مطالعات گرده برخی از گونه های بومی و غیربومی شاخص شهر تهران: رویکرد اکولوژی-آلرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف : تهیه و تدوین داده های گرده شناختی یکی از اقدامات مهم در راستای مدیریت محیط زیست شهر تهران است. این بانک اطلاعاتی در راستای تهیه اطلس گرده شناسی و تهیه تقویم گرد های ایران، زیست شناسی هوا، تغییرات اقلیم، گیاه شناسی، مدیریت آسم و آلرژی شهر تهران، باستان شناسی، گرده شناسی عسل نیز کاربرد دارد. تاکنون مطالعات محدودی در این حوزه به انجام رسیده است، بنابراین تهیه این بانک اطلاعات ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه عبارت است از تهیه تصاویر میکروسکپ الکترونی دانه های گرده، تشریح صفات تشخیصی دانه های گرده و تحلیل ویژگی های دانه های گرده در رابطه با ویژگی های آلرژی زایی.
مو اد و روش ها : نمونه های گیاهی این مطالعه در طی بازه های زمانی 1380 تا 1400 )به صورت ناپیوسته( از بوستان ها و بخش های متنوع فضای سبز سطح شهر تهران جمع آوری شدند. نمونه های تثبیت شدند و سپس با استفاده از جمع آوری شده در هرباریوم دانشگاه شهید بهشتی منابع و فلورهای معتبر مانند فلور ایران و فلور ایرانیکا، روسیه، ترکیه و برخی از اطلس های تصویر باغبانی شناسایی شدند. پس از این مرحله دانه های گرده تصویر برداری شدند. از هر گونه گرده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی دانه ی گرده جهت ارزیابی صفات ریخت شناسی کمّی با استفاده از نرم افزا ر image tools 3.6 مورد بررسی قرار گرفتند. واژگان شناسی براساس ارتمن، پونت و هسه انجام شده است. در نهایت شرح جامعی از صفات ریختی کمی و کیفی دانه ای گرده هر گونه تهیه گردید .
نتایج و بحث : در این پژوهش دانه های گرده 92 گونه متعلق به 42 تیره ی گیاهی درختی کاشته شده و علفی خودرو مورد بررسی قرار گرفته است. تیره ی آفتابگردان با 11 گونه، بیشترین تعداد گونه در این پژوهش را به خود اختصاص داده است. دانه های گرده مورد بررسی در این پژوهش می باشند. همچنین ازtetrad و یک گونه از نوع monad بعد واحد انتشار شامل، 91 گونه از نوع منظر قطبیت، 70 گونه از نوع جور قطب و 22 گونه ناجور قطب می باشند. تیپ تزئینات شامل 16 نوع مختلف هستند که انواع مشبک، ریز مشبک و منفذدار بیشترین فراوانی را در گرده گونه های مورد بررسی به خود اختصاص می دهند. به علاوه 35 تاکسون گیاهی براساس منابع منتشر شده قبلی دارای تاثیرات آلرژی زا هستند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه، تهیه اطلاعات تصویری و شرح داده های گرده تاکسون های درختی کاشته شده و علفی خودرو تهران متعلق به 92 گونه گیاهی از 42 تیره است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که گونه های متعددی علیرغم آلرژی زایی آن ها در شهر تهران کاشته شده است. به علاوه نتایج این مطالعه به عنوان یک مرجع مهم برای تحلیل مطالعات آلرژی زایی است. بنابراین توجه به کاشت گونه های گیاهی غیرآلرژی زا یکی از مهمترین ملاحظات در مدیریت شهری محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pollen of prominent cultivated trees and wild herbaceous plant species of Tehran metropolis: an ecologic-allergic approach

نویسندگان [English]

  • Majid Beheshti 1
  • Ahmadreza Mehrabian 1
  • Farzaneh Khajoei Nasab 1
  • Mohammad Reza Fazlollahi 2
1 Department of Plant Sciences and Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Immunology, Asthma and Allergy Research Institute, Medical University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Providing a palynological database is one of the important measures in order to manage the environment of Tehran Metropolises. This database can also be used for the Pollen Atlas of Iran, pollen calendar, aerobiology, climate change, botany, the management of asthma and allergies, archaeological as well as melissopalynological studies in Tehran. Up until now, little attention has been paid to this scope, so it seems to be necessary to prepare the mentioned database. The aims of this study is to prepare SEM images of pollen grains, describe the diagnostic characteristics of pollen grains and analyze the characteristics of pollen grains in relation to allergenic properties.
