آیا تأثیر کاهش فساد بر انتشار کربن در کشورهای مختلف متفاوت است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
توجه به پیامدهای اقتصادی تخریب محیط زیست و تحلیل اثر­های محیط زیستی رشد و توسعه اقتصادی در قالب منحنی کوزنتس محیط زیستی پیش از اجماع جهانی پیرامون ضرورت کاهش انتشار کربن، شکل گرفت. فرضیه پناهگاه آلودگی نیز در پی انتقال سرمایه از کشورهای توسعه یافته به در حال توسعه و به دنبال تحلیل اثر­های محیط زیستی آن پدید آمد. به ­تازگی بررسی اثر گذاری فساد اقتصادی بر انتشار کربن بعنوان هدف اصلی برخی مطالعات تجربی پیرامون اقتصاد محیط زیست مطرح و حتی سعی شده مفاهیم منحنی کوزنتس محیط زیستی و پناهگاه آلودگی با کمک مبانی نظری موجود پیرامون تأثیر فساد بر کیفیت محیط زیست تشریح شود. در این چهارچوب این گونه استدلال می ­شود که بر مبنای فرضیه PHH، فساد با تضعیف نهادهای قانونی و نظارتی، تخریب محیط زیست را در اثر کاهش هزینه­ های انتشار کربن و در نتیجه ورود کارخانه ­های آلاینده از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به دنبال دارد. از سوی دیگر بر مبنای فرضیه EKC، فساد با ایجاد اخلال در نظام توزیع درآمد و تضعیف فعالیت­های مولد اقتصادی،  بیشینه تولید ناخالص داخلی سرانه­ ای که پس از آن روند نزولی انتشار آغاز می­ شود را به تأخیر می­ اندازد و در نتیجه بر تخریب محیط ­زیست افزوده می­ شود. در این مورد بحثی نظری پیرامون تأثیرگذاری قابل توجه کاهش سطح فساد بر بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته صورت گرفته و ادعا شده که در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، کاهش سطح فساد، آثار معنادارتری بر کاهش انتشار آلاینده کربن دارد. هدف این مطالعه بررسی تجربی این ادعا است.
مواد و روش­ ها:
در این مطالعه با استفاده از داده­ های پانل شامل 61 کشور در بازه زمانی سال ­های 2003 تا 2016 و الگوی پانل آستانه ­ای در نرم افزار استتا به بررسی تجربی ادعای فوق پرداخته ­ایم. با بکارگیری شاخص توسعه انسانی به عنوان متغیر آستانه، کشورها را به دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم کرده و ضریب مربوط به تأثیر گذاری فساد بر انتشار کربن را تحلیل کردیم. در این چهارچوب ابتدا با استفاده از آزمون ­های مربوطه تعداد آستانه ­ها شناسایی و سپس بر مبنای آن الگویی شامل متغیرهای انتشار کربن، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص توسعه انسانی، رشد جمعیت شهرنشین، مصرف سرانه انرژی اولیه، تجارت کالایی و شاخص فساد، برآورد شد.
نتایج و بحث:
رگرسیون آستانه برآورد شده به طور کلی معنادار بود. ضریب مربوط به کشورهای در حال توسعه منفی، معنادار و بزرگتر از کشورهای توسعه یافته برآورد شد. در مقابل ضریب مربوطه برای کشورهای توسعه یافته مثبت، کوچکتر و بی­ معنا برآورد شد. این نتایج ادعای بالا را تأیید می­ کند. در کشورهای در حال توسعه به ازای هر واحد افزایش در شاخص فساد (که به معنای کاهش سطح فساد است)، انتشار کربن به میزان 0.08 واحد کاهش می ­یابد، در حالی که تأثیر پذیری انتشار کربن از سطح فساد در کشورهای توسعه یافته متوقف شده و دیگر کاهش فساد در این کشورها تأثیر معناداری بر کاهش سطح انتشار کربن به همراه ندارد.
نتیجه ­گیری:
کاهش سطح فساد در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای توسعه یافته، اثر کاهنده قوی ­تری بر انتشار کربن دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does the effect of corruption on carbon emissions vary in different countries?

