رویکرد تطبیقی آلودگی فلزهای سنگین در آب و رسوب های رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه شاهرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
یکی از آلودگی­ های مهم منبع­ های آب سطحی، آلودگی ناشی از حضور فلز­های سنگین می باشد. فلز­های سنگین اجزای طبیعی تشکیل دهنده پوسته زمین هستند ولی فعالیت­ های انسان، سیکل ژئوشیمی و بیوشیمیایی تعادل این فلزها را برهم زده و سبب انتشار آن­ها در محیط زیست می شوند. در صورت ورود آلاینده­ ها به محیط آبی داخل رودخانه هر دو بخش آب و رسوب آن تحت تاثیر آلودگی قرار می­ گیرند، اما بخش رسوب ­ها بدلیل پویایی کمتر نسبت به محیط آب می ­تواند آلاینده­ های مختلف شیمیایی بویژه فلزهای سنگین را بیشتر در خود متمرکز سازند، بدین دلیل بررسی غلظت فلزهای سنگین در رسوب­ های بستر یک رودخانه، شدت آلودگی یا تاریخچه آن را بهتر از محیط آب آشکار می­سازد. این پژوهش برای بررسی غلظت فلزهای سنگین در آب و رسوب ­های رودخانه شاهرود با هدف تعیین وضعیت و شناسایی منبع ­های آلودگی فلزهای سنگین در منطقه مورد تحقیق انجام گرفت.
مواد و روش­ ها:
رودخانه شاهرود یکی از دو شاخة اصلی و عمده سفید رود می­باشد که از ارتفاع­ های البرز مرکزی سرچشمه می­ گیرد و تنها رودخانه دامنة جنوبی البرز است که به دریای خزر می­ ریزد. در تحقیق حاضر به بررسی غلظت فلزهای سنگین سرب، کادمیوم و آرسنیک در آب و رسوب­ های رودخانه شاهرود در محدوده شهر لوشان پرداخته شده است، همچنین ویژگی­ های فیزیکی و شیمیایی آب و رسوب­ها در مرحله اول نمونه برداری مورد بررسی قرار گرفتند، که با انتخاب 5 ایستگاه و انجام 4 مرحله نمونه برداری (فصل­ های پائیز و زمستان 95 – بهار و تابستان 96) انجام گرفت، در مجموع 40 نمونه آب و رسوب در طول رودخانه برداشت شد و پس از انتقال به آزمایشگاه غلظت پارامترهای مورد نظر اندازه گیری و مشخص شد.
نتایج و بحث:
نتایج به­ دست آمده بالا بودن پارامترهای BOD و COD را در نمونه ­های آب، بر اساس استاندارد­های تعیین شده در سازمان حفاظت از محیط زیست و  EPA را نشان می­ دهد و بر اساس شاخص IRWQI(SC) در رده متوسط تا بد قرار گرفته ­اند. غلظت فلزهای سنگین در نمونه­ های آب، با رهنمودهای موسسه استاندارد ایران، سازمان حفاظت از محیط زیست ، WHOو EPA مقایسه شده و همچنین از نظر شاخص توصیفیIRWQI(ST) مورد رده بندی قرار گرفته ­اند که میانگین غلظت سرب و کادمیوم در آب بعضی ایستگاه ­های نمونه برداری بالاتر از میزان استاندارد تعیین شده بوده و از نظر شاخص توصیفی سرب در رده به ­نسبت خوب تا متوسط و کادمیوم در رده کمابیش خوب تا به ­نسبت بد قرار  گرفته اند و غلظت آرسنیک در تمام ایستگاه­ ها پایین­تر از میزان استاندارد بوده و در رده خوب قرار گرفته است. غلظت سرب در رسوب ­های همه ایستگاه-ها پایین­ تر از میزان TEL، کادمیوم بالاتر از میزان PEL و آرسنیک پائین ­تر از میزان PEL در استانداردهای NOAA و CCME به ­دست آمد. برای ارزیابی کمی در رسوب­ ها، از شاخص­ های فاکتور آلودگی( Cf)، درجه آلودگی اصلاح شده (mCd)، شاخص زمین انباشت مولر(Igeo) و ارزیابی ریسک اکولوژیکی (Ri) استفاده شد که نتایج نشان دهنده آلودگی بالا و انسان زاد برای کادمیوم و ریسک اکولوژیکی زیاد و قابل توجه در رسوب­های منطقه مورد بررسی می­باشد. استفاده از کودهای شیمیایی فسفره در مزرعه­ ها و باغ ­ها و قرار گرفتن کارخانه سیمان در نزدیکی رودخانه را می­ توان از عامل­ های اصلی آلودگی کادمیوم در منطقه نام برد. همچنین بالا بودن BOD و COD در آب نشان از آلودگی بالای مواد آلی در منطقه بدلیل حضور مراکز صنعتی و سنتی فرآوری زیتون، کارخانه و کارگاه ­های روغن کشی زیتون و کشتارگاه ماکیان در منطقه می ­باشد.
