این متغیر ها تغییرات وقوع و فراوانی روزهای یخبندان است. هدف از این پژوهش بررسی روند تغییرات تعداد روزهای دوره یخبندان در تهران، به منظور آشکار سازی تغییر آب و هواست . به منظور شناخت رفتار خطی و غیر خطی عناصر اقلیمی، روند بلندمدت روزهای یخبندان طی یک دوره آماری 57 ساله استخراج و پس از آماده سازی دادهها مدل های آماری متعدد برای پیشبینی سریهای زمانی مورد استفاده ،ARIMA قرار گرفت. مدل های به کار رفته شامل سری زمانی رگرسیون سریهای زمانی، و ضریب همبستگی است. نتایج نشان داد از سال 1951 تا 1975 روند تغییرات نامنظم است و از مدل خاصی پیروی نمیکند، ولی از سال 1976 تا 2007 این روند با ضریب اطمینان بالا تعداد روزهای یخ بندان را کاهشی نشان م یدهد ، و میتوان گفت به دلیل افزایش گرمایش شهری و ایجاد جزیره گرمایی، وقوع آن روند کاهشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical Analysis of the Number of Freezing Days in Tehran During 56 Years to Investigation of Variation of Climate Change

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ahmadi 1
  • Prastoo Azimi 2
1 Assistant professor, Faculty of Erath Science, Shahid Beheshti University
2 MSc.Student in Physical Geography, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

During last decades the environmental and economic effects of climate changes have been very important for environmental scientists. According to temperature fluctuation studies, the minimum, maximum, and average temperatures are to be increased. So, the objective of this study is the investigation of variations of the number of freezing days during a 57 years data set and modeling the data by multivariable statistics methods. The applied models were ARIMA time-series, Regressions, and Correlation coefficient. The results showed that the variations of temperature were very disorder from 1951 to 1975 and they were not following a specific model. However, it showed the decreasing in freezing days during 1976-2007 which could be due to urban warming and crating island effect in this duration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Freezing Days
  • Statistical Models
  • Tehran