تأثیر و شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار مقاوم به سرب و روی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گونه سنجد (.Elaeagnus angustifolia L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 بخش تحقیقات بیولوژی خاک، موسسه تحقیقات آب و خاک کشور، تهران، ایران

3 بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران

4 بخش آب و خاک، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

 سابقه و هدف:
روش ‏های فیزیکی و شیمیایی بسیاری برای پالایش خاک ­های آلوده به فلز­های سنگین وجود دارد که بیشتر آن‏ها افزون بر هزینه زیاد منجر به تخریب ساختار فیزیکی و شیمیایی و فعالیت­های حیاتی خاک می ­شوند. در سال­ های اخیر گیاه پالابی بعنوان روشی موثر، ارزان قیمت و دوست­دار محیط زیست برای حذف، جابجایی و یا غیرفعال کردن آلاینده ‏ها از خاک­های آلوده توصیه شده است.
مواد و روش­ ها:
این پژوهش بمنظور بررسی تأثیر تلقیح قارچ‏ های میکوریز مقاوم به سرب و روی بر برخی ویژگی‏ های مورفولوژیکی (رویش قطری، وزن تر و خشک اندام ‏های هوایی، وزن تر و خشک ریشه، افزایش ارتفاع و سطح برگ) گونه سنجد انجام شد. نهال‏ های یکساله گونه درختی سنجد با متوسط ارتفاع 70-50 سانتی متر، کمترین قطر 1.5-1 سانتی متر و تعداد برگ حداقل تا 30 عدد از نهالستان جبل عاملیان وابسته به اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان تهیه شد. نهال‏ های تهیه شده به گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منبع­های طبیعی استان اصفهان منتقل و به مدت بیست روز برای سازگاری با شرایط جدید، در آنجا نگهداری شدند. بدین منظور شش تیمار قارچ میکوریز (Glomus versiforme، G. etunicatum،  G. intraradices، G. mossea، یک تیمار ترکیبی از گونه‏ های نامبرده شده و شاهد تلقیح نشده) و پنج تیمار خاک (خاک آلوده طبیعی، خاک آلوده شده با سرب، خاک آلوده شده با روی، خاک آلوده شده با سرب و روی، خاک شاهد (بدون آلودگی) در نظر گرفته شد.
نتایج و بحث:
نتایج این بررسی نشان داد که اختلاف معنی‏ داری بین متغیرهای اندازه­ گیری شده در تیمارهای مختلف قارچ میکوریز وجود دارد. بیشترین میزان کلنیزاسیون مربوط به تیمار G. mossea به میزان 40.5 % و کمترین میزان در تیمار شاهد 25.6 % بود. همچنین قارچ‌ میکوریزی  G. mossea، رویش قطری، ارتفاع و شاخص سطح برگ را به ترتیب 2.8 میلیمتر، 36.1 سانتی متر و 28.8 واحد نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین در همه تیمارهای قارچ میکوریز، اختلاف معنی‏ داری بین میانگین وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه ملاحظه شد. بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی در تیمار G. mossea به ترتیب 108.4 و 55 گرم و کمترین میزان آن در شاهد به ترتیب 59.4 و 30.3 گرم بود. بیشترین و کمترین وزن تر به ترتیب 95.3 و 78 گرم در تیمار شاهد و خاک آلوده به سرب و روی ملاحظه شد. بیشترین مقادیر همه متغیرهای بررسی شده در تیمارهای قارچ میکوریز مربوط به تیمار تلقیح شده با قارچ G. mossea و در تیمارهای خاک بررسی شده، مربوط به تیمار شاهد (خاک بدون آلودگی) می‏باشد. نتایج این بررسی نشان داد که تیمار تلقیح شده با قارچ G. mossea و تیمار خاک غیرآلوده موجب بیشترین رشد در گونه سنجد شد. با این وجود، بین میانگین متغیرهای وزن تر و خشک ریشه و شاخص سطح برگ در تیمارهای مختلف خاک اختلاف معنی­ داری ملاحظه نشد. رﯾﺸﻪﻫﺎ بعنوان ﺳطح­های ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪه آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺟﺬب آب و اﻣﻼح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارﻧﺪ و ﻋاﻣﻞ­های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ رﯾﺸﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. ﺗﻨﺶ ﻓﻠﺰ­های ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋاﻣﻞ­های ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ رﯾﺸﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رﺷﺪی ﮔﯿﺎه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. همچنین در گیاهانی که با قارچ میکوریز تلقیح شده بودند، میانگین همه متغیرهای اندازه­ گیری شده در مقایسه با گیاهان شاهد (بدون قارچ) بطور معنی داری بیشتر شد.