Material and Methods: Plant samples of this study were collected from parks and various urban green spaces as well wildlands in Tehran during 2001 to 2021. It was also deposited in the herbarium of Shahid Beheshti University (HSBU). These specimens were identified using scientific sources such as Flora of Iran, Flora Iranica, Flora of Tehran, Flora of Turkey, Flora of USSR and some illustrated guide on garden plants. Therefore, the pollen grains were photographed using Scanning Electron Microscopy (SEM). The 12-20 pollen grains of each species were evaluated using Image Tools 3.6 software to evaluate quantitative morphological traits. The terminology used to describe the pollen characters
according to Erdtman, Punt, and Hesse. Finally, a comprehensive description of the quantitative and qualitative morphological traits of pollen grains was prepared.
Results and Discussion: In this study, pollen grains of 92 species belonging to 42 trees and herbaceous plant genera were studied. The Asteraceae with 11 species had the highest number of species in this study. The pollen grains included monad (91) and tetrad (1). Also, 70 species are isopolar and 22 species are heteropolar. Sculpturing includes 16 different types. Pollen ornamentation including 16 diverse types that reticulate, microreticulate as well peforate have the highest abundance in the studied species. The 35 plant taxa have allergenic properties based on previously published scientific studies.
Conclusion: This study is the first illustrated pollen database on Tehran including 92 plant species belonging to 42 families of cultivated trees as well as wild herbs. The results of this study showed that several species have been planted regardless of their allergic effects. In addition, this study provides an important reference for allergy studies. Finally, pay attention to the planting of Non-allergenic plant species is one of the important ecological considerations in city management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palynology
  • Allergy
  • Urban area
  • Ecology
  • Tehran
 
Agashe, S.N. and Caulton, E., 2008. Pollen and spores: applications with special emphasis on aerobiology and allergy. Science Publishers. U.S.A.
Aina, R., Asero, R., Ghiani, A., Marconi, G., Albertini, E. and Citterio, S., 2010. Exposure to cadmium‐contaminated soils increases allergenicity of Poa annua L. Pollen. Allergy. 65, 1313-1321.
Alaee Taleghani, M., 2002. Geomorphology of Iran.Qoms Publications. Qom, Iran
Arilla, M.C., Ibarrola, I., Garcia, R., De La Hoz, B., Martinez, A. and Asturias, J.A., 2004. Quantification of the major allergen from Cypress (Cupressus arizonica) Pollen, Cup a1, by monoclonal antibody-based ELISA. International Archives of Allergy and Immunology. 134, 6-10.
Álvarez-López, S., Fernández-González, M., González-Fernández, E., Garrido, A. and Rodríguez-Rajo, F., 2020. Tree allergen pollen-related content as pollution source in the city of Ourense (NW Spain). Forests. 11, 1129.
Ames, H.T. and Spackman, W., 1985. Catalog of fossil spores and pollen Volume 44: Tertiary and Upper Cretaceous Spores and Pollen from Africa, Europe, Canada, Australia and New Zealand. University Park, Pennsylvania. U.S.A.
Assadi, M., 1984-2018. Flora of Iran. Publications of the forests and rangelands research institute. Iran
Arshi, S., Zarrinfard, R., Fereshtehnejad, S., Poorsattar Bejeh Mir, A. and Javahertarash, N., 2010. Determination of the prevalence of allergy to autumn pollens in allergic rhinitis patients referred to the immunology-allergy clinic of Hazrat Rasool-e-Akram Hospital in Tehran during 2005-06. Razi Journal of Medical Sciences. 17, 59-67.
Badamtsetseg, B., Lee, S.M. and Lee, H.Y., 2012. Pollen morphology of the family Lamiaceae in Mongolia. Journal of Asia-Pacific Biodiversity. 5, 169– 179.
Beggs, P.J., 2004. Impacts of climate change on aeroallergens: past and future. Clinical Experimental Allergy. 34, 1507–1513
Behrendt, H., Becker, W., Fritzsche, C., Sliwa-Tomczok, W., Tomczok, J., Friedrichs, K. and Ring, J., 1997. Air pollution and allergy: experimental studies on modulation of allergen release from Pollen by air pollutants. International archives of allergy and immunology. 113, 69-74
Cariñanos, P. and Casares‐Porcel, M., 2011. Urban Green Zones and Related Pollen Allergy: A Review. Some guidelines for designing spaces with low allergy impact. Landscape and Urban Planning. 101, 205–214.
