بررسی رابطه ارزش های فردی و مصرف سبز در بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

 سابقه و هدف:
رشد آلودگی­ های محیط زیست در چند دهه ­ی اخیر منجر به پیدایش نوع جدیدی از مصرف­ کننده به نام مصرف­ کننده سبز شده است. این افراد خود را در برابر محیط زیست مسئول می­ دانند و از محصول­ هایی استفاده می­ کنند که به محیط زیست کمتر آسیب بزند. با شناخته شدن این مصرف­ کنندگان شرکت­ها تلاش بیشتری برای سبزتر کردن فعالیت­ هایشان برای دستیابی به این بخش از بازار انجام می ­دهند. به همین جهت شناسایی فاکتورهایی که بر انتخاب محصول­ ها و خدمات سبز تاثیرگذار است اهمیت می­ یابد. از آنجا که ارزش­ های افراد به عنوان یک پدیده مهم اجتماعی در شکل­ گیری، کنترل و پیش بینی رفتار تاثیر گذار است، بنابراین می­ توانند بر رفتار مصرف سبز تاثیر بگذارد. درنتیجه هدف از این پژوهش بررسی رابطه هر یک از ارزش ­های اخلاقی با رفتار مصرف سبز است.
مواد و روش­ها:
این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از یافته ­های تحقیق ­های بنیادی درصدد شناسایی و حل مسئله­ های گوناگون بر می­ آید و از نظر مسیر نیز از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده ­ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی 17067 نفر است که در سال 1396 در این دانشگاه تحصیل می ­کردند. این بررسی با استفاده از روش نمونه­ گیری در دسترس انجام شد که حجم نمونه 375 نفر مشخص شد. تعداد 353 پرسشنامه  قابل تحلیل وجود داشت. به منظور بررسی ارزش ­های دانشجویان از پرسشنامه ارزش­ های فردی شوارتز استفاده گردید که پایایی آزمون از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0.89 به­ دست آمد. بمنظور سنجش مصرف سبز از مقیاس 5 سئوالی استفاده شد که اعتبار و پایایی آن قابل قبول بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ­ها از روش­ های آماری توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج و بحث:
مقایسه آماره­ های توصیفی در بین افرادی که از خودروهای سبز استفاده می­کنند نشان داد که 7/37 درصد افراد به دلیل حمل و نقل آسان در دانشگاه، 3/36 درصد افراد برای کمک به بهبود محیط زیست، 2/14 درصد افراد به دلیل قیمت مناسب و 8/10 درصد افراد برای تنوع در رفت و آمد از این خودروها استفاده می­ کنند. همچنین رابطه ترجیح استفاده از محصول سبز نسبت به سایر محصول­ ها با ارزش ­های اخلاقی شوارتز نشان داد که ضریب همبستگی بین ترجیح استفاده از محصول­ های سبز نسبت به سایر محصول­ ها و ارزش برانگیختگی برابر 114/0-r=  است، که در سطح01/0معنادار است. به عبارت دیگر بین ترجیح استفاده از محصول سبز و ارزش برانگیختگی رابطه منفی معنادار وجود دارد. درحالی که بین ترجیح استفاده از محصول سبز و دیگر ارزش­ها رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین بین استفاده از محصول سبز برای کمک به محیط زیست یا به عبارتی مصرف سبز و ارزش جهان گرایی رابطه معنادار وجود دارد (۰1/0p <،145/۰r=). بین استفاده از محصول سبز برای کمک به محیط زیست و دیگر ارزش ها رابطه معناداری وجود نداشت.
نتیجه­ گیری:
نتایج نشان دادکه هر یک از ارزش­های شوارتز در مصرف کنندگان سبز از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و تنها ارزش جهان گرایی رابطه مثبت و معناداری با استفاده از خودرو سبز برای کمک به بهبود محیط زیست یا به عبارتی مصرف سبز داشت. رابطه دیگر ارزش ­ها با مصرف سبز معنادار نبود. همچنین بین ترجیح استفاده از محصول سبز نسبت به دیگر محصول­ ها با ارزش برانگیختگی رابطه معنادار و منفی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between personal values and green consumption in students of Shahid Beheshti University

نویسندگان [English]

 • Azadeh Askari
 • Sepideh Samaee
Department of Psychology, Faculty of Educational Science and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:
In recent decades, the growth of environmental pollution has led to the emergence of a new type of consumer called the green consumer. They regard themselves as responsible for the environment and use products with less damage to the environment. By recognizing these consumers, companies are putting more effort to make their business greener to achieve this market segment. Therefore, identifying the factors that influence the selection of green products and services is important. Since the values of individuals, as an important social phenomenon, is influential in shaping, controlling and predicting their behavior, they can affect the green consumption behavior. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between each ethical value and the green consumption behavior.