نتیجه‏ گیری:
بنابر نتایج حاصل، قارچ G. mosseae در جذب آب و مواد غذایی بویژه فسفر و تجمع ماده خشک توسط گیاه بیشترین تأثیر را داشته و نسبت به دیگر قارچ ‏های هم‏زیست، از بیشترین کارایی در تولید زیتوده اندام هوایی سنجد برخوردار می ‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of inoculated Arbuscular mycorrhizal fungi resistant to lead and zinc and their effect on some morphological traits of the Russian olive (Elaeagnus angustifolia L.)

نویسندگان [English]

 • Bahman Zamani Kebrabadi 1
 • Syed Mohammad Hojati 1
 • Farhad Rejali 2
 • Masoud Esmaeili Sharif 3
 • Hamid Reza Rahmani 4
1 Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Research Institute of Water and Soil, Education and Extension Organization, AREEO, Tehran, Iran
3 Research Division of Natural Resources, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, AREEO, Isfahan, Iran
4 Research Division of Water & Soil, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, AREEO, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Phytoremediation was introduced as an effective, inexpensive and environmentally friendly to remove, displace or disable pollutants from polluted soils. There are numerous physical and chemical methods for the treatment of heavy metal contaminated soils, which in addition to high costs, lead to the destruction of the physical and chemical structure and vital activities of the soil. This study was applied in order to investigate the effects of inoculated Arbuscular mycorrhizal fungi of resilience to lead and zinc on some morphological traits (colonization, diameter growth, shoot dry and fresh weight, root dry and fresh weight, height and leaf area) of Elaeagnus angustifolia L.
Material and methods:
One-year-old seedlings of E. angustifolia species with an average height of 70-50 cm, minimum diameter of 1-1.5 cm and leaf number of at least 30 were provided from Jebel Amelian nursery affiliated to the Natural Resources Office of Isfahan Province. The seedlings were transferred to the greenhouse of the Agricultural and Natural Resources Research Center of Isfahan Province and were kept there for 20 days to adapt to the new conditions. In doing so, six treatments of mycorrhizal fungi (Glomus versifome, G. etunicatum, G. intraradices, G. mossea, composition and control treatments) and five treatments of soil (naturally polluted soil, soil polluted with lead, soil polluted with zinc, soil polluted with lead and zinc, control (without pollution) treatment) were considered.
Results and discussion:
The results showed that there was a significant difference between the measured variables among the different treatment of mycorrhizal fungi. The highest and lowest colonization were observed for G. mossea (40.5%) and control treatment (25.6%), respectively. For G. mossea, the diameter growth (2.8mm), height (36.1cm) and leaf area index (28.8) increased in comparison to the control treatment. There was a significant difference between shoot dry and fresh weight and root dry and fresh weight in all of the treatment of mycorrhizal fungi. The highest dry and fresh weight of shoot was observed in G. mossea treatment (108.4 and 55 g) and the lowest was observed in control treatment (59.4 and 30.3 g). The highest and lowest of fresh weight were observed in control (95.3) and polluted soil with lead and zinc treatments (78g). Highest values of measured variables in all fungi and soil treatments were belonged to the inoculated treatment of G. mossea and the control treatment, respectively.
Conclusion:
Results of this study showed that inoculated treatment with G. mossea fungi and control treatment of soil caused the growth enhancement in E. angustifolia. However, there was no significant difference between mean fresh and dry weight of root and leaf area index in different soil treatments. Roots, as absorbent levels of water and food, have great effects on the absorption of water and various salts, and various environmental factors influence the growth of the plant through its effect on root growth. Heavy metal stress is one of the factors limiting root growth which affects plant growth activity. Also, in plants that were inoculated with mycorrhizal fungi, the mean of all measured variables was significantly higher than the control treatment. The highest shoot weight was observed in G. mosseae treatment, which suggests that G. mosseae contributed to the plant's absorption of water and food, especially phosphorus, and increased the accumulation of dry matter and has more efficiency in the biomass production of E. angustifolia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arbuscular
 • Soil pollution
 • Bioremediation
 • Elaeagnus angustifolia L
 • Mycorrhizal fungi
 • Morphological traits
 1. Abbott, L. K. and Robson, A. D., 1979. A quantitative study on the spores and anatomy of mycorrhizas formed by a species of Glomus, with special reference to its taxonomy. Australian Journal of Botany 27, 363-375.
