دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، دی 1383 

Original Articles

بررسی فونستیک مارهای منطقه دامغان

ویدا حجتی؛ حاج قلی کمی؛ افشین فقیری؛ فراهم احمدزاده