تاثیر آموزش مبحث های آلودگی نوری بر میزان آگاهی و رفتار مغازه‌داران (تحقیق موردی شهرستان نهاوند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

 سابقه و هدف:
نور همواره نقش مهمی در تحول زندگی بشر داشته است، اما مسیر گسترش آن، که باید به سمت آسایش بشر باشد، گاهی با کاربرد نامناسب و بی‌جا، موجب ضرر و زیان او شده است. ایجاد روشنایی‌های بیش از حد و وجود نورهای خیره‌کننده و نورپردازی‌های غیرضروری در مرکز­های فروش به ­ویژه در بخش‌های تجاری شهر که از آن به عنوان آلودگی نوری یاد می‌شود می‌تواند سلامت مردم اعم از فروشندگان، مشتریان و رهگذران را به خطر بیاندازد، اما آنچه در این باره قابل تأمل است سطح دانش و آگاهی مردم در مورد آلودگی نوری و اثر­های زیان­بار آن است که می‌تواند سبب تغییر نگرش و رفتار شود، بنابراین در این پژوهش به بررسی" تاثیرآموزش مبحث­ های آلودگی نوری بر میزان آگاهی و رفتار مغازه‌داران( تحقیق موردی شهرستان نهاوند)" پرداخته‌شده است.
مواد و روش‌ها:
نوع تحقیق کاربردی و روش آن نیمه آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه کنترل و آزمایش است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه ­ای است که محقق طراحی کرده است. روایی پرسشنامه توسط کارشناسان متخصص و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری، مغازه‌داران شهر نهاوند بوده است که در این تحقیق 40 مغازه‌دار و فروشنده در خیابان قیصریه نهاوند بر پایه داوری پژوهشگر گزینش شده و سپس به صورت تصادفی در قالب گروه‌های کنترل و آزمایشی گروه‌بندی شدند. پیش آزمون انجام و سپس آموزش‌ها به مدت 7 ساعت- نفر در زمینه مبحث ­های نور و الگوهای مصرف در 6 حوزه مفاهیم پایه، جنبه‌های اقتصادی، بهداشتی، ایمنی، محیط‌زیستی و اجتماعی اجرا شد. دوباره پس آزمون انجام شد. داده‌های استخراج‌شده توسط نرم‌افزار SPSS با استفاده از آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنوف، لون، کوواریانس، t وابسته و مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج و بحث:
نتایج آزمون‌های تحلیل کوواریانس و t با سطح اطمینان 95 صدم نشان دادند که بین میانگین نمره­ های آگاهی و رفتار سنجی گروه آزمایش در قبل و بعد از آموزش تفاوت وجود دارد و همچنین بین میانگین نمره­ های پس آزمون آگاهی و رفتار سنجی گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به طوری که نمره ­های گروه آزمایش افزایش یافته است. اندازه تاثیر آموزش برای آگاهی مغازه‌داران در حوزه‌های مفاهیم و آلودگی‌ها، اقتصادی، بهداشت، ایمنی، محیط‌زیستی و اجتماعی به ترتیب برابر 73،51،59،25،60 و 19 درصد است و همچنین نتایج آزمون تی با دو نمونه مستقل برای نمره متغیر رفتار سنجی  در حوزه­ های اجرای الگوهای رفتاری در زمینه ­های بالا، بین دو گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری (000/0) را نشان می‌دهد زیرا (p <0/05) می‌باشد.
نتیجه‌گیری:
براساس یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مبحث­های نور و آلودگی‌های آن به فروشندگان می‌تواند در افزایش سطح آگاهی و تغییر رفتار آن­ها مؤثر باشد. بنابراین اطلاع‌رسانی برای افزایش دانش و سطح آگاهی عمومی و ایجاد تغییر رفتار آنان به ­ویژه در قشر فروشندگان و مغازه‌دارانی که در ساعت­ هایی از شب فعالیت دارند از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of light pollution education on the level of knowledge and behavior of shopkeepers (a case study in Nahavand city)

نویسندگان [English]

 • Maryam Larijani
 • Mahdieh Rezaee
Department of Environmental Education, Payame Noor University
چکیده [English]

Introduction:
Light plays an important role in human life, however, the development of light sources which is meant for human comfort, sometimes causes them discomfort. Excessive and unnecessary lighting in shopping centers (i.e., light pollution), especially in the commercial segments of the cities, can be harmful to people's health including the sellers, customers and passersby. The level of knowledge and awareness of people about light pollution and its adverse effects on the attitude and behavior of people have been proven to be very important. Therefore, in this study, the influence of education about light and light pollution on the level of shopkeepers’ knowledge and behavior on the matter  was investigated in Nahavand city.