Cecchi, L., D’Amato, G., Ayres, J.G., Galan, C., Forastiere, F., Forsberg, B., Gerritsen, J., Nunes, C., Behrendt, H., Akdis, C., Dahl, R. and Annesi-Maesano, I., 2010. Projections of the effects of climate change on allergic asthma: the contribution of aerobiology. Allergy. 65, 1073–1081
Chehregani, A., Majde, A., Moin, M., Gholami, M., Shariatzadeh, M.A. and Nassiri, H., 2004. Increasing allergy potency of Zinnia Pollen grains in polluted areas. Ecotoxicology and environmental safety. 58, 267-72
Colinvaux, P.A., De Oliveira, P.E. and Moreno, J.E., 1999. Amazon pollen manual and atlas. Harwood Academic Press. U.S.A
Cortegano, I., Civantos, E., Aceituno, E., Del Moral, A., Lopez, E., Lombardero, M., Del Pozo, V. and Lahoz, C., 2004. Cloning and expression of a major allergen from Cupressus arizonica pollen, Cup a 3, a PR-5 protein expressed under polluted environment. Allergy. 59, 485–490.
D'Amato, G., Cecchi, L., Bonini, S., Nunes, C., Annesi-Maesano, I., Behrendt, H., Liccardi, G., Popov, T. and van Cauwenberge, P., 2007. Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy. 62, 976-990.
Davis, P.H., 1965-1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh university Press. UK
Dewan, M. L., Famouri, J., Farmanara, M., Mahjoori, R., Pirooz, N., Samadi, M., Vakilian, M.  and Verof, P., 1963. Soil map of Iran. Food and agriculture organization. U.S.A
da Silva, C. I., Radaeski, J. N., Arena, M. V. N. and Bauermann, S. G., 2020. Atlas of pollen and plants used by bees. CISE.
Diethart, B., Sam, S.  and Weber, M., 2007. Walls of allergenic pollen: Special reference to the endexine. Grana. 46, 164-175.
Djamali, M., Akhani, H., Khoshravesh, R., Anderieu, P., Ponel, P.  and Brewer, S., 2011. Application of the global bioclimatic classification to Iran: implications for understanding the modern vegetation and biogeography. Ecologia Mediterranea. 37, 91-114
Erdtman, G., 1934. The acetolysis method. A revised description. Svensk Botanisk Tidskrift. 54, 561-564
Feas, X., Vázquez-Tato, M.P., Estevinho, L. and Seijas, J.A., 2012. Organic bee pollen: botanical origin, nutritional value, bioactive compounds, antioxidant activity and microbiological. Quality Molecules. 17, 8359-8377
Fereidouni, M., Hossini, R.F., Azad, F.J., Assarehzadegan, M.A. and Varasteh A., 2009. Skin prick test reactivity to common aeroallergens among allergic rhinitis patients in Iran. Allergologia et Immunopathologia. 37, 73-79.
Gilmour, M.I., Jaakkola, M.S., London, S.J., Nel, A.E. and Rogers, C.A., 2006. How exposure to environmental tobacco smoke, outdoor air pollutants, and increased pollen burdens influences the incidence of asthma. Environmental Health Perspectives. 114, 627–633.
Ghahreman, A. and Attar, F., 2002. Biodiversity of Tehran Megalopolices. Tehran University Publishing. Iran
Ghosh, D., Roy, I., Chanda, S. and Gupta-Bhattacharya, S., 2007. Allergy to periwinkle pollen [Catharanthus roseus G. Don.]. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 14, 39-43.
Gaur, S. N., Kumar, L., Chandigarh, I. Roy and Ravindrun, P. Exposure to pollen allergens in allergic rhinitis expressed by diurnal variation of airborne tree pollen in urban and rural area. Asia Pacific Allergy. 2(3): 210–222.
Hjort,j., Hugg,T.T., Antikainen, H., Rusanen,J., Sofiev, M., and Jaakkola, J.K. 2016. Fine-Scale Exposure to Allergenic Pollen in the Urban Environment: Evaluation of Land Use Regression Approach. Environmental Health Perspectives. 124 (5): 619–626.
