نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎﺳﻮج

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هر برنامه توسعه را می توان یک فرآیند ارتباطی دانست. بنابر این، با توجه به ضرورت انتخاب راهبرد ارتباطی مناسب ، این مهم در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفت. برای این منظور، چهار راهبرد ارتباطی اصلی اطلاع رسانی ، ترغیب ، مذاکره و حصول توافق به عنوان مهم ترین راهبردهای ارتباطی در نظر گرفته شدند و به کمک تکنیک استدلال بر پایه شواهد که از جمله تکنیک های ریاضیاتی تصمیم گیری چند خصیصه ای می باشد، راهبرد بهینه ارتباطی مشخص گردید. از طرف دیگر ، با در نظر گرفتن این نکته که کشاورزی شامل سه زیر بخش فعالیت های زراعی ، باغی و دامی می باشد، برای عینی تر و کاربردی تر بودن یافته های پژوهش ، این مطالعه در زمینه فعالیت های دامی انجام گرفت. معیارهای پایداری فعالیت های دامی در جنبه های مختلف شامل « پایداری سازمانی» ، « پایداری برنامه ها و فعایت ها» ، « بکارگیری رسانه های ارتباطی مناسب » ، « تمرکز بر مخاطبان واقعی » و « نظام مناسب نظارت و ارزشیابی » سازماندهی شدند. داده های میدانی مطالعه به ویژه در زمینه ارزیابی مقدماتی و نهایی معیارهای پایداری ، از روستاهای شهرستان کهگیلویه جمع آوری گردید.یافته های مطالعه نشان داد که انتخاب بهترین راهبرد ارتباطی بستگی به جنبه ها و معیارهای مختلف پایداری دارد. اما به طور کلی با در نظر گرفتن تمامی جنبه های پایداری فعالیت های دامی ، راهبرد مذاکره بهترین راهبرد ارتباطی در مجموع، انتخاب شده است. شرح بیشتر و دقیق تر یافته های پژوهش به ویژه چگونگی انتخاب رسانه های ارتباطی باتوجه به راهبرد مربوطه درمتن مقاله آمده است.

کلیدواژه‌ها