دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، مهر 1390 
پیش بینی زمان تاخیر در حوضه آبخیز

افشین هنر بخش؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ مسلم حیدری؛ محمد رضا مزدیان فرد