بررسی رابطه بین آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی درکشورهای منتخب عضو OECD و OPEC : با روشی جدید

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر

2 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زیست محیطی یکی از بحث های مهم در دهه 1990 بوده است. بسیاری ازمطالعات شیوه های مختلفی را برای تحلیل رابطه این دو با استفاده از شیوه های مختلف سنجش آلودگی ها و درآمد بکار گرفته اند. آنچه که امروزه مورد تایید بیشتر مطالعات بوده رابطه عکس U شکل بین درآمد و انتشار آلودگی ها یا کاهش کیفیت زیست محیطی می باشد. با توجه به این امر ، در این مقاله با استفاده از اصول اقتصاد خردی ، ابتدا رابطه بین آلودگی و درآمد استخراج شده است در گام بعدی مقاله، رابطه عکس U شکل بین انتشار آلودگی (CO2 و سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای مصرف انرژی برای گروه کشورهای منتخب عضو منتخب OPEC وکشور های منتخب OPEC برای دوره های 1980-2003 و 1985- 2003 مورد آزمون گرفته است. نتایج مقاله نشان می دهد که ساختار گروه کشورها ودوره زمانی مورد مطالعه نقش اساسی در رد و یا پذیرش فرضیه EKC برای کشورهای منتخب داشته است. همچنین نتایج مقاله ، اندازه کشش بین انتشار آلودگی و سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای مصرف انرژی برای کشورهای منتخب OPEC تقریبا دو برابر کشور های منتخب عضو OPEC را نشان می دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relationship Between Pollution and GDP in Selected OECD and OPEC Countries: A New Approach

نویسندگان [English]

  • Nasser Ali Azimi 1
  • Sajjad Barkhordari 2
1 Assistant Professor, National Research Institute of Science Policy, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student in Economics, Faculty of Economics, Tehran University, Iran.
چکیده [English]

The analysis of income effect on environmental quality has been an important debate in the 1990. Several papers have used different approaches for an analysis of the relationship between income and environmental quality. Also, many of these papers have employed different measures of pollutants and income. The U inverse relationship between income and the level of pollution has been confirmed in many papers. In this paper, the relationship between pollution and income has been extracted by means of their microeconomic foundations. The U inverse relationship between the pollution generation (CO2) and GDP per unit of energy use has been tested for selected OECD and OPEC countries in 1980-2003 and 1985-2003. The results of this paper show that the economic structure of the group of countries selected and the period of time had a major role to play in rejection or acceptance of the Environmental Kuznet’s Curve hypothesis. Also, the elasticity of the problem of pollution and GDP per unit of energy use for selected OPEC countries is almost two times that of the OECD countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: EnvironmentalKuznet’s Curve
  • Pollution
  • Microeconomic principles