نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه فن آوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: آلودگی هوا به طرق گوناگونی می‌تواند آثار زیانبار کوتاه مدت و بلند مدت بر سلامت انسان‌ها بگذارد. البته آسیب‌پذیری افراد مختلف در مقابل آلودگی هوا متفاوت است. برخی بیماری‌ها مانند آسم و بیماری قلبی ریوی در مقابل آلودگی هوا تشدید می‌شوند. آلودگی هوا رشد جنین را کند کرده و باعث کاهش بهره‌‌ی هوشی در کودکان می‌شود. همچنین آمار مراجعه به اورژانس در شهر تهران بر اثر افزایش فشار خون و حملات قلبی در روزهای ناسالم به طرز معناداری افزایش می‌یابد. هزینه‌های درمانی و کاهش بهره‌وری در محل کار می‌تواند سالانه میلیاردها دلار هزینه بر جامعه تحمیل کند. مواد و روش‌ها: در این پژوهش هدف تعیین هزینه اقتصادی گاز NO2 بر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی شهروندان تهرانی با استفاده از نرم افزار تعیین اثرات بهداشتی می‌باشد. برای این هدف، شهر تهران جهت بررسی انتخاب گردید. ابتدا داده‌های اولیه مربوط به سال 1392 از سازمان‌های متولی اخذ شد. پس از آن این اطلاعات از واحد حجمی (ppb) به واحد جرمی(g/m3) تبدیل گردیده و سپس اطلاعات لازم شامل تعداد روزهای آلوده در غلظت‌های مختلف آلاینده NO2 و میانگین سالانه زمستان و تابستان، صدک سالیانه و اطلاعات مربوط به ایستگاه‌هایی با بیشترین و کمترین آلودگی استخراج گردید. ورودی‌های لازم در نرم افزار AirQ قرار داده شد و خروجی نرم افزار بصورت مرگ و میر قلبی بر اثر آلاینده NO2 اخذ گردید. خروجی نرم افزار سپس توسط آمار اخذ شده از سازمان بهشت زهرا(س) و روش‌های تعیین خسارت از جمله‌ دیه، VSL و درآمد، تبدیل به مقادیر اقتصادی گردید. نتایج و بحث: بطور کلی نتایج نشان داد که در مجموع تعداد موارد تجمعی مرگ و میر قلبی در اثر گاز NO2 در سال 1392، تعداد 3/827 مورد بوده و از این تعداد 2/348 مورد زن، 7/451 مرد و 4/26 مورد کودک بوده‌اند و میانگین سنی کل (زن+مرد+کودک) 9/51 سال می‌باشد که اگر این میزان از امید به زندگی در ایران که از بدو تولد 73 سال می‌باشد کم شود، 1/21 سال بدست می‌آید که تعداد سال‌های از دست رفته عمر در اثر آلودگی ناشی از گاز NO2 در موارد مرگ و میر قلبی در سال 1392 می‌باشد. اطلاعات بدست آمده یکبار بصورت فراوانی تجمعی و یکبار در فواصل مختلف غلظت آلاینده (بین غلظت‌های 400> g/m3 >10) در نظر گرفته شد. همچنین برآورد خسارت اقتصادی ناشی از آلاینده NOx نشان داد، بیشترین میزان مرگ و میر قلبی از نظر تعداد موارد مربوط به غلظت NO2 بین g/m399-90 می‌باشد. میزان خسارت اقتصادی با استفاده از سه روش دیه، VSL و درآمد، محاسبه گردید. هزینه‌های اقتصادی تحمیل شده با استفاده از روش دیه در فراوانی تجمعی مبلغ 1011×4/7 ریال و در غلظت‌های NO2 بین g/m3 99-90 که از نظر تعداد بیشترین مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی (بین غلظت‌های 400> g/m3 >10) را به خود اختصاص داده، مبلغ80.450.665.000 ریال بدست آمد. نتایج بدست آمده از روش VSL نیز مبلغ 9.431.220.000.000 ریال برای فراوانی تجمعی مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی در سال 1392 و مبلغ 1.020.300.000 ریال را برای غلظت‌هایg/m3 99-90 آلاینده NO2، نشان می‌دهد. این مبالغ همچنین از روش درآمد بصورت 600 میلیارد ریال (برای فراوانی تجمعی) و1010×5/6 ریال (در غلظت g/m3 NO2 99-90) می‌باشد.نتیجه‌گیری: بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد بین فواصل مختلف غلظت الاینده NO2 بیشترین میزان مرگ و میر قلبی مربوط به غلظت g/m3 99-90 می‌باشد. در نهایت نتایج نشان داد بین سه روش بیمه، VSL و درآمد بیشترین خسارت اقتصادی مربوط به روش VSL بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimated economic damage of cardiac deaths in Tehran due to NO2 gas

نویسندگان [English]