Haberle, S. G., Bowman, D. M., Newnham, R. M., Johnston, F. H., Beggs, P. J., Buters, J., Campbell, B., Erbas, B., Godwin, I., Green, B. J., Huete, A., Jaggard, A. K., Medek, D., Murray, F., Newbigin, E., Thibaudon, M., Vicendese, D., Williamson, G. J., and Davies, J. M., 2014. The macroecology of airborne pollen in Australian and New Zealand urban areas. PloS one. 9, e97925.  
Halbritter, H., Ulrich. Grímsson, F., Weber, M., Zetter, M., Hesse, M., and Buchner, R., Svojtka and M. Frosch-Radivo, A., 2020.  Illustrated Pollen Terminology. Springer. Germany
Hesse, M., Halbritter, H., Weber, M., Buchner, R., FroschRadivo, A. and Ulrich, S., 2009. Pollen terminology –an illustrated handbook. Springer. Austria
Hyde, H. A. and Adams, K.F., 1958. An atlas of airborne pollen grains. Macmillan. UK
Jones, G.D. and Jones, S.D., 2001. The uses of pollen and its implication for entomology. Neotropical entomology. 30, 341-350
Jones, G.D., Bryant, V.M., Lieux, M.H., Jones, S.D. and Lingren, P.D., 1995. Pollen of the southeastern United States: with emphasis on melissopalynology and entomopalynology. American Association of Stratigraphic Palynology Foundation. U.A.S
Khajooei, K., Rezanejad, F., Esmaeili-Mahani, S. and Badoei-Dalfard, A., 2013. Study on allergenicity of Thuja orientalis pollen grains in rat. Aerobiologia. 29, 413-417
Kimiayi, M., 1970. Pollinosis in Iran. Annals 0f Allergy. 28, 28-30.
Lancaster, R., 2002. Perfect plant, perfect place. Dorling Kindersley. UK.
Lipiec, A., Puc, M., Kruczek, A. and Pol, O. 2019.  Exposure to pollen allergens in allergic rhinitis expressed by diurnal variation of airborne tree pollen in urban and rural area 73: 1-6.
Louveaux, J., Maurizio, A. and Vorwohl, G., 1970. Methods of melissopalynology. Bee World. 51, 125–131
Lu, S., Ren, J., Hao, X., Liu, D., Zhang, R., Wu, M., Yi, F., Lin, J., Shinich, Y. and Wang, Q., 2014. Characterization of protein expression of Platanus pollen following exposure to gaseous pollutants and vehicle exhaust particles. Aerobiologia. 30, 281-91
Lucas, J. A., Gutierrez-Albanchez, E., Alfaya, T., Feo-Brito, F. and Gutiérrez-Mañero, F. J., 2019. Oxidative stress in ryegrass growing under different air pollution levels and its likely effects on pollen allergenicity. Plant Physiology and Biochemistry. 135, 331-340.
Majd, A., Shoushtari, M. S., Moin, M., Nejad, M. M., Zandieh, F., Bayat, P., Shoormasti, R. S., Movahedi, M., Fazlollahi, M. R. and Pourpak, Z., 2018. Pollen Database Registry in Iran. Iranian Journal of Allergy, Asthma & Immunology. 17, 91-92.
Mansouritorghabeh, H., Jabbari-Azad, F., Sankian, M., Varasteh, A. and Farid-Hosseini, R., 2019. The most common allergenic tree pollen grains in the Middle East: a narrative review. Iranian journal of medical sciences. 44, 87-90
McGinlay, R., 2017. First encyclopedia of trees: A great big book of amazing plants to discover. Anness publishing. UK
Mehrabian, A.R., 2003. Flora and green space of Shahid Beheshti University. Undergraduate research project. Faculty of Biological Sciences and Technology, Shahid Beheshti University, Iran
Mehrabian, A.R., Yousefzadi, M., Zehzad, B., Sonboli, A. and Hoshiar Parsian, H., 2005. Diversity of plant species in Evin-Darakeh mountainous region. Environmental Sciences. 2, 13-28
Mirzadeh Vaghefi, S.S., Rajamandand, M. and Khayami, M., 2008. Introduction of the cultivated plants of Tehran city. Iranian Journal of Biology. 21, 298-314
Mildenhall, DC., 2004. An example of the use of forensic palynology in assessing an alibi. Journal of Forensic Sciences. 49, 312–316.
