نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رشد سریع تهران در دهه های اخیر سبب از بین رفتن ظرفیت های زیست محیطی شهر گردیده است و این امر همچنان ادامه دارد. رود دره های شمالی شهر که نقش بسیار مهمی در کاهش آثار سوء ناشی از آلودگی ها و بحران های زیست محیطی شهر دارند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این شبکه های بهم پیوسته خاک و آب که از دیرباز توسط استفاده کنندگان حفاظت می گردید و اقلیم این نواحی ضروری است. در این مقاله رود دره های شهر تهران به عنوان پتانسیلی برای زیرساخت سبز دیده شده اند و از میان آن ها، رود دره درکه مورد توجه قرار گرفته است. پس از توصیف این رود دره و تشریح اجزای آن، اصولی برای برنامه ریزی این رود دره به عنوان یک زیرساخت سبز بیان و به دنبال آن راهبردهایی نیز جهت پیاده سازی این اصول تدوین گردیده اند.

کلیدواژه‌ها