واکاوی رفتار و تمایلات رفتاری کارکنان سازمان های کشاورزی نسبت به حفاظت آب : کاربرد تئوری تکامل یافته رفتار برنامه ریزی شده

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

علیرغم افزایش روز افزون اهمیت حفاظت از آب در سراسر جهان، در باره متغیرهای روانی – جامعه شناختی که قادرند رفتارهای حفاظت از آب مردم را پیش بینی کنند، درک اندکی وجود دارد. در این مطالعه تلاش شده با استفاده از تئوری تکامل یافته رفتار برنامه ریزی شده شامل متغیرهای هنجارهای اخلاقی ، خویش هویتی و اسطوره های ذهنی نسبت به طبیعت بعنوان باورهای عمومی ، رفتارها وتمایلات رفتار افراد نسبت به حفاظت آب ، مورد پیش بینی و مطالعه قرا رگیرد. جمعیت مورد مطالعه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بوده اند که از طریق نمونه گیری تصادفی تعداد 80 نفر از ایشان جهت انجام این مطالعه انتخاب گردیدند. روش تحقیق از نوع پیمایش بوده است. یافته ها نشان داد که تئوری تکامل یافته رفتار برنامه ریزی شده ، قادر به پیش بینی رفتار و تمایلات رفتاری افراد مورد مطالعه در رابطه با حفاظت آب می باشد. ناایج حاصل ازتحلیل رگرسیونی چند گانه نشان داد که متغیرهای هنجار اخلاقی ، کنترل رفتار درک شده ، و درک از ریسک قادرند 68 درصد از تغییرات متغیر وابسته تمایلات رفتاری نسبت به حفاظت از آب را پیش بینی کنند. در حالی که در مدل اولیه تئوری رفتار برنامه ریزی شده، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده تنها قادر به پیش بینی 49 درصد از تغییرات تمایلات رفتاری نسبت به حفاظت از آب بوده اند. بنابر این آن دسته از کارکنانی که درک و تعهد بیشتری را در رابطه با حفاظت از آب احساس می کرده اند، تمایلات رفتاری بیشتری را برای درگیر شدن در چنین فعالیت هایی از خود نشان داده اند.همچنین یافته ها نشان داد که کارکنان مورد مطالعه در رابطه با رفتارهای حفاظت از آب، اختیار و تسلط کاملی بر روی رفتارشان نداشته اند(منظور رفتارهایی که علاوه بر خود فرد، تا حدودی تحت تاثیر محیط و اطرافیان است) هم چنین اسطوره های ذهنی افراد نسبت به طبیعت توانسته بترتیب 39 درصد ، 20 درصد و 28 درصد ازتغییرات متغیرهای وابسته نگرش ، هنجار اخلاقی و درک ریسک افراد نسبت به حفاظت از آب را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Agricultural Professionals’ Intentions and Behaviours towards Water Conservation: Using a Modified Theory of Planned Behaviour

نویسندگان [English]

  • Masoud Yazdanpanah 1
  • Dariush Hayati 2
  • Gholam Hossein Zamani 3
1 Ph.D. Student of Agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Despite the increasing importance of water conservation across the world, there is very little understanding about the psychosocial variables that help predict people’s water conservational behaviour. This study used a modified model of the Theory of Planned Behaviour (TPB), including the additional variables of moral norms, self-identity and subjective myths of the nature as general beliefs, to predict intentions and behaviour regarding water conservation through a random sample of agricultural professionals (n= 80) using the survey method in Bushehr Province. Findings revealed that the modified theory of TPB can explain intention and behaviour regarding water conservation. Multiple regression analysis showed that moral norms, perceived behavioural control and risk perception can predict 68 percent of variances in water conservational intention, while subjective norms and perceived behavioural control can predict 49 percent of variances in water conservational intention based on the original TPB model. Therefore, those agricultural professionals who perceived a greater normative and commitment feeling regarding water conservational behaviour had a higher level of intention to engage in such behaviours and the significance of perceived behaviour control revealed that professionals did not have complete volition in their water conservational behaviour. Furthermore, myths of nature can predict about 39 percent, 20 percent and 28 percent of variances in attitude, moral norms and risk perception regarding water conservation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Theory of Planned Behaviour
  • Myths of nature
  • Water conservation
  • Agricultural professionals
  • Bushehr
  • Iran