ارزیابی کیفی آب رودخانه لنگرودرودخان با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه محیط زیست، واحدلاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
برای تعیین کیفیت آب شاخص ­­هایی وجود دارد که شاخص NSF از میان شاخص ­های عمومی کیفیت آب، بیشترین کاربرد را دارا است. هدف از معرفی شاخص NSFWQIطبقه ­بندی آب برای  مصرف­ های کلی (شرب، حیات آبزیان،  مصرف­ های تفریحی و ...) است. این  پژوهش با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه لنگرودرودخان با استفاده از شاخص آب NSFWQI انجام گرفت که در آن 10 پارامتر شامل دمای آب، کدورت، فسفات، نیترات، اکسیژن محلول (DO)، کلیفرم مدفوعی، اکسیژن­ خواهی بیوشیمیایی (BOD)،pH ، جامدات محلول (TDS) و هدایت الکتریکی (EC) اندازه ­گیری شد.
مواد و روش­ ها:
جهت نمونه­ برداری 7 ایستگاه در طول رودخانه مشخص گردید و طی چهار فصل از پاییز 1393 تا تیر 1394نمونه­ برداری انجام شد. DO، pH، کدورت، هدایت الکتریکی، TDS و دما توسط دستگاه قابل حمل در محل اندازه­ گیری و نیترات و فسفات به روش اسپکتروفتومتری تعیین مقدار شد. اندازه ­گیری کلیفرم از روش  بیشینه تعداد محتمل(MPN) صورت گرفت.
نتایج و بحث:
بررسی شاخص ­های کیفیت آب نشان­ داد که شاخص­ های کدورت، درجه حرارت، نیترات، فسفات،TDS ، pH­و­EC در فصل تابستان دارای بیشترین میزان بودند که بیشترین مقدار BODمربوط به فصل بهار است. کلیفرم مدفوعی در  همه ­ی  فصل­ ها  نزدیک به یکسان بوده و اکسیژن محلول در فصل زمستان از بیشترین میزان برخوردار است. مقایسه میزان شاخص NSFWQI در هفت ایستگاه رودخانه لنگرودرودخان در  فصل­های مختلف بیانگر آن است که ایستگاه دوم (درویشانبر، بالادست) در فصل زمستان با عدد 63، بالاترین و ایستگاه خالکیاسر (پایین دست) با شاخص عددی 56، پایین­ترین  میزان عددی را به خود اختصاص داده  اند.
نتیجه­ گیری:
مقایسه کلی نشان داد که در تمام ایستگاه­ ها از فصل زمستان به سمت فصل تابستان، از  میزان عددی شاخص ­ها کاسته می­ شود. تفسیر نتایج بر اساس شاخصNSFWQI، نشان داد که در رودخانه لنگرودرودخان در طول مسیر، از ایستگاه بالادست به سمت ایستگاه پایین­ دست افزایش بار آلودگی و کاهش کیفیت آب  وجود دارد. لذا آب این رودخانه برای شرب و کشاورزی مناسب نیست و حتما قبل از استفاده باید مورد تصفیه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Langroud river water quality assessment using NSFWQI qualitative indicators

نویسندگان [English]

 • Parisa Kazemi
 • Fatemeh Shariati
 • Abdolkarim Keshavarz Shokri
Department of Environment, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

