دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، مهر 1383 

Original Articles

مطالعه مقدماتی تنوع پرندگان جنگل جلگه ای نور

محمد ابراهیم صحتی ثابت؛ ابوالقاسم خالقی زاده


تفاوت های درون گونه ای Pontogammarus maeoticus در سواحل جنوبی دریای خزر

ناهید نهاوندی؛ مسعود شیدایی؛ علیرضا میرزاجانی؛ بهرام حسن زاده کیابی


پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در برخی استان های کشور

اسکندر زند؛ محمدرضا موسوی؛ رضا دیهیم فرد؛ آذر ماکنالی؛ ناصر باقرانی؛ محمد فریدون پور؛ رضا طباطبایی نیم آورد