دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، فروردین 1397 
استخراج زایلان از پسماند مغز باگاس با رویکرد پالایش زیستی

صفحه 15-28

سیده شیدا شفیعی امریی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ امید رمضانی