نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-شیلات، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای اکولوژی، استادیار، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

عنوان مقاله [English]

Fish Species Diversity, Distribution and Abundance in Kesseliian Stream, Mazandaran, Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Mostafavi 1
  • Asghar Abdoli 2

1 M.Sc., Instructor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University

2 Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University