ارزیابی ترسیب کربن و ارزش اقتصادی آن در جنگل‏های بلوط ایرانی: بررسی موردی در منطقۀ حفاظت‌شده بیستون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکدۀ علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 گروه خاکشناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
انتشار گازهای گلخانه ‏ای و به دنبال آن پدیده‏ های محیط‌‏زیستی مخرب همچون گرمایش زمین و تغییر اقلیم پیامد‏های دست ‏ورزی بشر در اکوسیستم‏ های طبیعی در قرن حاضر هستند. پیرو این مساله، ترسیب کربن رهیافتی برد برد برای تعدیل اثرات مخرب فعالیت بشر در حل مشکلات افزایش انتشار گازهای گلخانه‏ ای است. بر همین اساس پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت ترسیب کربن در اکوسیستم‏ های طبیعی جنگل بلوط و همچنین ارزیابی ارزش اقتصادی آن در استان کرمانشاه در سال 1394-1395 انجام شد.
مواد و روش­ ها:
داده‏ های لازم برای این پژوهش به روش داده‌برداری مستقیم میدانی و نمونه ‏برداری تصادفی در منطقۀ مورد بررسی جمع ‏آوری شد. برای این منظور در منطقۀ حفاظت‌شده بیستون به‌عنوان منطقۀ بررسی درختان بلوط از لحاظ تیپ رویشی در دو گروه گونه‏ های شاخه ‏زاد و تک‏ پایه تقسیم بندی شدند و اطلاعات مورد نیاز از آن ها برداشت شد. سپس با استفاده از داده ‏های برداشت شده و کاربرد رابطه ‏های ریاضی مقدار ترسیب کربن و ارزش اقتصادی آن در جنگل‏ های فوق محاسبه شدند.
نتایج و بحث:
بر اساس تجزیه‌و‌تحلیل نتایج این پژوهش توان ترسیب کربن  توسط زیست‏ توده درختان در گونه‏ های شاخه ‏زاد 67/1622 کیلوگرم در هکتار در سال بود. این مقدار در گونه ‏های تک‏پایه  47/1786 کیلوگرم در هکتار در هر سال بود. با توجه به این نتایج مقدار دی‏ اکسید کربن ترسیب و ذخیره‌ شده در بافت چوبی و همچنین بقایای آلی موجود در زیر اشکوب توسط این دو تیپ درخت بلوط ایرانی به ترتیب 61/58411 و 29/6431 کیلوگرم در هکتار در سال بود. از طرفی با توجه به نرخ مالیات اعمال شده برای انتشار هر تن کربن ارزش اقتصادی سالانه هر هکتار از این جنگل‏ ها به‌طور میانگین مبلغی بالغ بر 1780856ریال برآورد شد.
نتیجه ‏گیری:
مدیریت صحیح اکوسیستم‏ های جنگلی بلوط در این منطقه و به دنبال آن در سطح کشور به منظور کاهش مخاطرات محیط ‏زیستی از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانه‏ ای و پدیدۀ تغییر اقلیم اهمیت بسزایی دارد. از طرفی با توجه به اهمیت موضوع تجارت کربن و مسائل بین ‏المللی پیرامون آن، می‏ توان از این موضوع در راستای احیاء و نگهداری پایدار این اکوسیستم ‏های طبیعی بهره ‏مند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of carbon sequestration and its economic value in Iranian oak forests: case study Bisetoon protected area

نویسندگان [English]

 • Mohammad Yousefi 1
 • Mahmud khoramivafa 1
 • Abdolmajid Mahdavi Damghani 2
 • Gholamreza Mohammadi 1
 • Ali Beheshti Alagha 3
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Campus of Agriculture and Natural ‎Resources, Razi ‎University, Kermanshah, Iran
2 Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Department of Soil Science, Campus of Agriculture and Natural ‎Resources, Razi ‎University, Kermanshah, Iran.‎
چکیده [English]