Material and methods:
In this study, we exploited a quasi-experimental design and collected data using questionnaires. The validity of the questionnaire was approved by experts and its reliability was confirmed with Cronbach's alpha. The statistical population of this study was 40 shopkeepers in Gheisarieyeh Street of Nahavand city, which were selected based on investigator’s judgment and then were randomly categorized in control and testing groups. Pre-tests were done and then seven hours training were performed for experimental groups and finally, a post-test was applied. The obtained data were analyzed with Kolmogorov–Smirnov test, independent-samples t-test, student’s paired-samples t-test, and analysis of covariance tests (ANCOVA).
Results and discussion:
The results of ANCOVA and t-test showed that the mean score of awareness and behavior variables were significantly different between experimental and control groups after training (with 95% confidence). The effect size of training for shopkeepers' awareness variables including the light pollution concepts and dimensions of economic, health, safety, environmental and social were, respectively, 37%, 51%, 59%, 25%, 60% and 19%. P-value for behavior variable was 0.000 which was lower than 0.05.
Conclusion:
This study showed that education on light and its related subjects (e.g., light pollution) may be useful in increasing awareness and promoting the behavior of shopkeepers. Therefore, increasing public knowledge in order to change the behaviors of sellers and shopkeepers, especially those active in night hours, is of great importance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Awareness and behavior variables
 • Education
 • Economic
 • Social and environmental factors
 • Light pollution
 1. Adibi, A., Menam, A. and Ghazizadeh, N., 2006. Principls of urban parks lighting. Honarhaye Ziba. 2., 67-76. (In Persian with English abstract).
 2. Alavi tabari, H., 2015. Objectives and effective factors in urban landscape lighting. Journal of Applied Arts. 5(8), 59-71. (In Persian with English abstract).
 3. Altermatt, F. and Ebert, D., 2016. Reduced flight-to-light behavior of moth populations exposed to long-term urban light pollution. Biology Letters. 12 (4), 1-4. (DOI: 10.1098/ rsbl.2016.0111).
 4. Asrari, E. and Rahbar, M., 2013. The study of environmental education effects on improving hospital waste separation (a case study: Ahmadnejad Hospital, Katalom city). Environmental Education and Sustainable Development. 1 (4), 1-9. (In Persian with English abstract).
 5. Atashpar gargary, S., kebryaee tabary, G., Najafzadeh, K. and Bagheri, M., 2016. Light pollution. First ed. Public relations office of iran energy productivity organization publishing, Tehran. (In Persian with English abstract).
 6. Azizi, V., Sarvari, M., Sadeghi, M. and Yavari, Gh ., 2013. Analyzing the attitudes of high school students in Hamadan to protect the environment. Environmental Education and Sustainable Development. 1(4), 20-28. (In Persian with English abstract).
 7. Babakhani, R., 2016. The color and light in architecture and its effects on the lives of inhabitants of the spaces from the perspective of psychology. In Proceedings 4th International conference on science and engineering, 10th-11th July, Institute of Managers of the Ideas Capital of Vieira, Rome, Italy.
 8. Bani Fatemeh, S.M., 2006. Optical pollution, definitions, complications and ways to improve, twenty-one International electrical conference, 13-15 November, Tavanir Co., Niroo Research Center, Tehran, Iran.
 9. Buchanan, B.W., 1993. Effects of enhanced lighting on the behavior of nocturnal frogs. Animal Behavior. 45(5), 893–899.
 10. Chepesiuk, R., 2009. Missing the dark: health effects of light pollution. Environmental Health Perspective. 117(1), A20-A27.
 11. Falchi, F., Cinzano, P., Elvidge, C.D., Keith, D.M. and Haim, A., 2011. Limiting the impact of light pollution on human health, environment and stellar visibility. Journal of Environmental Management. 92(10), 2714-2722.
