نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎیی

چکیده

در این پژوهش ، امکان ساخت چند سازه ی چوب پلاستیک با استفاده از پوسته ی شلتوک برنج و ضایعات پلی اتیلن سنگین مورد بررسی قرا رگرفت. از آنیدریدمالئیک پیوند داده شده با پلی اتیلن (MAPE) به عنوان ماده جفت کننده استفاده گردید. تخته ها با ابعاد اسمی 1.6 × 25×45 سانتی متر با کمک پرس گرم مسطح با دمای 200 درجه ی سانتیگراد، فشار 160 بار و مدت زمان 7دقیقه ساخته شدند. پس از متعادل سازی نمونه های ساخته شده، اثر متغیر پلی اتیلن سنگین در دو سطح (60% و 40%) ، ماده جفت کننده در سه سطح (0% ، 3% و 6%)و دانسیته تخته در دو سطح (0.7 و 0.8 g/cm3) بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته ها به صورت مستقل و متقابل مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب 12 تیمار و برای هر تیمار 3 تکرار و مجموعا 36 تخته ساخته شد. آزمون های مورد بررسی جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت، مقاومت خمشی ، مدل الاستیسیته و مقاومت چسبندگی داخلی بودند. بر اساس نتایج بدست آمده بهترین خواص فیزیکی و مکانیکی به عنوان ترکیب بهینه در تخته های ساخته شده با دانسیته g/cm3 0.8 ، 60 درصد پلی اتیلن و 6 درصد ماده جفت کننده مشاهده شد. نتایج نشان داد افزودن ماده جفت کننده (MAPE) سبب بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی می شود. با مشاهده ی اختلاف معنادار میان نتایج آزمایش های جذب آب و واکشیدگی ضخامت، نمونه های ترکیب بهینه از نظر این خاصیت فیزیکی در سطح قابل قبولی بودند.

کلیدواژه‌ها