Introduction:
Greenhouse gas emission and distractive environmental crisis such as global warming and change climate was occurred by human activation in natural ecosystems in this century. Due to this problem carbon sequestration is a win-win approach to purpose reducing of distractive human activation and emission of greenhouse gas. Accordingly, this study was carried out to purpose the assessment of carbon sequestration with economic value by Quercus brantii Lindi forest in Kermanshah province in 2015 to 2016. 
Material and methods:
Essential data for this research was collected by on farm method and random sampling method in two groups including coppice and single stem forms in oak forest in Bisetoon protected region. Then, the amount of carbon sequestration and its economic value were calculated by using the collected data and application of mathematical relations in this forests.
Results and discussion:
According to result of this study amount of carbon sequestration by trees biomass was 1622.67kgha-1yer-1 in coppice forms. This amount was 1786.47kgha-1yer-1in single stem. Therefore amount of CO2 captured and saved in wood tissue and organic matter of residual in bottom of tree layer was 5841.61, and 6431.29 kgha-1yer-1 in coppice and single stem forms. Due to the applied tax rate for every ton of carbon emissions, the annual economic value per hectare of this forest was estimated 1780856 rials.
Conclusion:
furthermore, suitable management of oak forest ecosystems in this investigating region and subsequently around the country is very important to purpose of reduces the environmental crisis, such as reducing greenhouse gas emissions and change climate. On the other hand, Due to the importance of carbon credit issue and international issues surrounding it, it has benefited for the resumption and maintenance of these natural ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Greenhouse gas
 • Global warming- Change climate- Carbon credit
 1. Ahmadi, Sh., Zahedi Amiri, Gh. and Marvi Mohajer, M., 2016. Preparation of Iranian oak mapping of Lindl brantii Quercus using geostatistical method in Barm plain of Fars province. Quarterly Journal of Forest and Poplar Research of Iran .3(24), 450-539 (In Persian with English abstract).
 2. Asgari, h., 2014. Economic-accounting valuation of oak forests in Ilam Province. Journal of Natural Resources Economics. 2(2), 77-88 (In Persian with English abstract).
 3. Broward County., 2012. How to calculate the amount of CO2 sequestered in a tree per year. Available online at: http://www.broward.org/NaturalResources/ClimateChange/Documents/Calculating% 20CO2%20Sequestration%20by%20Trees.pdf
 4. Buffam, I., Turner, M., Desai, A., Hanson, P., Rusak, J., Lottig, N., Stanley, E. and Carpenter, S., 2011. Integrating aquatic and terrestrial components to construct a complete carbon budget for a north temperate lake district. Global Change Biology.17, 1193–1211.
 5. Dalal, R.C. and Allen, D.E., 2008. Turner Review No. 18. Greenhouse gas fluxes from natural ecosystems. Australian Journal of Botany. 56, 369–407.
 6. Forouzeh, M.R., Heshmati, GH.A., GHanbarian GH.A., and Mesbah, S.H. 2008. Comparing carbon sequestration potential of three shrub species Heliantemum Lippii, Dendrostellera Lessertii and Artemisia Sieberi (Case study; Garehbygon, Fasa). Journal of Environmental Studies. 34(46), 65-72 (In Persian with English abstract).
 7. Hill, M.J., Braaten, R., and McKeon , G.M., 2003. A scenario calculator for effects of grazing land management on carbon stocks in Australian rangelands. Environmental Modeling and Software. 18(7), 627- 644.
 8. IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.
 9. Iranmanesh, Y., Talebi, H., Sohrabi, H., Jalali, S.G., and Hosseini, S.M., 2015. Biomass and carbon storage on land in two forms of Iranian oak (Quercus brantii Lindl) in Lordegan forests of Chaharmahal va Bakhtiari province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research. 22(4), 749-762 (In Persian with English abstract).
 10. Jafarian, Z., and T. Sayedalikhani, L., 2013. Carbon Sequestration Potential in Cultivated Wheat Field of Kaiser Area. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production. 23 (1), 41-32 (In Persian with English abstract).
 11. Khorramdel S., Koocheki A., Nassiri Mahallati M., Khorasani R., Ghorbani R., 2013. Evaluation of carbon sequestration potential in corn fields with different management systems. Soil & Tillage Research. 133, 25–31.
 12. Lal, R., 2004. Soil carbon sequestration to mitigate climate change. Geoderma. 123, 1-22.
 13. Lal, R., 2009. Soil carbon sequestration for climate change mitigation and food security. In: Souvenir, Platinum Jubilee Symposium on Soil Science in Meeting the Challenges to Food Security and Environmental Quality. Indian Society of Soil Science, New Delhi, pp. 39–46.
 14. Mehdi Pour, L., and Landi, A., 2010. Impact of different land uses on greenhouse gas emissions. Agriculture Sciences and Technology, Natural Resources, Water and Soil Science. 52, 14-19 (In Persian with English abstract).
 15. Vahedi, A. and Mattagi, A., 2014. Amount of carbon sequestration distribution associated with oak tree's (Quercus castaneifolia C.A. May) bole in relation to physiographical units of Hyrcanian natural forests of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research. 21(4), 716-727 (In Persian with English abstract).
 16. Yazdani, S., and Abbasi, A., 2010. Estimating the economic value of the environmental benefits of forests (Case Study: The Forest Namkhaneh Kheyrood Noshahr). Journal of Agricultural Economics. 2(3), 132-138.
 17. Yousefi, M., Mahdavi Damghani, A., and Khoramivafa, M., 2014b. Energy consumption, greenhouse ‎gas ‎emissions and assessment of sustainability index in corn agroecosystems of Iran. Science of The Total Environment. 493, 330–335.
 18. Yousefi, M., Mahdavi Damghani, A., and Khoramivafa, M., 2016. Comparison greenhouse gas (GHG) emissions and global warming potential (GWP) effect of energy use in different wheat agroecosystems in Iran. Environmental Science and Pollution Research. 23(8), 7390–7397.