Material and methods:
This is an applied research that uses fundamental research findings to identify and solve various problems. In addition, a survey was carried out. The statistical population of this study included 17067 students studying at Shahid Beheshti University from all faculties and educational levels in 2017. The convenience sampling method was used for sampling. According to the sample size table, 375 people were selected and 353 questionnaires were analyzed. In order to evaluate the students' values, Schwartz Personal Values Questionnaire was used. The reliability of the test was estimated at 0.893 by calculating the Cronbach's alpha coefficient. In order to measure the green consumption, five questions were used, the validity and reliability of which were acceptable. In order to analyze the findings, descriptive and inferential statistical methods were carried out by SPSS software.
Results and discussion:
Comparison of descriptive statistics showed that the reason why people used green cars was easy transportation to the university (37.7%), helping to improve the environment (36.3%), reasonable prices (14.2%) and to diversify their trips (10.8%). The relation between the use of green cars for helping to improve the environment with each of Schwartz's ethical values and the relationship between the preference of using green products with these values showed that the correlation coefficient between the preferences of using green products and the excitement value is r= -0.114, which is significant at the level of 0.01. In other words, there is a significant and negative relationship between the use of green products and the excitement value. However, there was not a significant relationship between the use of green products and other values. Also, there is a significant relation between using green products to help the environment (green consumption) and the universalism value (p <0.01, r = 0.145). There was no significant relationship between using green products to help the environment and other values.
Conclusion:
The results showed that not all of the Schwartz values in green consumers are equally important. The existence of individual differences justifies the individual's tendency to use green products. These findings can be applied to environmental practitioners, especially educators and marketers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green consumption
 • Individual values
 • Green vehicles
 • Environment
 1. Abbasi , J., Enayati, G. and Rahbari, M., 2012. Factors affecting green purchase behavior of Iranian student (Case study of Qazvin Islamic Azad University). Journal of Industrial Strategic Management. 27, 35-50. (In Persian with English abstract).
 2. Achchuthan, S. and Velnampy, T., 2016. Enhancing purchase intentions towards sustainability: The influence of environmental attitude, perceived consumer effectiveness, health consciousness and social influence. Journal of Research for Consumers. 30, 79-105.
 3. Cai, Y. and Shannon, R., 2012. Personal value and mall shopping behavior: The mediating role of attitude and intention among Chinese and Thai consumers. Astralasian Marketing Journal. 20, 37-47.
 4. Chan, R.Y.K. and Lau, L.B.Y., 2000. Antecedents of green purchases: a survey in china. Journal of Consumer Marketing, 17, 338-357.
 5. Chairy,T., 2012. Spirituality, self-transcendence, and green purchase intention in college students. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 53, 243-246.
 6. Chen, Y. Sh., 2008. The Driver of Green Innovation and Green Image – Green Core Competence. Journal of Business Ethics, 81, 531-543.
 7. Durvasula, S., Lysonski, S. and Madhavi, A., 2011. Beyond service attributes: do personal values matter?. Journal of Services Marketing. 25, 33-46.
 8. Ferraz, S., Buhamra, C., Nogami, V. and Velosa, A.R., 2015. Personal values and green purchase behavior: a cross- cultural study between Brazil and Canada. Latin American J.Management for Sustainable Development. 2, 296-314.
 9. Ghiasvand Ghiasi, F., Mirak Zadeh, A. and Shiri, N., 2015. Factors Affecting Consumer Attitudes towards Genetically Modiï‌ed (GM) Crops (Case study: Qazvin County). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 46(3), 427-438.
 10. Gupta, S. and Ogden, D.T., 2009. To buy or not to buy? A social dilemma perspective on green buying. Journal of Consumer Marketing. 26, 376-391.
 11. Haghighi, M. and Khalil, M., 2011. Investigation of green marketing position of in consumer’s buying behavior. Organizational Culture Management. 9, 83-102. (In Persian with English abstract).
 12. Halil Seyrek, I. and Gul, M., 2017. Factors affecting green purchasing behavior: a study of Turkish consumers. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 7, 306-319.
 13. Karunarathna, W.R.A.D., Naotunna, S.S. and Sachitra, K.M.V., 2017. Factors affect to green products purchase behavior of young educated consumers in Sri Lanka. Journal of Scientific Research and Reports. 13, 1-12.
 14. Kazemi, M.S., Nouri, A. and Oreizi, H.R., 2009. The relationships among Isfahan University student's important possessions, their attitudes toward buying Behavior and their values. Journal of Applied Psychology. 2, 48-65. (In Persian with English abstract).
