نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر

2 دانشگاه تهران

چکیده

بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زیست محیطی یکی از بحث های مهم در دهه 1990 بوده است. بسیاری ازمطالعات شیوه های مختلفی را برای تحلیل رابطه این دو با استفاده از شیوه های مختلف سنجش آلودگی ها و درآمد بکار گرفته اند. آنچه که امروزه مورد تایید بیشتر مطالعات بوده رابطه عکس U شکل بین درآمد و انتشار آلودگی ها یا کاهش کیفیت زیست محیطی می باشد. با توجه به این امر ، در این مقاله با استفاده از اصول اقتصاد خردی ، ابتدا رابطه بین آلودگی و درآمد استخراج شده است در گام بعدی مقاله، رابطه عکس U شکل بین انتشار آلودگی (CO2 و سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای مصرف انرژی برای گروه کشورهای منتخب عضو منتخب OPEC وکشور های منتخب OPEC برای دوره های 1980-2003 و 1985- 2003 مورد آزمون گرفته است. نتایج مقاله نشان می دهد که ساختار گروه کشورها ودوره زمانی مورد مطالعه نقش اساسی در رد و یا پذیرش فرضیه EKC برای کشورهای منتخب داشته است. همچنین نتایج مقاله ، اندازه کشش بین انتشار آلودگی و سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای مصرف انرژی برای کشورهای منتخب OPEC تقریبا دو برابر کشور های منتخب عضو OPEC را نشان می دهد .

کلیدواژه‌ها