 2. Abdullahi, M.S., Uzairu, A. and Okuno, OJ. 2009. Quantitative determination of heavy metal concentration in onion leaves. International Journal of Environmental Research -3, 271-274
 3. Allen, M.F., Swenson, W., Querejeta, J.I., Egerton-Waburton, L.M. and Treseder, K.K., 2003 .Ecology of mycorrhiza: A conceptual framework for complex interactions among plants and fungi. Annual Reviews in Phytopathology. 41, 271-303.
 4. Almeida, A.F., Valle, A.A., Mielke, M.S., Gomes, F.P. and Braz, J., 2007. Tolerance and prospection of phytoremediator woody species of Cd, Pb, Cu and Cr. Plant Physiology 19, 83-98.
 5. Arriagada, C.A., Herrera, M.A. and Ocampo, J.A. 2005. Contribution of arbuscular mycorrhizal and saprobe fungi to the tolerance of Eucalyptus globulus to Pb. Water, Air, and Soil Pollution 166, 31-47.
 6. Benyas, E, Dabbagh-Mohammadinassab, A and Oustan, S., 2013 Effects of cadmium on some morphological and physiological traits of Amaranth (Amaranthus caudatus L.) and Oilseed rape (Brassica napus L.). International Journal of Biosciences. 3 (4), 17-26.
 7. Bojarczuk, K. and Kieliszewska-Rokicka, B., 2010. Effect of ectomycorrhiza on Cu and Pb accumulation in leaves and roots of silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings grown in metal-contaminated soil. Water, Air and Soil Pollution. 207, 227-240.
 8. Bouamri, R., Y. Dalpe, M.N. Serrhini & A. Bennani, 2006. Arbuscular mycorrhizal fungi species associated with rhizosphere of Phoenix dactylifera L.inMorocco, African Journal of Biotechnology. 5(6), 510-516.
 9. Camargo-Ricalde, S.L., Montano, N.M., Reyes-Jaramillo, I., Jimenez-Gonzalez, C. and Dhillion, S.S., 2010. Effect of mycorrhizae on seedlings of six endemic Mimosa L. species (Leguminosae–Mimosoideae) from the semi-arid Tehuacan–Cuicatlan Valley, Mexico. Trees. 24, 67-78.
 10. Caravaca, F., Barea, J.M., Palenzuela, J., Figueroa, D., Alguacil, M.M. and Roldan, A., 2003. Establishment of shrubs species in a degraded semiarid site after inoculation with native or allochthonous arbuscular mycorrhizal fungi. Applied Soil Ecology. 22, 103-111.
 11. Daneshvar, H.A. and Kiani, B., 2004. Effect of Salinity on some local cultivars of Russian olive (Elaeagnus angustifolia) in Isfahan province. Pajouhesh and Sazandegi. 65, 76-83. (In Persian with English abstract with English abstract).
 12. Dauda, M. K., M. K. Variatha, A. Shafaqat, U. Najeeba, M. Jamilb, Y. Hayat, M. Dawooda, M. I. Khand, M. Zaffar, S. A. Cheemad, X. H. Tonga, and S. Zhua. 2009. Cadmium induced ultramorphological and physiologicalchanges in leaves of two transgenic cotton cultivars and their wild relative. Journal of Hazardous Materials. 168, 614-625.
 13. Dauda, M.K., Variatha, M.K., Shafaqat, A., Najeeba, U., Jamilb, M., Hayat, Y., Dawooda, M., Khand, M.I., Zaffar, M., Cheemad, S.A., Tonga, X.H. and Zhua, S., 2009. Cadmium-induced ultramorphological and physiological changes in leaves of two transgenic cotton cultivars and their wild relative. J. Hazard. Mater. 168, 614-625.
 14. Gaur, A. and Adholeya, A. 2004. Prospects of arbuscular mycorrhizal fungi in phytoremediation of heavy metal-contaminated soils. Current Science. 86, 528-534.
 15. Glick, B.R., Penrose, D.M. and Li, J., 1998. A model for the lowering of plant ethylene concentrations by plant growth-promoting bacteria. Journal of Theoretical Biology. 190, 63-68.
 16. Guo LP, Wang HG, Huang LQ, Jiang YX, Zhu YG, Kong WD, Chen BD, Chen ML, Lin SF and Fang ZG, 2006. Effects of Arbuscular Mycorrhizae on growth and essential oil of Atractylodes Lancea. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 31 (18), 96 -1491.
 17. He LY, Chen ZJ, Ren GD, Zhang YF, Qian M, Sheng XF, 2015. Increased cadmium and lead uptake of a cadmium hyperaccumulator tomato by cadmium-resistant bacteria. Ecotox Environ Safety. 72, 1343-1348.
