نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

عنوان مقاله [English]

Planning for Leisure Time Activities in Valley, with Special Emphasis on Environmental Problems: A Case Study of Darakeh Valley

نویسنده [English]

  • Negin Shabani

Instructor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University