پنتیجه­ گیری:
منطقه مورد مطالعه آلوده به فلزهای سنگین است و عامل اصلی در شکل گیری این آلودگی، غلظت بالای عنصر کادمیوم در رسوب­های رودخانه شاهرود می­ باشد و دارای اثرهای منفی و نامطلوب برای انسان، موجودات زنده و محیط زیست در محدوده شهر لوشان و منطقه­ های پایین دست رودخانه می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative approach to investigate heavy metals pollution in water and sediment of rivers (case study: Shahrud river)

نویسندگان [English]

 • Masoud Motamedi 1
 • Azita Behbahaninia 2
 • Forugh Farsad 1
1 Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of Environment, Faculty of Agriculture and Environment Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Introduction:
One of the major contaminants of surface water resources are heavy metals. Heavy metals are natural components of the earth's crust, but human activities, and geochemistry and biochemical cycles may disturb their balance and release them into the environment. Release of pollutants into the aquatic environment will affect both water body and sediments, mostly sediments because they are less dynamic. Therefore, the concentration of heavy metals in river bed sediments reveals the pollution more intensity or its history far better than the water body. This research was carried out to determine the concentration of heavy metals in water and sediments of Shahrud River with the aim of determining the condition of heavy metal contamination and their sources in the study area.
Material and methods:
The Shahrud River is one of the main branches of the Sefid-Rud River which originates from the central Alborz Mountains, and is the only river in the southern part of the Alborz, which flows into the Caspian Sea. In this study, the concentration of heavy metals namely lead, cadmium, and arsenic in the Shahrud River and sediments in Lowshan city has been studied. Accordingly, the physiochemical properties of water and sediments were investigated in the first stage of sampling. Moreover, five sampling stations were determined and four sampling stages (autumn and winter 1395- spring and summer 1396) were carried out. Totally, 40 samples of water and sediments were taken along the river and the concentration of the considered parameters was measured.
Results and discussion:
The results demonstrated that COD was lower that the EPA standard in all sampling stations except station 5. Furthermore, regarding the IRWQI (SC) water quality index, all stations were ranked from average to bad classes of quality. The BOD in all sampling stations was higher than the EPA standard and according to the IRWQI (SC) index, all stations were ranked "semi-bad" to "bad" class of quality. The concentrations of lead, cadmium, and arsenic in water samples were compared with the guidelines of the Iranian National Standards Organization, Department of Environment, WHO and EPA. Moreover, it was ranked based on IRWQI (ST). Our results proved that the mean concentration of lead at all stations was lower than the standard except stations 3 and 4. The concentration of these heavy metals was relatively ranked into moderate to good classes. The average concentration of cadmium was lower than the standard at all stations except stations 1 and 3, and in regard to the descriptive index, it is categorized into good to fairly bad, respectively. In addition, the average concentration of arsenic was lower than the standard values at all stations. Also, it was classified as good, regarding the descriptive index. The concentration of heavy metals in sediment samples at sampling stations showed that the concentration of lead at all stations was lower than TEL values in NOAA and SQGs standards, and the concentration of cadmium at all stations was higher than the PEL values. The concentration of arsenic at all sampling stations was lower than the PEL values and at stations 2 and 5 was higher than TEL values. To quantitatively assess the sediments, contamination factors (Cf), degree of contamination (mCd), molar accumulation index (Igeo) and ecological risk assessment (Ri) were considered. Results showed high manmade contamination of cadmium and significant ecological risk in sediments of the study area. The use of phosphorus fertilizers in fields and gardens as well as the location of the cement factory, which is near the river, are the main causes of cadmium pollution in the study area. Additionally, the high levels of BOD and COD in water indicated high levels of organic contaminants, due to industrial and traditional olive processing centers, olive oil mills and poultry slaughterhouses in the study area.
