انتخاب راهبرد ارتباطی بهینه برای توسعه پایدار دامپروری شهرستان کهگیلویه : کاربرد استدلال بر پایه شواهد

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎﺳﻮج

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

هر برنامه توسعه را می توان یک فرآیند ارتباطی دانست. بنابر این، با توجه به ضرورت انتخاب راهبرد ارتباطی مناسب ، این مهم در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفت. برای این منظور، چهار راهبرد ارتباطی اصلی اطلاع رسانی ، ترغیب ، مذاکره و حصول توافق به عنوان مهم ترین راهبردهای ارتباطی در نظر گرفته شدند و به کمک تکنیک استدلال بر پایه شواهد که از جمله تکنیک های ریاضیاتی تصمیم گیری چند خصیصه ای می باشد، راهبرد بهینه ارتباطی مشخص گردید. از طرف دیگر ، با در نظر گرفتن این نکته که کشاورزی شامل سه زیر بخش فعالیت های زراعی ، باغی و دامی می باشد، برای عینی تر و کاربردی تر بودن یافته های پژوهش ، این مطالعه در زمینه فعالیت های دامی انجام گرفت. معیارهای پایداری فعالیت های دامی در جنبه های مختلف شامل « پایداری سازمانی» ، « پایداری برنامه ها و فعایت ها» ، « بکارگیری رسانه های ارتباطی مناسب » ، « تمرکز بر مخاطبان واقعی » و « نظام مناسب نظارت و ارزشیابی » سازماندهی شدند. داده های میدانی مطالعه به ویژه در زمینه ارزیابی مقدماتی و نهایی معیارهای پایداری ، از روستاهای شهرستان کهگیلویه جمع آوری گردید.یافته های مطالعه نشان داد که انتخاب بهترین راهبرد ارتباطی بستگی به جنبه ها و معیارهای مختلف پایداری دارد. اما به طور کلی با در نظر گرفتن تمامی جنبه های پایداری فعالیت های دامی ، راهبرد مذاکره بهترین راهبرد ارتباطی در مجموع، انتخاب شده است. شرح بیشتر و دقیق تر یافته های پژوهش به ویژه چگونگی انتخاب رسانه های ارتباطی باتوجه به راهبرد مربوطه درمتن مقاله آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Communication Strategies for Sustainable Animal Husbandry in Kohgilooyeh County: the Application of Evidential Reasoning

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nooripoor 1
  • Mansour Shahvali 2
1 Assistant Professor, Department of Rural Development Management; Faculty of Agriculture, University of Yasouj, Yasouj, Iran.
2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education; Faculty of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

"Information", "persuasion", "dialogue" and "consensus building" were taken as the possible communication strategies to facilitate Sustainable Animal Husbandry (SAH) in rural areas of Kohgilooyeh County, Southwestern Iran. Also, various different aspects of SAH attributes were considered which include organizational sustainability, sustainable programs, use of proper media, focusing on target customers, and suitable monitoring- evaluation systems. The study was carried out using Evidential Reasoning, aMultiple Attribute Decision Making (MADM) technique, to choose the most appropriate communication strategy for SAH in the study area. Results indicated that, generally, "dialogue" was the first communication strategy that should be chosen for SAH. Of course, it was revealed that communication strategies would vary depending on the attributes of sustainability. More detailed results, especially about how to choose media based on the communication strategy, are presented in the body of the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sustainable animal husbandry
  • Communication strategies
  • Evidential Reasoning
  • Kohgilooyeh