نویسندگان [English]

 • Reza Akhbari
 • Mehdi Nejati
Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Attention to the economic consequences of environmental degradation and analyzing the environmental impacts of economic developments, in form of the environmental Kuznets curve (EKC), has been established before the global consensus on the necessity of reducing carbon emissions. The pollution haven hypothesis (PHH) also follows the capital transfer from developed economies to developing ones and the analyzing of consequences of its environmental impacts. Recently, the impact of corruption on carbon emissions has been raised as the main objective of empirical studies on the environmental economy. Several attempts have been made, in which assumptions of the EKC and PHH are explained with the help of theoretical foundations on the impact of corruption on environmental quality. In this context, it is argued that based on the PHH hypothesis, corruption, with the weakening of regulatory and monitoring institutions, led to environmental degradation by reducing carbon emission costs and, consequently, the entry of dirty industries from developed countries to developing countries and less developed to follow. On the other hand, corruption, according to EKC, by distorting the income distribution system and undermining productive economic activities, delays the maximum per capita of the gross domestic product, after which the downward trend of carbon emission is begun, resulting in the increased environmental degradation. Recently, a theoretical discussion has taken place about the significant impact of reducing the level of corruption on improving the environmental quality in developing countries rather than in developed ones. It is claimed that in developing and less developed economies, the decline in the level of corruption has more significant effects on reducing carbon emissions. The purpose of this study is to empirically investigate this claim.
Material and methods:
In this study, we have empirically investigated this claim using panel data including 61 countries during 2003-2016 and the method of threshold panel model in STATA. We analyzed the coefficient of the effect of corruption on carbon emissions via the Human Development Index as a threshold variable for dividing countries into developed and developing. In this framework, at first, using the relevant tests, the thresholds were identified and then based on that, the model including variables like carbon emission, per capita gross domestic product, human development index, urban population growth, primary energy consumption, commodity trade, and corruption index was estimated. 
Results and discussion:
The coefficient for developing countries was estimated negative, significant and larger than developed countries. On the other hand, the coefficient for the developed countries was positive, smaller and not significant. In developing countries, per every unit increase in the index of corruption (which means reducing the level of corruption), the carbon emission will be reduced by 0.08 units, while in developed countries, the effectiveness of carbon emission from corruption has been stopped. The reduction of corruption in these countries does not have a significant effect on the reduction of carbon emissions.
Conclusion:
As it was mentioned, corruption was a common issue in both developed and developing countries, but comparatively, it had a greater effect on CO2 emissions in developing countries than that in developed ones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corruption
 • EKC
 • PHH
 • Threshold panel regression
 • Carbon emission
 1. Abid, M., 2016. Impact of economic, financial and institutional factors on CO2 emissions: evidence from sub-saharan Africa economies. Utilities policy. 41, 85-94.
 2. Akhbari, R., Amadeh, H. and Alemzadeh, M., 2016. Application of Pollution Haven Hypothesis in identifying dirty industries Evidence of Iran-China commercial relationship. Bulletin of Energy Economics. 4(1), 1-11.
 3. Alhaji, J.A. and Normaz, W.I., 2015. Foreign direct investment and pollution haven: does energy consumption matter in african countries?. International journal of economics and management. 9(S), 21-39.
 4. Bernauer, T. and Koubi, V., 2009. Effects of political institutions on air quality. Ecological economics. 68, 1355-1365.
 5. Biswas, A.K., farzanegan, M.R. and Thum, M., 2012. Pollution, shadow economy and corruption: theory and evidence. Ecological economics. 75, 114-125.
 6. Candau, F. and Dienesch, E., 2017. Pollution haven and corruption paradise. Journal of environmental economics and management. 85, 171-192.
 7. Chang, S-C., 2015. Threshold effect of foreign direct investment on environmental degradation. Portuguese Economic Journal. 14, 75-102.
 8. Cole, M.A., 2007. Corruption, income and the environment: an empirical analysis. Ecological economics 62, 637-647.
 9. Goel, R.K., Herrala, R. and Mazhar, U., 2013. Institutional quality and environmental pollution: MENA countries versus the rest of the world. Economic systems. 37, 508-521.
 10. Gokmenoglu, K. and Taspinar, N., 2015. The relationship between CO2 emissions, energy consumption, economic growth and FDI: the case of Turkey. The journal of international trade and economic development. 25(5), 706-723.
 11. Grossman, G.M. and Krueger, A.B., 1991. Environmental impacts of a North American free trade agreement. National Bureau of economic research working paper 3914. NBER, Cambridge, MA.