Introduction:
There are numerous indices used to determine water quality, among which the National Sanitation Foundation (NSF) index is one of the most functional ones. The aim of the present study was to evaluate the water quality of Langroud River using NSF Water Quality Index (NSFWQI), where 10 parameters including water temperature, turbidity, phosphates, nitrates, dissolved oxygen (DO), fecal coliform, biochemical oxygen demand (BOD), pH, total dissolved solids (TDS), and electrical conductivity (EC) were measured.
Material and methods:
Seven stations were selected along the river and samples were obtained during four seasons from February 2015 to July 2015. DO, pH, turbidity, and TDS were measured by a portable device. Nitrate and phosphate were determined by spectrophotometry. The temperature was measured by a thermometer. The coliform measurement was done by the 9-tube standard method.
Results and discussion:
Our results showed that turbidity, temperature, nitrate, phosphate, TDS, pH, and EC had the highest amount in summer, BOD reached its highest value in the spring, the amount of fecal coliform was almost the same in all seasons, and DO had its highest amount in winter. Comparison of the values of NSFWQI at seven stations of Langroud River in different seasons showed that the second station (Darvishanbar, upstream) had the highest value (63) in the winter, and Khalkyaser station (downstream) had the lowest value (56) in the summer.
Conclusion:
Generally, the results showed that in all stations, the numerical values of indexes are reduced gradually from winter to summer. Interpretation of the results based on NSFWQI indicates that in Langroud River from the first station to the last one, the pollution load increased and the water quality decreased. So, the river’s water is not suitable for drinking and it should be treated before application.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Langroud Roodkhan river
 • Pollution
 • Quality decrease
 • Water quality index
 1. Abdul Zali, M., Retnam, A., Juahir H., Sharifuddin M., Zain, M., Kasim, B. and Abdullah S., 2011. Sensitivity Analysis for Water Quality Index (WQI) Prediction for Kinta River, Malaysia. World Applied Sciences. 14, 60-65.
 2. Akhondi, L., Nazari, A., Ahmadi, J. and Nakhaee. M., 2011. Zoning Qomroud river using qualitative indicators NSFWQI using geographical information system GIS, Iran Amir Kabir University Conference on Water Resources Management. 1-8 (In Persian).
 3. AL–Heety, E.A.M., Turki, A.M. and AL–Othman, E.M.A., 2011. Assessment of the water Quality index of Euphrates River between Heet and Ramadi cities Iraq. International Journal of Basics Applied Sciences. 11(6), 38-47.
 4. Baird, R. and Bridgewater, L., 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21rd edition. Washington, D.C. American Public Health Association.
 5. Ebrahimpur, S. and Mohammadzadeh, H., 2013. Assessment and Zoning of water quality in the Zarivar Lake using qualitative indicators NSFWQI, OWQI and CWQI. Journal of Environmental Research. 7, 146- 137 (In Persian).
 6. FAO, 2005. Introduction to agricultural water pollution. Available at: http://www.fao.org/docrep/w2598e/w2598e04.htm
 7. Fulazzaky, M.A., 2008. Evaluation of the Suitability of Citarum river water for different uses, Environmental Monitoring and Assessment. 168(1-4), 669-84.
 8. Hosseini, P., Ayldromy, A.S. and Hosseini, A., 2013. Karun River water quality study using NSFWQI index in the range of Zergan to Kot Amir (over 5 years). Journal of humans and the environment. 25, 1-11 (In Persian).
 9. Hosseinzadeh, A., Rahimi N., Hosseinzadeh S.A. and Alipur, M., 2013. River water quality assessment, Aydughmush using indicators and indicators of pollution NSFWQI LIOU. Urmia Medical Journal. 24 (2), 164-156 (In Persian).
 10. Jovic, A., Paunovic, M., Stojanovic, B., Milosevic, S. and Nikolic, V., 2006. Aquatic invertebrates of the Ribinica and Lepenica Rivers: Belgrade, Composition Community and Water quality. Archives of Biological Science Belgrade. 58(2), 115-1193.
 11. Kumar, A. and Dua, A., 2009. Water Quality Index for Assessment of Water Quality of River at Madhopur (India). Global journal of Environment Sciences. 8(1), 56-57.
 12. Kumar Das, K., Panigrahi, T., Mohanty, B. and Panda, R.B., 2013. Assessment of ground water quality index (WQI) in and around Balgopalpur industrial estate, Balasore, Odisha, INDIA, International Journal of Scientific & Engineering Research. 4(6), 863-869.
 13. Khodaparast, M., 2012. Ardabil Balkhuchay self-purification capacity of river contamination and determined by the formula Streeter-Pheleps, Islamic Azad University, Tehran Science and research branch. MS Thesis (In Persian).
 14. Mirzaeia, M., Solgib, E. and Mahiny, A., 2015. Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index. Journal of Homepage. 5(4), 264-277 (In Persian).
 15. Mir Moshtaghi, M., Amirnejad, F. and Khaledyan, M., 2011. Sefidroud River water quality study and mapping of them using qualitative indicators NSFWQI and OWQI. Journal of wetland ecobiology. 3 (9), 23-34 (In Persian).
 16. Nasir Ahmadi. K., Yousefi, K. and Tarassoli, L., 2012. Zoning Haraz river water quality based on NSFWQI. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 22(92), 64-72 (In Persian).
 17. Parmar, K. and Parmar, V., 2010. Evaluation of water quality index for drinking purposes of river Subernarekha in singhbhum District. International journal of environmental sciences. 1(1), 77-81.
 18. Radwan. M., 2005. Evaluation OF Different Water Quality Parameters for the Nile River and the Different Drains. Ninth International Water Technology Conference, IWTC9 2005, Sharm El-Sheikh, Egypt, 1293-1303.
 19. Saha, P.D., Sengupta, R., Saha J. and Banerjee. K., 2012. Assessment on the Water quality characteristics of river Ganga at Kalkata Region. India using Water Quality Index and ANN Simulation method. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 6, 34-41.
 20. Samantry, P., Mishra, B., Panda, Ch. and Rout. S., 2009. Assessment of Water Quality Index in Mahanadi and Atharabanki Rivers and Taldada Canal in Paradip area, Journal of human ecology. 26 (3), 153-161.
 21. Salari. M., Radmanesh, F. and Zareyi. H., 2012.Qualitative and quantitative assessment of Karun River water resources using NSFWQI index and AHP. Journal of humans and the environment. 4, 13-22 (In Persian).
 22. Suvarna, A.C. and Somasherkar, R.K., 1997. Evaluation of water quality index of the River Cauvery. Current Science. India. 72(9), 640-646.
 23. Tahmasebi, S., Takdastan, A. and Afkhamy, M., 2011. Analysis of physical, chemical and biological water quality indicators of Gargar River using NSF. Journal of health sciences. 3(4), 63-72 (In Persian).
 24. Triaji, M., Risjani, Y. and Mahmudi, M., 2017. Analysis of water quality status in Porong River, sidoarjo by using NSF-WQI (nasional sanitation foundation – water quality index) Index. Journal of ChemTech Research. 10(4), 647-650.
 25. Yisa, J. and Jimoh, T., 2010. Analytical studies on water quality index of River Landz. American Journal of Applied Sciences. 7(4), 453-458.
 26. Unnisha, V. and Kumar Shukla, S., 2013. Water quality assessment of RoopSagar Pond of Satna using NSF-WQI. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. 2(5), 1386-1388.