 15. Lee, K.,(2008). Opportunities‎ for‎ green‎marketing:‎ young‎consumers.‎ Marketing Intelligence & Planning. 26, 573-586.
 16. Lin, D. and Chen, H., 2016. A review of green consumer behavior based on the social perspective. Theoretical Economics Letters. 6, 1088-1095.
 17. Liobikiene, G. and Juknys, R., 2016. The role of values, environmental risk perception, awareness of consequences, and willingness to assume responsibility for environmentally – friendly behavior. Journal of Cleaner Production. 112, 3413-3432.
 18. Majlath, M., 2012. Actual question of green marketing. 〖10〗^thInternational Conference on Management and Benchmarketing, 1^th- 2^th June, Budapest, Hungary.
 19. Mandegari, M., 2013. Investigate the effect of values system in families with addicted member comparing with usual family. Master of art dissertation, Hormozgan University.
 20. Nakhaei, A. and Kheiry, B., 2012. Investigating the impact of selected factors on consumer green purchase intention. Jounal of Marketing Management. 7(15), 105-130. (In Persian with English abstract).
 21. Norozi, N., Marzoghi, R., Torkzadeh, J. and Mohamadi, M., 2012. A comparison of the value system of Dashtestan schools principals teachers based on Schewartz fundamental values theory. Quarterly Journal of New Approach in Educational Administration. 3, 99-118.
 22. Ottmann, J., 2011. The new rules of green marketing: strategic, tools, and inspiration for sustainable branding. Sanfrancisco: Berrectt- kohler publisher
 23. Sahami, S., 2008. Student value priority. Journal of social sciences. 2, 158-172. (In Persian with English abstract).
 24. Samiei Zafarghandi, A., Nayebzadeh, S. and Dehgan Dehnavi, H., 2015. The effect of consumer’s received value, effectiveness and risk on purchase intention of green products (case study: Islamic Azad University, science and research brand students). Journal of Marketing Management. 10, 79-99. (In Persian with English abstract).
 25. Seif, M.H., Mazloumian, S., Rastegar, A. and Amrollahi Jalal Abadi, M., 2016. Environmental and psychological factors on green purchasing willingness among employees of Sarcheshmeh copper complex. Journal of Environmental Education and Sustainable development. 4, 19-29. (In Persian with English abstract).
 26. Seifoori, B., Taghavi, R. and Taghavi, A., 2016. Comparing the value preferences between female students of
 27. Payam Noor and Azad University in Kerman. Quartery Journal of Woman and Society.7, 21-38. (In Persian with English abstract).
 28. Schwartz, S., 1992. Universals in the content and structure of values: Theorical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology. 25,1-65.
 29. Shahidi, A. and Dowlatabadi, S., 2017. Assessment of use of wastewater treatment of Birjand University in order to fulfill the objectives of the Green University. 1^th National Conference on Green University, Boushehr, Iran. (In Persian with English abstract).
 30. Sheykhzadeh Moghaddam, A., Ghobadi, S. and Sheykh, M., 2016. The relationship between green marketing and environmental awareness. International Conference on Management and Economics in 21 Century, 2^thMarch, Iran. (In Persian with English abstract).
 31. Sharaf, M.A., Isa, F.M. and Qasa, K., 2015. Factor affecting young Malasian intention to purchase green products. Journal of Business and Management. 3, 29-33.
 32. Sharma, B., Gadenne, D., Smith, T. and Kerr, D., 2017. Environmental beliefs, norms and behaviors: An investigation of their relationship using data from green consumers. Journal of New Business Ideas and Trends. 15, 1-17.
 33. Shirsavar, A. and Fashkhamy, F., 2013. Green marketing: A new paradigm to gain competitive advantage in contemporary business. Trends in Advanced Science and Engineering. 7, 12-18.
 34. Sarmad, I., 2016. Measuring mediating role of consumer ethics in green buying intentions with respect to consumer personality. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 6, 46-55.
 35. Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. and Hogg, M., 2006. Consumer Behaviour: A European Perspective., Europe: Prentice Hall.
 36. Soonthonsmai, V., 2007. Environmental or green marketing as global competitive edge: Concept, synthesis and implication. EABR (business) and ETLC (teaching) Conference Proceeding, Venice Italy.
 37. Tejpal, M., 2016. Green marketing: Awareness and acceptability of green products and green initiatives in Northern India. MMU Journal of Management and Technology. 1, 1-8.
 38. Yuan, X. and Zuo, J., 2013. A critical assessment of the higher education for sustainable development from students perspectives_ a Chinese study. Journal of Cleaner Production. 48, 108-115.