نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

گسترش روندشور شدن خاک از چالش های مهم زیست محیطی عثر کنونی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است .به منظور شناسایی شوری خاک، پژوهشی با تلفیق تصاویر ماهواره ای لندست TM در سال 1388 و مدل های آمار مکانی ، انجام و تعداد 288 نمونه در دشت گرمسار و ایوانکی از افق شناسائی سطحی خاک(میانگین 0-15 سانتی متر ) ، برای بررسی ارتباط بین هدایت الکتریکی و بازتاب های طیفی ماهواره، برداشت و به آزمایشگاه ارسال شد؛ آنگاه آنالیز چند متغیره و به ویژه رابطه همبستگی مجذور حداقل متوسط (OLS) برای بررسی رابطه خصوصیات طیفی ماهواره و هدایت الکتریکی خاک انجام گرفت .در این رابطه ، باند هفت ماهواره با طول موج بلند و شاخص انتقال طیفی 3 ( رطوبت خاک ) درمدل اول و باند یک ماهواره در طول موج مرئی آبی ، همراه با مولفه اصلی دوم در مدل دوم در سطح 99% اطمینان ، حدود 60% از تغییرات هدایت الکتریکی را پیش بینی و برآورد نمودند. ارزیابی دقت دو مدل با انجام اعتبار سنجی بر روی 52 نقطه در دشت ایوانکی با شرایط مشابه دشت گرمسار انجام گرفت؛ پس از آن از آماره های متوسط مطلق خطا و مجذور متوسط خطا بمنظور ارزیابی کیفیت و میزان خطای دو مدل تخمینگر ، با دقت 49/0 دسی زیمنس و 1/4 دسی زیمنس استفاده شد. بنابر این با نسبت پایین میزان مجذور متوسط خطا، برآوردهدایت الکتریکی برای تولید نقشه شوری خاک مناسب تشخیص داده شد؛ سپس ارزیابی آنالیز حساسیت بر روی عوامل موثر در دو مدل نشان داد که باند مرئی یک و باند هفت مادون قرمز میانی ، به ترتیب بیش از3 و 5/2 برابر نسبت به مولفه های اصلی 2 و شاخص انتقال طیفی 3 در برآورد شوری خاک حساس اند، بنابر این در استفاده از آن باید نهایت دقت را بکار برد.

کلیدواژه‌ها