 • Atieh Panahi 1
 • Fathollah Ommi 1
 • Yusef Rashidi 2

1 Department of Air Space, Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Environmental Technology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Introduction: Air pollution can have devastating short- and long-term consequences on human health in different ways (Dehghani, 2007). The vulnerability of individuals to air pollution varies. Some diseases, such as asthma and pulmonary heart disease, are exacerbated by air pollution while it can also effect foetal development and lowers child IQ (Ghiasiddin, 2006). The statistics show that the number of patients who visit the emergency departments due to high blood pressure and heart attacks significantly increases on polluted days in Tehran. The costs of polluted air on health care run to billion dollars per year (Esfahanian, 2013).Materials and methods: This goal of this study was to determine economic cost of the impact of NO2 pollution in Tehran’s air on cardiovascular death using health effect determination software. Firstly, primary data was gathered from responsible organizations. Then, this volume based data (ppb) was converted into mass based data (g/m3) and the required data, such as the number of polluted days at various concentrations of NO2 and its yearly average in winter and summer, annually percentile and data from air pollution control stations with maximum and minimum values were extracted. Based on this data, AirQ software results showed the number of cardiovascular deaths due to NO2 pollution. These results were then compared with data from Behesht-e Zahra (Tehran’s main cemetery) and the consequent economic cost calculated using three methods of VSL, blood atonement and income.Result and discussion: Results indicating that cumulative cardiovascular deaths due to NO2 pollutant in 2013 numbered 827.3 cases of which 348.2 were women, 451.7 were men and 4.26 were children. The total average age of all cases was 51.9 which, if reduced from life expectancy in Iran which has reached 73 years, shows that the lost life expectancy due to NO2 pollution reached to 21.1 years in 2013. Economic costs imposed by bloodatonement were calculated at 7.41011 Rials on the cumulative frequency which shows the total cumulative cardiac mortality in 2013 which, therefore, was estimated as 80,450,665,000 Rials at concentrations between 90-99 g/m3 with the maximum number of cardiac deaths (between 10 > to 400 ≤). The results obtained from the VSL method show 9,431,220,000,000 Rials for total cumulative cardiac mortality in 1392 and 1,020,300,000 Rials for 90-99 g/m3 concentrations of NO2. Based on the income method results, the amount was calculated as 61011 Rials (for cumulative frequency) and 6/51010 Rials (at 90-99 g/m3 of NO2 concentration).Conclusion: In general, according to the results, the majority of cardiovascular deaths due to NO2 pollution were related to concentrations of between 90-99 g/m3. Furthermore economic costs calculated using the VSL method were greater than by the other mentioned methods

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic cost
 • AirQ
 • Blood atonement method
 • VSL method
 • Income method
 1. Anonymous, 2014. Guidance on treatment of the economic value of a statistical life (VSL) in US department of transportation Analyses. office of secretary of transportation report. USA Anonymous, 2016. Iran GDP. Available at: http://www.tradingeconomics.com/iran/gdp
 2. Anonymous, 2017. Air Quality Planning and Standards. Available online at: https://www.epa.gov/airquality/cleanair.html.
 3. Aphekom, 2013. Summary Report of the Aphekom project 2008-2011. Available online at: http://www.aphekom.org .
 4. Bahoosh Keivani, S., 2010. The Estimated Economic Costs of CO2, SO2, NOx Emissions from the Energy Sector of the Country. M.Sc. Thesis. University of payam Noor. (In Persian with English abstract).
 5. Burtraw, D., Palmer, K., Bhavikar, R. and Paul, A., 2001. Cost-effective reduction of NOx emissions from electricity generation. Journal of the Air & Waste Management Association. 51(10), 1476- 1489.
 6. Dehghani, T., 2007. Technical and economic evaluation of LPG, CNG and Petroleum fuels in the transport sector of the country. In proceedings 6th National conference on energy, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).
 7. Esfahanian, V., 2013. Estimates of External Costs of Air Pollution In Tehran. Second National Conference of Noise and Pollution. In proceedings of 6th National conference on energy, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).
 8. Ghiasiddin, M., 2006. Air pollution, Second ed. Tehran University Press., Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).
 9. Gholizadeh, M. and Farajzadeh, M., 2009. Tehran's air Pollution an Mortality. Hakim Quarterly. 12(2), 65-71. (In Persian with English abstract).
 10. Hosseini, N., 2004. The Estimated Social Costs of Fossil Fuels on Human Resources In Tehran. M.Sc. Thesis. Azad University, Branch of Tehran Markaz, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).
 11. KhanAliakbari, K., 2013. Estimate the health Impact of Tehran air Pollution on the health of the AirQ model. M.Sc. Thesis. Shahid Beheshti medical university, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).
 12. Khoshakhlagh, R. and SotudehNia, M., 2012. Costs of Air Pollution in the City of Yazd. Journal of Environmental Economy and Energy. 4, 43-65. (In Persian with English abstract).
 13. Mauzerall, D.L., Sultan, B., Song kim, N., and Bvad ford, D., 2005. NOx emissions from large point sources: variability in ozone production, resulting health damages and economic costs. Atmospheric Environment. 39(16), 2851-2866.
 14. Rahimi, N., Samadyar, H., and Nikkhah monfared, Mahmood., 2014. Social (external) costs of NOx, SO2, and CO2 emission from energy sector (power plants) in. Environmental science and technology Quarterly. 16(3), 107-117. (In Persian with English abstract).
 15. Shahbazi, H., Babaei, M., Hosseini, V., and Afshin, H., 2016. The relative contributions of mobile sources to air pollutant emissions in Tehran. Journal of Emission Control Science and Technology. 2(1), 44-56. (In Persian with English abstract).
 16. Zahed, F. and Rezayi. R., 2005. External Cost Estimates of the Social Environment the Country Road. In proceedings of first conference on Road Traffic Accident, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).