تاثیر تاریخ و تراکم کشت گیاه پوششی چاودار در مدیریت علف های هرز باغ ها

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مربی بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

2 دکترای اکوفیزیولوژی علف های هرز، استادیار پژوهش بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی


عنوان مقاله [English]

Identification of rye (Secale cereale L.) planting date and density as cover crop for weed management in orchards

نویسندگان [English]

  • Batoul Samedani 1
  • Mohammad Ali Baghestani 2
1 M.Sc., Instructor, Weed Research Department, Plant, Pests and Diseases Research Institute
2 Associate Professor, Weed Research Department, Plant, Pests and Diseases Research Institute

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orchard
  • Cover Crop
  • RYE
  • Weed Management