پیش بینی زمان تاخیر در حوضه آبخیز

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

2 مربی جامع دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد

3 استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه کاشان

چکیده

زمان تاخیر پارامتری است که اغلب در مدل های تئوری و مفهومی مرتبط با حوضه آبخیز نمایان است . زمان تاخیر حوضه آبخیز یک عامل مهم در مدل سازی خطی ناشی از واکنش حوضه آبخیز است. به طور کلی همه تحلیل های هیدرولوژیکی حداقل به یکی از پارامترهای زمانی حوضه آبخیز نیاز دارند که در اکثر مواقع از زمان تمرکز یا زمان تاخیر استفاده می شود. در این تحقیق، داده های رگبار شش ایستگاه درحوزکارون شمالی مورد تحلیل قرار گرفتند . از این تحلیل 23 واقعه انتخاب شدند. سپس در یک زیر حوضه آزمایشی واقع در این حوضه، زمان تاخیر با استفاده از روش میدانی محاسبه شد. در این روش که در منطقه مورد مطالعه دره بید سمسامی انجام شد، زمان تاخیر از یک هیدروراف تولید شده بوسیله اندازه گیری دبی ناشی از یک سرریز مثلثی مدرج محاسبه شد. بعد از آن 23 واقعه به دو گروه یکی برای توسعه یک مدل تجریی جدید (70 درصد ) و گروه دیگر برای ارزیابی آن (30 درصد ) تقسیم شدند. نتایج بدست آمده از این تحقیق بر مبنای معیارهای آماری R2، RMSE  و %RE نشان داد که مطابقت داده های محاسبه شده (از مدل تجربی جدید ) با داده های اندازه گیری شده خوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lag Time Forecasting in a River Basin

نویسندگان [English]

  • Afshin Honarbakhsh 1
  • Seyed Javad Sadatinejad 1
  • Moslem Heydari 2
  • Mohamadreza Mozdianfard 3
1 Assistant Professor, Department of watershed management, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Shahrekord.
2 Lecturer, University of Applied Science and Technology of Shahrekord.
3 Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, Faculty of Sciences, University of Kashan
چکیده [English]

Lag time is a parameter that appears often in theoretical and conceptual models associated with river basin. The river basin lag time is an important factor in linear modeling of river basin response. Generally, all hydrologic analyses require at least one of the time parameters of river basin and, in the majority of cases, time of concentration or lag time are used. In this research, storm data from 6 stations in the North Karoon river basin (in Iran) were analyzed. From this analysis, 23 events were selected. Then, in one experimental sub-basin located in this river basin, the lag time was calculated using field method. In this method, performed in the Darehbeed-Samsami study area, lag time was computed from a hydrograph generated by discharge measurement of a triangular scaled spillway. After that, 23 events were divided into two groups, including, one for a newly developed empirical model (70 percent) and another for validation of this model (30 percent). The results obtained from this research based on coefficient of determination (R2), root mean square error (RMSE) and relative error (%RE) statistical measures showed that the agreement between the computed(from new empirical model) and measured data is good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Lag Time
  • Flood
  • Hydrology
  • Empirical Model
  • North Karoon River