نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

هدف از این تحقیق ایجاد روشی جهت بررسی ظرفیت برد محیط زیست اکوسیستم شهری با هدف لحاظ نمودن کنترل و پایش فضایی سلامت اکوسیستم شهری در فرایند برنامه ریزی و مدیریت پایدار کلانشهرها می باشد. بدین منظور ، روشی جهت بررسی شاخصهای فضایی ظرفیت برد تولید زباله در کلانشهرهامعرفی شده و سپس در زونهای (نواحی ) کلانشهر تهران برای سال 1382 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. یافته های حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که در 35 ناحیه (30%) میزان درجه ظرفیت برد نهایی شاخص های تولید زباله از حد آستانه گذشته و در وضعیت بحرانی است (DCC=5) در 23 ناحیه (20% نواحی ) میزان درحد بسیار زیاد تابحرانی (5-4) و در 48 ناحیه (42%) درحد متوسط تا زیاد (4-3) می باشد که غالبا در نواحی حاشیه ای شهر تهران واقع شده اند . تعداد 9 ناحیه (8%) نیز دارای درجه ظرفیت برد کم تا متوسط (3-2) می باشند. در هیچ ناحیه ایی میزان ظرفیت برد نهایی شاخص های تولید زباله در حد مطلوب نیست

کلیدواژه‌ها