دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، مهر 1398 
ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدان-فاروق برای هدف های آبیاری و شرب

صفحه 89-106

10.29252/envs.17.3.89

مجتبی قره محمودلو؛ علی حشمت‌پور؛ نادر جندقی؛ علی زارع؛ حسین مهرابی


بررسی تنوع ژنتیکی خرچنگ Potamon elbursi در رودخانه های شرق استان تهران

صفحه 163-176

10.29252/envs.17.3.163

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ سمانه فدایی؛ فریده چناری؛ شادی خاتمی