دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1396 
تاثیر امواج اولتراسونیک بر میزان کلیفرم کل و Escherichia coli در لجن فاضالب شهری

صفحه 103-114

فرشاد گلبابایی کوتنایی؛ ناصر مهردادی؛ مهدی اسدی قالهری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن امینی راد


قابلیت های مدل عددی Chem-WRF در برآورد غلظت گرد و خاک (مطالعه موردی طوفان گرد و خاک تهران)

صفحه 115-126

امیرحسین نیک فال؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ساویز صحت کاشانی