ارزیابی مدیریت طرح جدید جمع آوری پسماندهای شهری در شهر تهران (مطالعه موردی : منطقه 3)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 گروه اقتصاد و منابع محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پسماند همانند هوا و آب نمی تواند از مرز شهرها و استان ها عبور کرده و به عنوان یک مسئله ملی مطرح شود. مسائل و مشکلات جمع آوری و دفع زباله شهر تهران در اثر افزایش شدید جمعیت و فعالیت پدیدار گشته است. تمرکز جمعیت فعالیت های صنعتی ، تجاری و خدماتی در شهر تهران باعث تولید روز افزون مواد زاید جامد و مایع می شوند لیکن ، امکانات جمع آوری و دفع زباله همگام با ازدیاد مقدارزباله در شهر تهران توسعه نیافته و پیوسته اطراف شهر ، محل دفن یا تجمع باله و نخاله شهر تهران بوده است. طرح مکانیزاسیون جمع آوری و حمل زباله و نظافت شهری که در حال اجراست با مشارکت فعال و همه جانبه دستگاه های اجرایی مراکز فرهنگی ، تجاری ، آموزشی ، بهداشتی ، صنفی و خدماتی و بانک ها و مجتمع های مسکونی و عموم شهروندان موفقیت آمیز خواهد بود. به منظور بررسی میزان موفقیت طرح مذکور این پروژه طراحی گردید. روش اول مورد استفاده در این پروژه پرسش نامه است روش دیگر مورد استفاده روش مشاهده ای است در نهایت با تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفته این طرح مناسب ارزیابی شد و یک سری پیشنهادات برای بهبود سیستم نیز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of newly Planned Management of Municipal Solid Waste in Tehran

نویسندگان [English]

  • Niloofar Farighi 1
  • Houman Liaghati 2
  • Mahmoud Shariat 1
  • Seyyed Masoud Monavari 1
1 Department of Environment Faculty of Environmenta and Energy, Department of Environment, Science and Research University
2 Department of Environmental and resources Economics, Environmental Science and Research Institute, Shahid Beheshti University, G. C.
چکیده [English]

Today Solid Waste like Air and Water can ́t across the city and state and become as a social problem. Of cource unsuitable management in solid waste can polluted the air by burning materials or by running the Slug and penetrationto water resources, and can Cause Pollution. In general Solid Waste Management Means to Collect and decrease Solid Waste generation by Correct Consuption Pattern, solid waste separation in origin by education and .... Problems of collecting and landfill of Tehran solid waste has been appeared by increasing the population and their activity. The Method has been carry out Research is questionnaire. Questionnaire is seperated in two groups, like people and Staff. In each questionnaire asked some questions and analysed by Excel. The other method has been based on observation. It means we separated Zone 3 in 4 groups, Vanak, Jordan, Mirdamad and .... Then we have been made tables and 8 questions for each box. Then these question has been analysis by Excel. Approximatelly, the situation of half of the boxes to the houses was good and half was bad. The situation of 70% of the boxes to the commercial area was good, and 30% was average whieh means boxes were collected better in commercial areas. Appearance situation was 96% average. Waste near the boxes during the day was 99% good but at night was 63% bad, and 37% average. Volume of boxes in comparison with waste during the day was 99% good but at night was 62% bad and 38% average. With a view all 400 boxes whieh was bad need washing. Settlement of boxes in legs area in all 400 boxes was good. The situation of boxes in comparision with generator population in all 400 boxes was average. These resoults has been that the physical area of the boxes are good the volume and the way of collection of solid waste specially at night are bad

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Recyceling
  • Solid Waste
  • Tehran
  • Mecanization