Conclusion:
The study area was contaminated with heavy metals, which is mainly caused by the high concentration of cadmium in sediments of Shahrud River. It is essential to mention that its negative impact on humans, organisms and urban environment in Lowshan city and downstream of the Shahrud river is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lead
 • Cadmium
 • Arsenic
 • BOD
 • COD
 • Shahrud river
 1. Afshari, S., Gholizadeh, H., Rezaei, R. and Shabanali Fami, H., 2016. Factors affecting the implementation of actions related to sustainable management of water resources among farmers in the Komijan county, Markazi province. Environmental Sciences. 14 (3), 73-88. (In Persian with English abstract).
 2. Abdullah, M.Z., Louis, V.C. and Abas, M.T., 2015. .Metal Pollution and Ecological Risk Assessment of Balok River Sediment, Pahang Malaysia. American Journal of Environmental Engineering. 5 (3A), 1-7.
 3. Ardakani, S., Jamshidi, K. and Niazi, A., 2013. Evaluation of Iron, lead, cadmium and copper concentrations in sediments using molar geochemistry index (Case study: Meyghan wetland). Journal of Wetland Ecobiology. 6 (20), 67-78. (In Persian with English abstract)
 4. ArfaNia, H. and Asadzade, F., 2014. Studying of the bioavailability of Heavy Metals (Zinc, Cadmium, Nickel, Copper and Lead) in the Abshineh River Sediments. Journal of Soil Management and Sustainable Production.5 (4), 133-146. (In Persian with English abstract)
 5. Amanollahi, J., Kaboodvandpour, S. and Majidi, H., 2017. Evaluating the accuracy of ANN and LR models to estimate the water quality in Zarivar International Wetland, Iran Natural Hazards. 85 (3), 1511-1527.
 6. Anarakoli, M.M.D. Haeripour, S. and Amirnezhad, R., 2014. Studying of the Sefid-rud River quality in the area of Rudbar. Journal of Wetland Ecobiology. 7 (25), 33-42. (In Persian with English abstract)
 7. Atamalaki, A., Sadeghi, S.H., Dolati, M.,Gholami, M., Ghorbanpour, R. and Abouee Mehrizi, E., 2015. Measuring and monitoring of organic matter and nutrients along Chenaran River of Bojnurd. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention. 3 (1), 67-74. (In Persian with English abstract)
 8. Bordbar, R. Dahrazma, B. and Taheri, A., 2012. Determination of heavy metals (lead and copper) contamination in water and surface sediments of Cheshmeh Ali Damghan River. In Proceedings National Conference on the Environment and Agricultural Researches, 9th October, Hamedan, Iran. P.1. (In Persian with English abstract)
 9. Darivasi, S. Sayeb, K. and Mollashahi, M., 2015.Considering the effect of distance from pollution source on the concentration of heavy metals in the soil around the cement plant of Neka city. Journal of Environmental Science and Technology.17 (4), 33-44. (In Persian with English abstract)
 10. Eghbali, P.Memaryani, M. and Moatar, F., 2010. Review of heavy elements of chromium, cadmium, lead and organic matter in the Sefi-drud river according to their structural geological origin. Wetland. 2 (3), 39-55. (In Persian with English abstract)
 11. Forgani, G., Jafari, H., Gheshlaghi, A. and Teimori, A. 2014. Environmental pollution of Gorganrud River water and sediment in Gonbad-e Kavus. The Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches. 56 (3), 81-94. (In Persian with English abstract)
 12. Gholizadeh, M. and Alinejad, M., 2018. Assessment of spatial variability of some parameters affecting three water quality of Zarin Gol River in Golestan Province. Environmental Sciences. 16(1), 111-126. (In Persian with English abstract)
 13. Haghshenas, A., Hatami manesh, M., Mirzaie, M., Mirsanjari, M.M. and Khezri, P.H., 2015. Evaluation and assessment of heavy metal ecological risk in surface sediments of the Pars Special Economic Zone. Southern Medicine. 20 (5), 448-469. (In Persian with English abstract).