 18. Hosseinzadeh, H., Ramezani, M. and Namjo, N., 2003. Muscle relaxant activity of Elaeagnus angustifolia L. fruit seeds in mice. Journal of Ethnopharmacology. 84, 275. (In Persian with English abstract).
 19. Jorge, L., Gardea-Torresdeya, B., Jose, R., Peralta-Videab, G. and De la Rosaa, J.G., 2005. Phytoremediation of heavy metals and study of the metal coordination by Xray absorption spectroscopy. Coordination Chemistry Reviews. 249, 1797–1810.
 20. Karimi, N., Khanahmadi, M. and Moradi, B., 2013. The effects of lead on some physiological parameters of Artichoke. Journal of Plant Production. 20(1), 49-62. (In Persian with English abstract).
 21. Khademi, A. and Kord, B. 2010. The role of Broad Leaf tree species (the Plane tree and the ash) in reducing pollution from lead. Journal of Sciences and Techniques in Natural. 1, 1-12. (In Persian with English abstract)
 22. Khudsar, T., Uzzafar, M., Soh, W.Y. and Iqbal, M. 2000. Morphological and anatomical variations of Cajanus cajan (Linn. Huth) raised in cadmium-rich soil. Journal of Plant Biology. 43, 149-157. (In Persian with English abstract).
 23. Klich, M.G., 2000. Leaf variations in Elaeagnus angustifolia related to environmental heterogeneity. Environmental and Experimental Botany. 44(3), 171-183.
 24. Kramer, U. 2005. Phytoremediation: novel approaches to cleaning up polluted soils. Current Opinion in Biotechnology. 16, 133-141.
 25. Ledig, F.T., Drew, A.P. and Clark, J.G. 1976. Maintenance and constructive respiration, photosynthesis, and net assimilation rate in seedlings of pitch pine (Pinus rigida Mill.). Annual Botany. 4, 289-300.
 26. Lingua G. Franchin C., Todeschini V., Castiglione S., Biondi S., Burlando B., Parravicini V., Torrigiani P., Berta G., 2008. Arbuscular mycorrhizal fungi differentially affect the response to high zinc concentrations of two registered poplar clones. Environmental Pollution. 153, 137-147.
 27. Lingua G., Bona E., Todeschini V., Cattaneo C., Marsano F. Berta G., Cavaletto M., 2012. Effects of Heavy Metals and Arbuscular Mycorrhiza on the Leaf Proteome of a Selected Poplar Clone: A Time Course Analysis. PLOS ONE, 7: e38662
 28. Lone, M.I., Li, H., Zhen, P.J., Stoffella, E. and Yang, X., 2008. Phytoremediation of heavy metal polluted soils and water: Progresses and perspectives. Journal of Zhejiang University Science, 9: 210-220.
 29. Minakshi, Dwivedi, Singh, A.K, Singh, V.P, Mishra, P.K and Singh, S.K (2012) “Studies on different concentration of lead (Pb) and cadmium (Cd) on growth and accumulation in different parts of Tulsi (Ocimum tenuifolium L.)”, Interntional Journal of Environmental Sciences, No. 2 (3), pp. 1733-1741.
 30. Mirzaei, J., 2016. Effects of Glomus fasciculatum and G. mosseae on growth, photosynthesis and some nutrient absorption of Ziziphus spina-christi L. seedlings. Journal of Forest and Wood Product, 69(2): 259-268. (In Persian with English abstract).
 31. Oudeh, M., Khan, M. and Scullion J. 2002. Plant accumulation of potentially toxic elements in sewage sludge as affected by soil organic matter level and mycorrhizal fungi. Environmental Pollution, 116: 293-300.
 32. Pallara G., Todeschini V., Lingua G., Camussi A., Racchi ML, 2014. Transcript analysis of stress defence genes in a white poplar clone inoculated with the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus mosseae and grown on a polluted soil. Plant Physiology and Biochemistry, 63: 131-139.
 33. Piotrowska, A., Bajguz, A., Godlewska-Z_ yłkiewicz, B., and Zambrzycka, E.B., 2010. Changes in Growth, Biochemical Components, and Antioxidant Activity in Aquatic Plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae) Exposed to Cadmium and Lead. Arch Environ Contam Toxicol 58: 594–604.
 34. Rafati M., Khorasani N., Moattar F., Shirvany A., Moraghebi F., Hosseinzadeh S., 2011. Phytoremediation potential of Populus alba and Morus alba for cadmium, chromuim and nickel absorption from polluted soil. International Journal of Environmental Research, 5: 961-970.
 35. Rafati, M., Khorasani, N., Moattar, F., Shirvany, A., Moraghebi, F. and Hosseinzadeh, S. 2011. Phytoremediation potential of Populus alba and Morus alba for cadmium, chromuim and nickel absorption from polluted soil. International Journal of Environmental Research, 5: 961-970.
