نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

زمان تاخیر پارامتری است که اغلب در مدل های تئوری و مفهومی مرتبط با حوضه آبخیز نمایان است . زمان تاخیر حوضه آبخیز یک عامل مهم در مدل سازی خطی ناشی از واکنش حوضه آبخیز است. به طور کلی همه تحلیل های هیدرولوژیکی حداقل به یکی از پارامترهای زمانی حوضه آبخیز نیاز دارند که در اکثر مواقع از زمان تمرکز یا زمان تاخیر استفاده می شود. در این تحقیق، داده های رگبار شش ایستگاه درحوزکارون شمالی مورد تحلیل قرار گرفتند . از این تحلیل 23 واقعه انتخاب شدند. سپس در یک زیر حوضه آزمایشی واقع در این حوضه، زمان تاخیر با استفاده از روش میدانی محاسبه شد. در این روش که در منطقه مورد مطالعه دره بید سمسامی انجام شد، زمان تاخیر از یک هیدروراف تولید شده بوسیله اندازه گیری دبی ناشی از یک سرریز مثلثی مدرج محاسبه شد. بعد از آن 23 واقعه به دو گروه یکی برای توسعه یک مدل تجریی جدید (70 درصد ) و گروه دیگر برای ارزیابی آن (30 درصد ) تقسیم شدند. نتایج بدست آمده از این تحقیق بر مبنای معیارهای آماری R2، RMSE  و %RE نشان داد که مطابقت داده های محاسبه شده (از مدل تجربی جدید ) با داده های اندازه گیری شده خوب است.

کلیدواژه‌ها