دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تیر 1396 

مقاله پژوهشی

تبیین رفتار سازشی بهره برداران حوضه ی تالاب شادگان در برابر اثرات خشکسالی:کاربست نظریه آسیب پذیری

صفحه 1-20

منصور غنیان؛ آذر هاشمی نژاد؛ امید مهراب قوچانی؛ آزاده بخشی؛ رقیه یوسفی حاجیوند


ترکیب و خاستگاه غبارهای با منشا خارجی در استان خوزستان

صفحه 93-110

جواد درویشی خاتونی؛ سارا نری میسا؛ فروغ عباساقی؛ علی محمدی؛ مهدی حمدالهی؛ علیرضا صالحی پور میلانی؛ نظام اصغری‌پور دشت‌ بزرگ


جذب و واجذب علفکش ها در خاک در شرایط مزرعه و آزمایشگاه

صفحه 111-128

الهام نوشادی؛ مهدی همایی؛ محمد محمودیان شوشتری


بهینه سازی مسیرخطوط انتقال نفت با بکارگیری پارامترهای مکانی و روش های تصمیم گیری چند معیاره در GIS

صفحه 141-162

شهرام محمدی؛ علی اکبر متکان؛ سید حسین پورعلی؛ بابک میرباقری؛ پروین احمدپور


شناسایی صفات اگروفیزلوژیکی موثر بر عملکرد ارقام برنج تحت تنش رطوبتی با استفاده از روش های آماری چند متغیره

صفحه 163-180

سعید بخشی پور؛ جعفر کامبوزیا؛ کوروس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مریم حسینی چالشتری


ارزیابی تحمل به کلروز در برخی پایه های سیب به دو روش گرسنگی آهن و تنش بی کربنات

صفحه 181-198

محمدرضا دادپور؛ شهنام اشتری؛ شاهین اوستان؛ فریبرز زارع نهندی