تلفیق مفاهیم ظرفیت برد در فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری مطالعه موردی : تدوین شاخص های فضایی تولید زباله در کلانشهر تهران

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

هدف از این تحقیق ایجاد روشی جهت بررسی ظرفیت برد محیط زیست اکوسیستم شهری با هدف لحاظ نمودن کنترل و پایش فضایی سلامت اکوسیستم شهری در فرایند برنامه ریزی و مدیریت پایدار کلانشهرها می باشد. بدین منظور ، روشی جهت بررسی شاخصهای فضایی ظرفیت برد تولید زباله در کلانشهرهامعرفی شده و سپس در زونهای (نواحی ) کلانشهر تهران برای سال 1382 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. یافته های حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که در 35 ناحیه (30%) میزان درجه ظرفیت برد نهایی شاخص های تولید زباله از حد آستانه گذشته و در وضعیت بحرانی است (DCC=5) در 23 ناحیه (20% نواحی ) میزان درحد بسیار زیاد تابحرانی (5-4) و در 48 ناحیه (42%) درحد متوسط تا زیاد (4-3) می باشد که غالبا در نواحی حاشیه ای شهر تهران واقع شده اند . تعداد 9 ناحیه (8%) نیز دارای درجه ظرفیت برد کم تا متوسط (3-2) می باشند. در هیچ ناحیه ایی میزان ظرفیت برد نهایی شاخص های تولید زباله در حد مطلوب نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrating Carrying Capacity's Concepts into the Urban Planning and Management Process. Case Study: Spatial Indicators of Waste Generation in Tehran Metropolis

نویسنده [English]

  • Nadia Abbas Zade Tehrani
Department of Environmental Planning and Management, Faculty of Environment , University of Tehran
چکیده [English]

This research is an attempt to develop a new method for studying the Urban Environmental Carrying Capacity with the aim of considering the process of monitoring and controlling of ecosystem health in the urban planning and management strategies.A new method was developed to address the waste production's spatial indicators to determine Degree of Carrying Capacity (DCC) in metropolitan Areas. The method was then examined in Tehran zones (Districts) for the year (2003).The results show that in 35 Districts (30%), The final Degree of Carrying Capacity of waste production's indicators is Critical (DCC=5) , in 23 Districts (20%) is very high to Critical (DCC=4-5), ,in 48 Districts (42%) it is from medium to high(DCC=2-4) and in 9 Districts (8%) it is from low to medium (DCC=1-2) .None of the Districts has optimal Degree of Carrying Capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: urban ecosystem's carrying capacity
  • spatial indicator
  • Tehran
  • waste production