More, D. and White, J., 2013. The illustrated encyclopedia of trees. Princeton university press. U.S.A
Motta, A.C., Marliere, M., Peltre, G., Sterenberg, P. and Lacroix, G. 2006.Traffic-related air pollutants induce the release of allergen-containing cytoplasmic granules from grass pollen. International archives of allergy and immunology. 139, 294-8.
Nilsson, S. and Persson, S., 1981. Tree pollen spectra in the Stockholm region (Sweden), 1973–1980. Grana. 20, 179–182.
Mozzafarian, V.A., 2003.Trees and shrubs of Iran. Contemporary culture. Iran
Oteros, J., Pusch, G., Weichenmeier, I. Heimann, U., Möller, R., Röseler, S., Traidl-Hoffmann, C., Schmidt-Weber, C. and Buters, J.T., 2015. Automatic and online pollen monitoring. International Archives of Allergy and Immunology. 16, 158–166.
Pawankar, R., 2014. Allergic diseases and asthma: a global public health concern and call to action. World Allergy Organization Journal. 7, 12-18
Punt, W., Hoen, P.P., Balckmore, S., Nilsson, S. and Thomas, A., 2006. Glossary of pollen and spore terminology. Review of plaeobotany and palynology. 143, 1-81.
Raine, J.I., Mildenhall, D.C. and Kennedy, E.M., 2011. New Zealand fossil spores and pollen: an illustrated catalogue. IV edition. GNS Science miscellaneous series no. 4. Website: http://data.gns.cri.nz/sporepollen/index.htm.
Rawat, A., Singh, A. Singh, B. 2000. Clinical and immunologic evaluation of Cedrus deodara pollen: a new allergen from India Allergy 55, 620-626.
Rechinger, K. H., 1963-2018. Flora Iranica, Flora des iranischen Hochlandes und der umrahmenden Gebirge. University Press, Scotland.
Rodrigues-Filho, S. and Müller, G., 1999. A Holocene sedimentary record from Lake Silvana, SE Brazil—evidence for paleoclimatic changes from mineral, trace-metal and pollen data. Springer. Germany
Rull, V. 2002., High impact palynology in petroleum geology. Applications from Venezuela (northern South America). AAPG Bulletin. 86, 279–300.
Shahali, Y., Pourpak, Z., Moin, M., Mari, A. and Majd, A., 2009. Instability of the structure and allergenic protein content in Arizona cypress pollen. Allergy. 64, 1773-1779.
Sedghy, F., Varasteh, A.R, Sankian, M. and Moghadam, M., 2018. Interaction between air pollutants and pollen grains: the role on the rising trend in allergy. Reports of Biochemistry & Molecular Biology. 6, 219-224.
Shivanna, K.R., 2003. Pollen biology and biotechnology. Science Publishers. U.S.A
Sobolik, K.D., 1996. Pollen as a guide to prehistoric diet reconstruction. In: Jansonius, J. and McGregor, D.C. (Eds.), Palynology: principles and applications. American Association of Stratigraphic Palynologists, U.S.A., pp. 927-931.
Songnuan, W., 2013. Wind-pollination and the roles of pollen allergenic proteins. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 31, 261-270.
Takhtajan, A., 1986. Floristic regions of the world. University of California Press. U.S.A
Weis, K.B. and Sullivan, S.D., 2001. The health economics of asthma and rhinitis. I. Assessing the economic impact. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 107, 3–8.
Wani, M.A., Lone, Sh., Lone. And Lone, B., 2017. Geo-Environmental etiology of allergic disorders and its impact on human health in sopore J&K, State, India. International journal of current research and review. 9(16), 17-22.
Willmer, P., 2011. Pollination and floral ecology.In, Pollination and floral ecology, Princeton University Press.
Wodehouse., 1935. Pollen grains their structure, identification and significance in science and medicine. McGraw-Hill book company. U.S.A
Ziello, C., Sparks, T.H., Estrella, N., Belmonte, J., Bergmann, K.C., Bucher, E., Brighetti, M.A., Damialis, A., Detandt, M., Galán, C., Gehrig, R., Grewling, L., Gutiérrez, Bustillo A.M., Hallsdóttir, M., Kockhans-Bieda, M.C., De Linares, C., Myszkowska, D., Pàldy, A., Sánchez, A., Smith, M., Thibaudon, M., Travaglini, A., Uruska, A., Valencia-Barrera, R.M., Vokou, D., Wachter, R., de Weger, L.A. and Menzel, A., 2012. Changes to airborne pollen counts across Europe. PLoS one. 7, e34076.