بررسی فونستیک مارهای منطقه دامغان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوسیستاتیک جانوری، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری، مربی دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

4 کارشناس ارشد علوم جانوری، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

The snakes fauna of Damghan

نویسندگان [English]

  • Vida Hojjati 1
  • HajGoli Kami 2
  • Afshin Faghiri 3
  • Faraham Ahmadzadeh 4
1 Instructor, Islamic Azad University of Damghan
2 M.Sc., Instructor, Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Gorgan
3 M. Sc. Student in Zoology, Islamic Azad University of Damghan
4 M.Sc., Instructor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University