دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1382 
پایش خشکسالی با استفاده از فن آوری سنجش از دور در ایران

کوروش احترامیان؛ علیرضا شهاب فر؛ سید محمد جعفر ناطم السادات