دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، مهر 1397 

مقاله پژوهشی

ارزیابی ریسک های محیط زیستی مجتمع پتروشیمی کرمانشاه با روش FMEA

صفحه 1-24

سجاد بهرامی؛ احد ستوده؛ ناصر جمشیدی؛ محمدرضا علمی


جای پای اکولوژیک، سنجشی برای پایداری شهرها مورد پژوهی شهر تبریز

صفحه 25-44

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ آرمان مسلمی؛ محمد مرادی؛ حسین رفیعی مهر؛ عباس امینی زاده