 14. Hasani, M., Rahmani, H., Jani, Kh. and Moghadas, D., 2013. Investigation on concentration of heavy metals of lead and cadmium in the Tajan River using ICP-S system. In Proceedings first new findings in Environment and agricultural ecosystems Congress. 21st November, Tehran, Iran. p.55. (In Persian with English abstract).
 15. Hayat al-Ghab, M., Gheshlagh, A., Jafari, H. and Forghani, G., 2015. Hydrochemistry and heavy metal concentration in water of the Kakarza River, (Lorestan province). Journal of Natural Environment. 68 (4), 619-628. (In Persian with English abstract).
 16. Heydarpur, Farideh, 2012. Evaluation of the concentration of heavy metals in the water and surface sediments of the Hablehrood River (from the Nemrood to Dilichai Branch) in Semnan province. Master. Thesis. Shahroud University of Technology, Semnan, Iran. (In Persian with English abstract).
 17. Homami, M., Mirbagheri, S.A., Borghei, S.M. and Abasspour, M., 2017. Evaluation and estimation of changes in water quality using a zoning map researche-developed software (case study : Pir-Bazar River). Environmental Sciences. 15(3), 153-172. (In Persian with English abstract).
 18. Khalilzadeh, M., Nikoo, S., Mirbagheri, S.A. and Nori, M., 2016. Determination of heavy metals contamination and suspended sediments in the river. The 8th national conference and exhibition on Environmental Engineering, 11th November, Tehran, Iran. p. 84. (In Persian with English abstract).
 19. Khanpour, R., Salimi, L. and Ghane, M., 2014. Assessment and Determination of heavy metals concentration of Lead, Nickle, Cadmium and physical and chemical parameters of the Shatare River located in Southern East of Tehran. Journal of Marine Science and Technology Research.4, 55-63. (In Persian with English abstract)
 20. Ali, M.M., Ali, M.L., Islam, M.S.,and Rahman, M.Z., 2015. Preliminary assessment of heavy metals in water and sediment of Karnaphuli River, Bangladesh. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management. 5, 27-35. (In Persian with English abstract).
 21. Maghzi, S., Saeedi, M. and Jamshidi, A., 2011. Determination of Heavy Metals Contamination in the Babolrood River Sediments Using Sediment Contamination Indices. 6th National Congress of Civil Engineering, 26th and 27th April, Semnan, Iran. p. 32. (In Persian with English abstract).
 22. Minab, S. and Rezaie, M.R., 2014. Detection of lead in water and sediments of the River using contamination indexes (case study: the Bashar River, Yasouj). 1rst international conference on new findings of Agriculture, 16th March, Tehran, Iran. p.73. (In Persian with English abstract).
 23. Mirzaei, M. and Solgi, E., 2015. Evaluation of heavy metals concentration (cadmium, copper, manganese, nickel, lead and zinc) in sediments of Zayandehrood River. Journal of Research in Environmental Health. 1 (4), 251-265. (In Persian with English abstract).
 24. Monjezi, R., Jahedmanesh, P. and Babadi, N., 2016. Studies of Heavy metal adsorption by sediments of the Karun River bed in different regions, The 8th National Conference and Environmental Engineering Specialty Exhibition. (In Persian with English abstract).
