نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

علیرغم افزایش روز افزون اهمیت حفاظت از آب در سراسر جهان، در باره متغیرهای روانی – جامعه شناختی که قادرند رفتارهای حفاظت از آب مردم را پیش بینی کنند، درک اندکی وجود دارد. در این مطالعه تلاش شده با استفاده از تئوری تکامل یافته رفتار برنامه ریزی شده شامل متغیرهای هنجارهای اخلاقی ، خویش هویتی و اسطوره های ذهنی نسبت به طبیعت بعنوان باورهای عمومی ، رفتارها وتمایلات رفتار افراد نسبت به حفاظت آب ، مورد پیش بینی و مطالعه قرا رگیرد. جمعیت مورد مطالعه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بوده اند که از طریق نمونه گیری تصادفی تعداد 80 نفر از ایشان جهت انجام این مطالعه انتخاب گردیدند. روش تحقیق از نوع پیمایش بوده است. یافته ها نشان داد که تئوری تکامل یافته رفتار برنامه ریزی شده ، قادر به پیش بینی رفتار و تمایلات رفتاری افراد مورد مطالعه در رابطه با حفاظت آب می باشد. ناایج حاصل ازتحلیل رگرسیونی چند گانه نشان داد که متغیرهای هنجار اخلاقی ، کنترل رفتار درک شده ، و درک از ریسک قادرند 68 درصد از تغییرات متغیر وابسته تمایلات رفتاری نسبت به حفاظت از آب را پیش بینی کنند. در حالی که در مدل اولیه تئوری رفتار برنامه ریزی شده، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده تنها قادر به پیش بینی 49 درصد از تغییرات تمایلات رفتاری نسبت به حفاظت از آب بوده اند. بنابر این آن دسته از کارکنانی که درک و تعهد بیشتری را در رابطه با حفاظت از آب احساس می کرده اند، تمایلات رفتاری بیشتری را برای درگیر شدن در چنین فعالیت هایی از خود نشان داده اند.همچنین یافته ها نشان داد که کارکنان مورد مطالعه در رابطه با رفتارهای حفاظت از آب، اختیار و تسلط کاملی بر روی رفتارشان نداشته اند(منظور رفتارهایی که علاوه بر خود فرد، تا حدودی تحت تاثیر محیط و اطرافیان است) هم چنین اسطوره های ذهنی افراد نسبت به طبیعت توانسته بترتیب 39 درصد ، 20 درصد و 28 درصد ازتغییرات متغیرهای وابسته نگرش ، هنجار اخلاقی و درک ریسک افراد نسبت به حفاظت از آب را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها