پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در برخی استان های کشور

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

2 مربی گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول

4 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

5 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

6 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان


عنوان مقاله [English]

A survey for Determining Weeds Resistance to Herbicides in Some Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Eskandar Zand 1
  • Mohammad Reza Moosavi 1
  • Reza Deihim Fard 2
  • Azar Maknali 3
  • Naser Bagherani 4
  • Mohammad Freidunpoor 5
  • Reza Tabatabei Nimavard 6
1 Ph.D., Assistnt Professor, Weed Research Department, Plant Pests and Disease Research Institute
2 M.Sc., Instructor, Agroecology Department, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
3 ]nstructor, Agricultural Research Center of Dezful
4 Instructor, Agricultural and Natural Resources Research Center of Golestan Province
5 Instructor, Agricultural and Natural Resources Research Center of Fars Province
6 Instructor, Agricultural and Natural Resources Research Center of Esfahan Province