استفاده از مدل EIQ در ارزیابیاثرات زیست محیطی علف کش ها در اکوسیستم های زراعی گندم در کشور

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت، مربی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی، استادیار موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی، بخش تحقیقات علف های هرز


عنوان مقاله [English]

Evaluating Environmental Impacts of Herbicides on Wheat Agroecosystems in the Provinces of Iran Using EIQ Model

نویسندگان [English]

  • Reza Deihimfard 1
  • Eskandar Zand 2
1 M.Sc., Instructor, Agroecology Department, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
2 Ph.D., Assistant Professor, Plant Pests and Diseases Research Institute, Weed Research Department