دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، مهر 1396 

مقاله پژوهشی

چالش های دستورکارگذاری محیط زیست در ایران

صفحه 1-18

مریم اسماعیلی فرد؛ هومان لیاقتی؛ احمد ساعی؛ حمیدرضا ملک محمدی


بررسی فونستیک مورچه‌ها (Hymenoptera: Formicidae) در شیراز و حومه

صفحه 75-92

روشنک ترابی؛ شاهرخ پاشائی راد؛ محمدرضا شکری


تأثیرسدیم نیتروپروساید بر افزایش پتانسیل گیاه‌پالایی عنصر روی به‌وسیله ریشه گلرنگ

صفحه 109-122

شهرام نام جویان؛ حسین کرمانیان؛ علی ابوالحسنی سورکی؛ صدیقه مدرس طباطبایی؛ نازلی الیاسی


ارزیابی ترسیب کربن و ارزش اقتصادی آن در جنگل‏های بلوط ایرانی: بررسی موردی در منطقۀ حفاظت‌شده بیستون

صفحه 123-134

محمد یوسفی؛ محمود خرمی وفا؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ غلامرضا محمدی؛ علی بهشتی آل آقا