 12. Farahmand, M., Shokohifar, K. and Sayar Khalag, H., 2014. A study of social factor affecting environmental behavior of residents of the city of Yazd. Urban Studies Journal. 4(10). 109-141.
 13. Gabriel, F., Greenbaum, B., Holmes, C. and Ouellette, N.,2014. A protocol for evaluating lighting practices and light pollution in coastal locations: Available online at: https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-121814-095134/unrestricted/Pollution_Final_Report_12.18.pdf
 14. Hansen, J., 2001. Increased breast cancer risk among women who work predominantly at night. Epidemiology. 12, 74–77.
 15. Heidari shorjani, R., Dehghani Bidgol R., Asheri, A. and Rahmani Azad, E., 2018. The effect of ecotourism education and promotion to environmental protection (case study: education of female students in district 18 of Tehran). Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 6(3), 61-78. (In Persian with English abstract).
 16. Knez, I., 2001. Efffects of colour of light on nonvisual psychological processes. Journal of Environmental Psychology. 21(2), 201-208.
 17. Khabiri, M.M. and Elahizadeh, M., 2013. To evaluate the effect of education on knowledge and environmental responsibility Students. Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 1(3), 1-9. (In Persian with English abstract).
 18. Kristen, J.N. and Randy, J.N., 2007. The dark side of light at night: physiological, epidemiological and ecological consequences. Journal of Pineal Research. 43, 215–224.
 19. Molavi, M. and Nikbakht, E., 2014. Explaining the concept of optical pollution and providing solutions for its adjustment in urban spaces, Second international conference on lighting and lighting, 28-30 November, Barna conference Co., Tehran, Iran.
 20. Narisada, K. and Schreuder, D., 2004. Light pollution handbook, Volume 1, New York: Springer.
 21. Özyurek, C. and Aydin, G., 2015. Students’ opinions on the light pollution application. International Electronic Journal of Elementary Education. 8(1), 55-68.
 22. Rezaei, M. and Sadegh, Z., 2011. Economic and environmental consequences of light pollution in urban environments. 5th National conference and exhibition of environmental engineering, Iranian environmental engineering association, 26th Desember, Tehran, Iran. .
 23. Safa, M. and Riahi Khoram, M., 2016. Limiting the impact of light pollution on human health, the environment and see a star. The first national conference on crisis management, safety, health, environment and sustainable development, 12th May, Tehran, Iran, The higher education institute of Mehrarvand .
 24. Salehi, S. and Ahmadi, J., 2015. The role of training citizens in domestic waste management: case study the region 8 of Tehran Municipality. Environmental Sciences.13(4), 43-52.
 25. Salehi, S. and Hemmati Gouyomi, Z., 2012. The role of environmental education in the electrical waste management. Environmental Education and Sustainable Development Journal. 1(1), 23- 34. (In Persian with English abstract).
 26. Schernhammer, E., Laden, F. and Speizer, F.E., 2001. Rotating night shifts and risk of breast cancer in women participating in the nurses’ health study. Natl Cancer Institute. 93, 1563–1568.
 27. Schernhammer, E. and Schulmeister K., 2004. Melatonin and cancer risk: does light at night compromise physiologic cancer protection by lowering serum melatonin levels? British Journal of Cancer .90, 941–943.
 28. Shirani, E., Larijani, M. and Farajolahi, F., 2016. Influence of Urban Environmental Education on Valuation & Environmental Behavior of Secondary School Students in Isfahan Province. Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 4(2), 30-37. (In Persian with English abstract).
 29. Shobeiri, S.M. and Abdollahi, S., 2009. Theories and Applications of Environmental Education. 1st ed. Tehran: Payame Noor University Publication.
 30. Simyab, S. and Mokhtari, MP. A., 2003. The role of new light sources with LED technology to reduce light pollution. International Conference on Lighting and Design of Iran, Green Land Cultural Complex. Shiraz. Iran. pp 1-7.
 31. Saurabh, G., Ram, B. and Anil, K., 2012. Environmental education for healthcare professionals with reference to biomedical waste management: a case study of a hospital in Lucknow India. International Research Journal of Environment Sciences. 1(5), 69-75.