مقایسه جذب نیتروژن، کارایی مصرف کود و تلفات نیتروژن در سیستم کوددهی آلی، تلفیقی و متداول در کلزای پاییزه (Brassica napus L.)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دکترای کشاورزی، دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس


عنوان مقاله [English]

Comparison of nitrogen uptake, N use efficiency and N loos at organic, integrated and conventionalfertilizer systems in canola (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

  • Hossein Sabahi 1
  • Amir Ghalavand 2
1 Ph.D. Student, Tarbiat Modarres University
2 Ph.D., Associate Professor of Agronomy, Tarbiat Modarres University