 36. Revel, J.C., Morard, P., Bailly, J.R., Labbe, H., Berthout, C., Kaemmere, M., 1999. Utilization by plants of leachate derived from municipal solid waste. Journal of Environmental Quality. 28:1083-1089.
 37. Samani Majd, S., Sabeti, A. and Afiouni, M. 2007. Soil pollution of urban roadsides to lead and cadmium. Journal of Environmental studies, 33(43): 1-10.
 38. Sebastiani, L., Scebba, F. and Tognetti, R. 2004. Heavy metal accumulation and growth responses in poplar clones Eridano (Populus deltoides x maximowiczii) and I-214 (P. X euramericana) exposed to industrial waste. Environmental and Experimental Botany, 52: 79-88
 39. Sharma, P. and Dubey, R.S.H. 2005. Lead toxicity in Plants. Plant Physiology, 17: 35-52.
 40. Sheng, M., Tang, M., Chen, H., Yang, B., Zhang, F. and Huang, Y., 2008. Influence of arbuscular mycorrhizae on photosynthesis and water status of maize plants under salt stress. Mycorrhiza, 18: 287-296.
 41. Susarla, S., Medina, V.F. and McCutcheon, S.C. 2002. Phytoremediation: An ecological solution to organic chemical contamination. Ecological Engineering, 18: 647-658.
 42. Swift, C. E., 2004. Mycorrhiza and soil phosphorus levels. Area Extension Agent. http://www.colostate.edu/Depts/CoopExt/TRA/PLANTS/mycorrhiza.
 43. Taiz, L. and Zeiger, E. 1998. Mineral nutrition. In: Taiz, L., Zeiger, E. (Eds.), Plant Physiology. Sinauer Associates Inc., Sunderland, pp. 103-124.
 44. Tasang, A. and Maum, M.A., 1999. Mycorrhizal fungi increase salt tolerance of Strophostyles helvola in coastal foredunes. Plant Ecology, 144:159–166.
 45. Tinker, P.B., Ney, P.H. 2000. Solute movement in the rizospher. Oxford University Press, Oxford. pp. 444.
 46. Torresday, J.L., Videa, J.R.P., Rosa, G.D. and Parsons, J. 2005. Phytoremediatoin of heavy metals and study of the metal coordination by X-ray absorption spectroscopy. Coordination Chemistry Reviews, 249: 1797-1810.
 47. Van der Heiden, M.G.A., Klironomose, J.N., Ursic, M., Moutoglis, P., Streitwoif- Engel. R., Boller. T., Wiemken, A., Sanders, I.R., 1998. Mycorrhizal fungal diversity determines plant biodiversity. Ecosystem variability and productivity, Nature 396:69-72.
 48. Vijayaragavan, M, Prabhakar, C, Sureshkumar, J, Natarajan, A, Vijayarengan, P and Sharavanan, S (2011) “Toxic effect of cadmium on seed germination growth and biochemical content of Cowpea (Vigna unguiculata L.) plants”, International Multidisciplinary Research Journal, No. 1 (5), pp. 1-6.
 49. Vivas, A., Voros, I., Biro, B., Barea, J.M., Ruiz-Lozano, J.M. and Azco´n, R., 2003. Beneficial effects of indigenous Cd-tolerant and Cdsensitive Glomus mosseae associated with a Cd-adapted strain of Brevibacillus brevis in improving plant tolerance to Cd contamination. Applied Soil Ecology, 24:177–186.
 50. Wang F.Y., Lin X.G. Yin R. 2007. Inoculation with arbuscular mycorrhizal fungus Acaulospora mellea decrease Cu phytoextraction by maize from Cu-contaminated soil. Pedobiologia, 51: 99-109.
 51. Weissenhorn, I., Leyval, C., Belgy, G. and Berthelin, J., 1995. Arbuscularmycorrhizal contribution to heavy metaluptake by maize (Zea mays L.) in pot culture with contaminated soil. Mycorrhiza, 5: 245–252.
 52. Zaidi, M.I., A. Asrar, A. Mansoor and M.A. Farooqui. 2015. “The heavy metal concentration along roadside trees of Quetta and its effects on public health”. Jornal of Applied Sciences. 5 (4), 708-711.
 53. Zarei M., Saleh-Rastin N., Salehi Jouzani Gh., Savaghei Gh. and Buscot F., 2008. Arbuscular mycorrhizal abundance in contaminated soils around a zinc and lead deposit. European Journal of Soil Biology. 44, 381-390.