 12. Halkos, G.E. and Tzeremes, N.G., 2013. Carbon dioxide emissions and governance: a parametric analysis for the G-20. Energy economics. 40, 110-118.
 13. Hansen, B.E., 1999. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing and inference. Journal of econometrics. 93, 345-368.
 14. Hansen, B.E., 2000. Sample splitting and threshold estimation. Econometrica. 68(3), 575-603.
 15. Hassaballa, H., 2015. The effect of corruption on carbon dioxide emissions in the MENA region. European journal of sustainable development. 4(2), 301-312.
 16. Jalil, A. and Mahmud, S.F., 2009. Environment Kuznets curve for CO2 emissions: a cointegration analysis. Energy Policy. 37, 5167-5172.
 17. Johnston, M., 1997. What Can Be Done About Entrenched Corruption?, Washington, DC. World Bank.
 18. Kaya, G., Kayalica, M.O., Kumas, M. and Ulengin B., 2017. The role of foreign investment and trade on carbon emissions in turkey. Environmental economics. 8(1), 8-17.
 19. Klitgaard, R., 1988. Controlling Corruption. University of California Press, Berkeley.
 20. Koyuncu, C. and Yilmaz, R., 2009. The impact of corruption on deforestation: a cross-country evidence. Journal of developing areas. 42(2), 213-222.
 21. Kuznets, S., 1955. Economic growth and income inequality. The american economic review. 45, 1-28.
 22. Leitao, A., 2010. Corruption and the environmental Kuznets curve: empirical evidence for sulfur. Ecological economics. 69, 2191-2201.
 23. Linh, D.H. and Lin, S-M., 2014. CO2 emissions, energy consumption, economic growth and FDI in Vietnam. Managing global transitions. 12 (3), 219-232.
 24. Lisciandra, M. and Migliardo, C., 2017. An empirical study of the impact of corruption on environmental performance: evidence from panel data. Environmental and resource economics. 68, 297-318.
 25. Lv, Z., 2017. The effect of democracy on CO2 emissions in emerging countries: does the level of income matter?. Renewable and sustainable energy reviews. 72, 900-906.
 26. Maddah, M. and Mohammadnia Sarvi, Z., 2016. Empirical analysis the relationship among corruption, shadow economy and environmental pollution (LISREL Approach). Quarterly journal of quantitative economics. 13 (4), 1-18. (In Persian with English abstract).
 27. Omri, A., Nguyen, D.K. and Rault, C., 2014. Casual interactions between CO2 emissions, FDI and economic growth: evidence from dynamic simultaneous-equation models. Economic modeling. 42, 382-389.
 28. Rehman, F.U., Nasir, M. and Kanwal, F., 2012. Nexus between corruption and reginal environmental Kuznets curve: the case of south Asian countries. Environment, development and sustainability. 14, 827-841.
 29. Sadeghi, H. and Sattari, O., 2014. Simulating environmental Kuznets curve in Iran using genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO) algorithm. Journal of economic modeling. 1 (2), 53-80. (In Persian with English abstract).
 30. Sahli, I. and Rejeb, J.B., 2015. The environmental Kuznets curve and corruption in the MENA region. Procedia-social and behavioral sciences. 195, 1648-1657.
 31. Sekrafi, H. and Sghaier, A., 2016. Examining the relationship between corruption, economic growth, environmental degradation and energy consumption: a panel analysis in MENA region. Journal of the knowledge economy. 1-16.
 32. Sterm, D.I., 1998. Progress on the environmental Kuznets curve. Environmental and development economics. 3(2), 173-196.
 33. Sulaiman, J., Azman, A. and Saboori, B. 2013. Evidence of the environmental Kuznets curve: implications of industrial trade data. American Journal of Environmental Science. 9 (2), 130-141.
 34. Varahrami, V., Tahamypur, M. and Haghi, Z., 2016. The relationship between the release of CO2, value added and energy consumption of the power plant and refinery sectors. Environmental sciences. 14 (2), 37-48. (In Persian with English abstract).
 35. Zhang, Y-J., Jin, Y-L., Chevallier, J. and Shen, B., 2016. The effect of corruption on carbon dioxide emissions in APEC countries: a panel quantile regression analysis. Technological forecasting & social change. 112, 220-227.
 36. Zheng, J. and Sheng, P., 2017. The impact of foreign direct investment (FDI) on the environment: market perspectives and evidence from China. Economics. 5(1),8.