واکاوی عناصر هواشناسی ایستگاه‏های شمال شرق کشور، به‏عنوان نمایه‏ای از تغییر اقلیم

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-14

محمود احمدی؛ حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی؛ مجید آزادی


بررسی وضعیت جمعیت پرندگان جزیره شادی در اهواز در دو فصل زمستان و بهار

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-10

بهروز بهروزی راد؛ پیوند مکتبی؛ علیرضا جعفرنژادی


تحلیل مکانی ترکیبات آلی فرار در هوای شهر تهران با استفاده از نرم افزار آرک ویو

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-8

اسماعیل فاتحی فر؛ رسول علی اشرفی پور؛ محمد رستگاری


مطالعه بهینه سازی هوشمند تصفیه خانه های متداول آب شرب به منظور حذف کربن آلی کل

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-8

طاهر احمدزاده؛ ناصر مهردادی؛ مجتبی اردستانی؛ اکبر باغوند


پهنه‌بندی عناصر غذایی (نیترات و فسفات)، کربن آلی، هدایت الکتریکی و pH خاک در اراضی جنوب شهر تهران

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-12

جواد بیات؛ سید حسین هاشمی؛ کورس خوشبخت؛ رضا دیهیم فرد


کاربرد رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه برای مدیریت جنگل‌های هیرکانی

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-12

مرضیه حجاریان؛ امید حسین زاده؛ فرانگیز خالدی کوره


تبیین رفتار سازشی بهره برداران حوضه ی تالاب شادگان در برابر اثرات خشکسالی:کاربست نظریه آسیب پذیری

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-20

منصور غنیان؛ آذر هاشمی نژاد؛ امید مهراب قوچانی؛ آزاده بخشی؛ رقیه یوسفی حاجیوند


چالش های دستورکارگذاری محیط زیست در ایران

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-18

مریم اسماعیلی فرد؛ هومان لیاقتی؛ احمد ساعی؛ حمیدرضا ملک محمدی


غلظت عناصر سنگین (مس، سرب و روی) در سه گونه مرتعی و خاکهای مجاور اطراف کارخانه سیمان کیاسر در شمال ایران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-14

رضا تمرتاش؛ فاطمه منتظری؛ محمدرضا طاطیان؛ قربان وهاب زاده


شبیه‌سازی و تخمین نوسانات سطح آب‌ زیرزمینی با استفاده از GMS (بررسی موردی دشت زنجان)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-14

مهدی پناهی؛ فرهاد میثاقی؛ پریسا عسگری


ارزیابی ریسک های محیط زیستی مجتمع پتروشیمی کرمانشاه با روش FMEA

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-24

سجاد بهرامی؛ احد ستوده؛ ناصر جمشیدی؛ محمدرضا علمی


منشایابی آلودگی هیدروکربنی در آب، خاک و رسوب در جنوب تهران

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-14

10.29252/envs.17.3.1

محمد محمودی؛ سید حسین هاشمی؛ امیر سالمی


بررسی میزان فلزهای سنگین در ذرات معلق (PM4) هوای شهر تهران و ارزیابی ریسک سلامت ناشی از آن ها

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-16

10.29252/envs.18.1.1

سهراب مظلومی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر


بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن، آزاد کننده فسفات و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده ماش (.Vigna radiata. L)

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-14

10.29252/envs.18.3.1

افسانه یوسفی؛ رضا میرزایی تالار پشتی؛ فاطمه سادات آقامیر؛ جعفر نباتی


بررسی تغییرات کمی، شاخص‌های آلودگی و توزیع غلظت فلزات سنگین Pb و Cd در غبار ریزشی(مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-18

10.52547/envs.29142

سارا عبداللهی؛ حمید‌رضا عظیم‌زاده؛ محمدرضا اختصاصی؛ اصغر مصلح‌آرانی