 25. Mortezavi, S. and Saberi Nasab, F., 2017. Zoning and Ecological risk assessment of Heavy Metals of Copper and Nickel in Surface Sediments of Meighan Wetland by Using Contaminated Indices and Sediment. Ecohydrology. 4 (2), 533-545. (In Persian with English abstract).
 26. Panahi, M., Misaqi, F. and Ghanbari, f., 2017. Determining of trend variation in quality parameters of Shabestar Plain underground water. Environmental Sciences. 15 (3), 19-38. (In Persian with English abstract).
 27. Pourmoghadas, H. and Zafarzadeh, A., 2017. Effect of Applying Chemical Fertilizers on Concentration of Cd, Pb and Zn in Agricultural Soils. Journal of Environmental Health Engineering. 4 (2) DOI. (In Persian with English abstract).
 28. Rastmnesh, F., Zerasvandi, A. and Moslem, F., 2015. Evaluation of Heavy Metals Contamination of Surface Sediments of the Karoon River. Advanced Applied Geology Magazine. 5, 11-22. (In Persian with English abstract).
 29. Ravankhah, N. Mirzaie, R. and Masoum, S., 2013.Assessment of land accumulation and pollution factors and analysis of main components in soil pollution estimation. Journal of Health and Environment.8 (3), 345-356. (In Persian with English abstract).
 30. Ren. J., Shang, Zh., Tao, L. and Wang, X. 2015.Multivariate Analysis and Heavy Metals Pollution Evaluation in Yellow River Surface Sediments. Polish Journal of Environmental Studies. 24 (3) , 1041- 1048.
 31. Rostami, S.H., 2015. Evaluation of the quality and pollution of water and sediments of the Sangrood River in the Qaemshah area of Mazandaran province. Master. Thesis. Shahrood Industrial Complex. Iran. (In Persian with English abstract).
 32. Saghi, M.H., Samadi, M.T., Yazdanbakhsh, A.R., Yahyapour, Z. and Abolghazi, F., 2013. Measurement and monitoring of heavy metals along the Morad Beik River in Hamedan. In Proceedings, 2nd National Conference on the Environmental Researches, 7th August, Hamedan, Iran. P.60. (In Persian with English abstract).
 33. Sakan, S.M., Dević, G.J., Relić, D.J., Anđelković, I.B., Sakan, N.M. and Đorđević, S.D., 2015. Environmental Assessment of Heavy Metal Pollution in Freshwater Sediment, Serbia. Clean Soil Air Water. 43 (6), 787-966. (In Persian with English abstract).
 34. Saleh, M., Rezaie, M., Shakeri, A. and Jahandari, A., 2015. Evaluation of Heavy Metals Pollution in Surface Sediments of Gamasiab Nahavand River. Journal of Environmental Geology. 11, 71-84. (In Persian with English abstract).
 35. Saleh, E.A.M., Zaidan, T.A. and Al-Rawi, A.S., 2012. Assessment of Heavy Metals Pollution in the Sediments of Euphrates River, Iraq. Journal of Water Resource and Protection. 4, 1009-1023.
 36. Samadi, J., 2016. Survey of Spatial-Temporal Impact of Quantitative and Qualitative of Land Use Wastewaters on Choghakhor Wetland Pollution Using IRWQI Index and Statistical Methods. Iran-Water Resources
 37. Research. 11 (3), 159-171. (In Persian with English abstract).
 38. Shanbehzadeh, S., Vahid Dastjerdi, M., Hassanzadeh, A. and Kiyanizadeh, T., 2013. Investigation of Heavy Metals in water and sediment on Massjed soleymanTembi river before and after of wastewater entrance. Journal of Health System. 9 (10), 1108- 1116. (In Persian with English abstract).
 39. Vosough, A., Saeedi, M. and Lak, R., 2014. Determination of heavy metals contamination of river grained sediments (Sefidrud River). Natures. 41(4) , 887- 908. (In Persian with English abstract).
 40. Wang, X., Ren, L., Jiao, F. and Liu, W., 2017. The ecological risk assessment and suggestions on heavy metals in river sediments of Jinan. Water Science and Technology. 76 (7-8), 2177-2187. (In Persian with English abstract).