بررسی برخی از مهمترین عوامل برهم زننده اکوسیستم های روزخانه ای حوزه آبخیز رودخانه تالار استان مازندران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی-شیلات، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای حیات وحش و آبزیان، استادیاردانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

3 دکترای اقتصاد کشاورزی، استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

A Study of Some t Factors intervening in the river ecosystem of Talar River Basin in Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Hossein Mostafavi 1
  • Bahram Hasanzadeh Kiabi 2
  • Houman Liaghati 3
1 M.Sc., Instructor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
2 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Science, Shahid Beheshti University
3 Ph.D., Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University