پایداری و سیاستگذاری: مطالعه موردی وست اند در سینسیناتی

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای برنامه ریزی، استادیار گروه برنامه ریزی، دانشگاه سینسیناتی


عنوان مقاله [English]

Sustainability and Policymaking: A Case Study of thr West End, Cincinnati

نویسنده [English]

  • Mahyar Arefi
Assistant Professor, School of Planning, University of Cincinati