معرفی هفت گونه از گلسنگ های ناحیه هیرکانی (استان مازندران- منطقه زیرآب)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای قارچ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای سیستماتیک گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Introducing 7 Species of Hyrcanian Region Lichens (Mazandaran Province-Zirab)

نویسندگان [English]

  • Hossein Riahhi 1
  • Tahereh Valadbeigi 2
1 Ph.D., Professor, Faculty of Science, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. Student, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University