مدیریت پایدار تولید چغندر قند با بهینه سازی تراکم گیاهی و کود پتاسیم

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای کشاورزی، استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای کشاورزی، دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دکترای کشاورزی، استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Sustainable Crop Management Through Optimization of Plant Density and Potassium Fertility in Sugar Beet (Beta vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Mahdavi Damghani 1
  • Mehdi Nassiri Mahallati 2
  • Alireza Koocheki 3
1 Assistant Professor of Agronomy,, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
2 Associate Professor of Agronomy, College of Agriculture, Ferdowsi University, Mashhad
3 Professor of Agronomy, College of Agriculture, Ferdowsi University, Mashhad