بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل (Dip,:Syrphidae) در شهرستان برداسکن (خراسان رضوی)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای حشره شناسی، استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری

3 دکترای حشره شناسی، استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دکترای سیتوژنتیک گیاهی، استاد دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Determination of the Viodiversity ans Fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) in Bardskan (Khorasan-e-Razavi province)

نویسندگان [English]

  • Sharokh Pashaei Rad 1
  • Farhad Amiri Moghaddam 2
  • Hossein Sadeghi Namaghi 3
  • Masoud Sheidai 4
1 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University
2 M.Sc., Biosystematics Zoologist, Shahid Beheshti University
3 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
4 Ph.D., Professor, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University