تفاوت های درون گونه ای Pontogammarus maeoticus در سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دامشگاه شهید بهشتی

2 دکترای سیتوژنتیک گیاهی، استاد دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

3 مرکز تحقیقات ماهی های استخوانی دریای خزر، بندر انزلی

4 دکترای آبزیان و حیات وحش، استادیار دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Intraspecific Variation of Pontogammarus maeoticus (Sowinsky, 1894) in the Southern Part of the Caspian Sea, Iran

نویسندگان [English]

  • Nahid Nahavandi 1
  • Masoud Sheidai 2
  • Alireza Mirzajani 3
  • Bahram Hasanzadeh Kiabi 4
1 M.Sc., Biosystematic Zoologist, Shahid Beheshti University
2 Ph.D., Professor, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University
3 M.Sc., Research Scientist, Caspian See Bony Fishes Research Center, Bandar Anzali, Iran
4 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Science, Shahid Beheshti University