دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، فروردین 1398 
بررسی اثرهای محیط زیستی سازند گچساران در دشت میداوود، شرق خوزستان

صفحه 57-72

10.29252/envs.17.1.57

محمد محمدیان؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری