مطالعه و بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه چوب پلاستیک با استفاده از پوسته ی شلتوک برنج /ضایعات پلی اتیلن سنگین

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع چوب، دانشگده مهندسی عمران، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎیی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب، دانشگده مهندسی عمران، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎیی

چکیده

در این پژوهش ، امکان ساخت چند سازه ی چوب پلاستیک با استفاده از پوسته ی شلتوک برنج و ضایعات پلی اتیلن سنگین مورد بررسی قرا رگرفت. از آنیدریدمالئیک پیوند داده شده با پلی اتیلن (MAPE) به عنوان ماده جفت کننده استفاده گردید. تخته ها با ابعاد اسمی 1.6 × 25×45 سانتی متر با کمک پرس گرم مسطح با دمای 200 درجه ی سانتیگراد، فشار 160 بار و مدت زمان 7دقیقه ساخته شدند. پس از متعادل سازی نمونه های ساخته شده، اثر متغیر پلی اتیلن سنگین در دو سطح (60% و 40%) ، ماده جفت کننده در سه سطح (0% ، 3% و 6%)و دانسیته تخته در دو سطح (0.7 و 0.8 g/cm3) بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته ها به صورت مستقل و متقابل مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب 12 تیمار و برای هر تیمار 3 تکرار و مجموعا 36 تخته ساخته شد. آزمون های مورد بررسی جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت، مقاومت خمشی ، مدل الاستیسیته و مقاومت چسبندگی داخلی بودند. بر اساس نتایج بدست آمده بهترین خواص فیزیکی و مکانیکی به عنوان ترکیب بهینه در تخته های ساخته شده با دانسیته g/cm3 0.8 ، 60 درصد پلی اتیلن و 6 درصد ماده جفت کننده مشاهده شد. نتایج نشان داد افزودن ماده جفت کننده (MAPE) سبب بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی می شود. با مشاهده ی اختلاف معنادار میان نتایج آزمایش های جذب آب و واکشیدگی ضخامت، نمونه های ترکیب بهینه از نظر این خاصیت فیزیکی در سطح قابل قبولی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Rice-husk/Recycled High Density Polyethylene Composites – Their Physical and Mechanical Properties

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghofrani 1
  • Sakineh Pishan, 2
  • Mohammad Reza Mohammadi, 2
  • Hossein Omidi 2
1 Assistant professor, Department of wood industries, Faculty of Civil Engineering, University of Shahid Rajaee Teacher Training
2 M.Sc Student wood Industries Depratment, Faculty of Civil Engineering, University of Shahid Rajaee Teacher Training
چکیده [English]

This study was undertaken to determine the possibility of using lignocellulosic material as reinforcing filler in wood plastic composite (WPC). Recycled high density polyethylene was used as the matrix and rice-husk flour as the reinforcing filler to prepare a wood-plastic composite. WPC specimens of 45×25×1.6 cm were manufactured using a hot press (T: 200°C, P: 160 bar and t: 7 min). In the sample preparation, high density polyethylene (HDPE) was added at two loadings (40%, 60%) and WPC densities of 0.7 and 0.8 g/cm3 were tested. In order to examine the compatibility of rice husk with the polymer, maleic anhydride grafted polyethylene (MAPE) was used as a coupling agent and was a variable factor (0%, 3% and 6%). Twelve treatment groups were considered with 3 replicates per treatment, so a total of 36 groups were tested. Water absorption and the thickness of the swelling were measured after 2 and 24 hours. The mechanical properties of the specimens were determined, namely the bending strength, modulus of elasticity and internal bonding strength. According to the results, the optimum treatment with the best physical and mechanical properties was WPC at 0.8 g/cm3 density, 60% HDPE and 6% coupling agent. Results showed that with an increased content of coupling agent (MAPE), the physical and mechanical properties improved. Having significant differences between the data for water absorption and the thickness of the swelling, the optimum treatment also showed acceptable levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Wood plastic composite (WPC)
  • Recycled high density polyethylene
  • Rice husk